Tillämpad energiteknik, 6 hp (TMMV57)

Applied Energy Engineering, 6 credits

Huvudområde

Energi- och miljöteknik Maskinteknik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Joakim Wren

Studierektor eller motsvarande

Roland Gårdhagen
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 5 (HT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Teknisk inriktning Energiteknik) 5 (HT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 5 (HT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Teknisk inriktning Energiteknik) 5 (HT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Teknisk inriktning Energiteknik) 5 (HT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 5 (HT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Teknisk inriktning Energiteknik) 5 (HT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 5 (HT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Teknisk inriktning Energiteknik) 5 (HT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 5 (HT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Teknisk inriktning Energiteknik) 5 (HT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 5 (HT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Energi- och miljöteknik, Maskinteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Civilingenjör i industriell ekonomi
  • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Termodynamik, Strömningslära och värmeöverföring

Lärandemål

Studenten skall efter kursen kunna:

  • analysera, visualisera och modellera energitekniska problemställningar, inkluderande termodynamiska, värmetekniska och strömningstekniska fenomen.
  • utföra beräkningar på tillämpade energiförlopp på en överslagsmässig nivå.
  • bedöma relevansen av olika lösningar till tillämpade energiproblem med hjälp av Matlab, Excel eller motsvarande

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge studenten en utökad förmåga avseende analys- och beräkningsmetodik inom tillämpad energiteknik. Tillämpad energiteknik avser tekniska komponent- och systemtillämpningar inom strömningslära, värmeöverföring och strömningslära. Stationära och transienta systemanalyser ingår. Tillämpning av Matlab- och Excel-programmering för energiberäkningar ingår. Utöver förkunskapskraven kommer nytt teoretiskt stoff att ingå som berör energiteknikområdet. Detta stoff kommer att vara projektuppgiftspecifikt, men kan omfatta t.ex. vindkraft, pump- och systemdimensionering, mätmetoder med tillämpningar, kombicykelprocesser och solkraft.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och handledningstillfällen och går över två perioder. En projektuppgift ska lösas per period. Uppgiften löses i mindre studentgrupper. Varje projektuppgift kan vara uppdelad i deluppgifter, och projektarbetet examineras i slutet av varje period. Projektuppgiften redovisas skriftligt och presenteras muntligt. För varje uppgift kommer ett antal föreläsningar att ges, varefter själva uppgiften presenteras vid ett storseminarium där studenterna får möjlighet att diskutera, fundera och göra frågor rörande uppgiften. Som stöd under läsperioden finns schemalagda handledningstillfällen där studenterna kan arbeta med uppgifterna med stöd av lärare.

Examination

UPG2Muntlig och skriftlig redovisning av uppgift 2U, 3, 4, 53 hp
UPG1Muntlig och skriftlig redovisning av uppgift 1U, 3, 4, 53 hp

Slutbetyget är en sammanvägning av de ingående examinationsmomenten.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser:
Värmeöverföring, Beräkningsmetoder i strömningslära (CFD), Beräkningsmetoder i strömningslära fk (CFD fk), Aerodynamik, Fluidmekanik.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Roland Gårdhagen

Examinator

Joakim Wren

Undervisningstid

Preliminary scheduled hours: 34 h
Recommended self-study hours: 126 h

Kurslitteratur

Cengel, Cimbala and Turner: "Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences", 4:e utgåvan. Kompletterande uppgiftsspecifikt material.
Cengel, Cimbala and Turner: "Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences", 4:e utgåvan. Kompletterande uppgiftsspecifikt material.
UPG2 Muntlig och skriftlig redovisning av uppgift 2 U, 3, 4, 5 3 hp
UPG1 Muntlig och skriftlig redovisning av uppgift 1 U, 3, 4, 5 3 hp

Slutbetyget är en sammanvägning av de ingående examinationsmomenten.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se