Cad och ritteknik, fortsättningskurs, 6 hp (TMMI68)

CAD and Drafting Techniques, Continued Course, 6 credits

Huvudområde

Maskinteknik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Peter Hallberg

Studierektor eller motsvarande

Mikael Axin
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6IMAS Högskoleingenjör i maskinteknik 5 (HT 2019) 1, 2 2, 4 Svenska Linköping o
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 7 (HT 2019) 1, 2 2, 4 Svenska Linköping v
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Konstruktionsteknik och produktutveckling) 7 (HT 2019) 1, 2 2, 4 Svenska Linköping v
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 7 (HT 2019) 1, 2 2, 4 Svenska Linköping v
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Konstruktionsmaterial) 9 (HT 2019) 1, 2 2, 4 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Högskoleingenjör i maskinteknik
  • Civilingenjör i design och produktutveckling
  • Civilingenjör i maskinteknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundkurs i CAD

Lärandemål

Kursen ska ge fördjupade kunskaper i ritteknik med inriktning på måttsättning och toleranssystem samt i användandet av CAD-verktyget för framställning av avancerade konstruktionsritningar.

Kursinnehåll

Ritteknik: Forsättningskurs med speciell vikt på toleranssystem och måttsättning. CAD: Fördjupad användning av datorbaserade rit- och konstruktionshjälpmedel i ingenjörsarbetet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och datorlaborationer.

Examination

UPG3Dugga toleranssystem och måttsättningU, 3, 4, 52 hp
LAB2DatorövningarU, G1 hp
PRA2Projekt, produktionsritningar av produktU, 3, 4, 53 hp

För godkänt i kursen krävs godkänt på alla delmoment. Betyget bestäms utifrån av 40% av resultatet på UPG3 och 60% av resultatet på PRA2. Summan avrundas till närmaste heltal.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

  • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Mikael Axin

Examinator

Peter Hallberg

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 78 h
Rekommenderad självstudietid: 82 h

Kurslitteratur

Böcker
Eriksson, Nils-Olof, Karlsson, Bo, (2014) Verkstadshandboken 15., rev. uppl. Stockholm : Liber, 2014
ISBN: 9789147115419
Kompendier

Kompendier från institutionen

Böcker

Eriksson, Nils-Olof, Karlsson, Bo, (2014) Verkstadshandboken 15., rev. uppl. Stockholm : Liber, 2014

ISBN: 9789147115419

Kompendier

Kompendier från institutionen

UPG3 Dugga toleranssystem och måttsättning U, 3, 4, 5 2 hp
LAB2 Datorövningar U, G 1 hp
PRA2 Projekt, produktionsritningar av produkt U, 3, 4, 5 3 hp

För godkänt i kursen krävs godkänt på alla delmoment. Betyget bestäms utifrån av 40% av resultatet på UPG3 och 60% av resultatet på PRA2. Summan avrundas till närmaste heltal.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se