Produktionssystem, 6 hp (TMPS27)

Production Systems, 6 credits

Huvudområde

Maskinteknik

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jelena Kurilova

Studierektor eller motsvarande

Mats Björkman

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6MMEC Mechanical Engineering, masterprogram 2 (VT 2020) 2 3 Engelska Linköping v
6MMEC Mechanical Engineering, masterprogram (Industriell produktion) 2 (VT 2020) 2 3 Engelska Linköping v
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 8 (VT 2020) 2 3 Engelska Linköping v
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling (Produktutveckling - Konstruktion och produktion) 8 (VT 2020) 2 3 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Teknisk inriktning Maskinteknik) 8 (VT 2020) 2 3 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 8 (VT 2020) 2 3 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Produktion) 8 (VT 2020) 2 3 Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Träteknik) 8 (VT 2020) 2 3 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Teknisk inriktning Maskinteknik) 8 (VT 2020) 2 3 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 8 (VT 2020) 2 3 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Produktion) 8 (VT 2020) 2 3 Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Träteknik) 8 (VT 2020) 2 3 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Teknisk inriktning Maskinteknik) 8 (VT 2020) 2 3 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 8 (VT 2020) 2 3 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Produktion) 8 (VT 2020) 2 3 Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Träteknik) 8 (VT 2020) 2 3 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Teknisk inriktning Maskinteknik) 8 (VT 2020) 2 3 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 8 (VT 2020) 2 3 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Produktion) 8 (VT 2020) 2 3 Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Träteknik) 8 (VT 2020) 2 3 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Teknisk inriktning Maskinteknik) 8 (VT 2020) 2 3 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 8 (VT 2020) 2 3 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Produktion) 8 (VT 2020) 2 3 Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Träteknik) 8 (VT 2020) 2 3 Engelska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Träteknik) 8 (VT 2020) 2 3 Engelska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 8 (VT 2020) 2 3 Engelska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Teknisk inriktning Maskinteknik) 8 (VT 2020) 2 3 Engelska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Produktion) 8 (VT 2020) 2 3 Engelska Linköping o
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 8 (VT 2020) 2 3 Engelska Linköping v
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Industriell produktion) 8 (VT 2020) 2 3 Engelska Linköping v
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Produktionsledning) 8 (VT 2020) 2 3 Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i Mechanical Engineering
 • Civilingenjör i design och produktutveckling
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i maskinteknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Produktionsteknik

Lärandemål

Kursen är utvecklad för att utifrån ett kundcentrerat perspektiv skapa förståelse och kunskaper att möta en framtida industriell situation. Genom att arbeta i ett projekt tränas att identifiera problem utifrån givna förutsättningar i ett aktuellt industriellt sammanhang.
Efter kursen skall kursdeltagaren:

 • ha insikt i hur produktionsmaskiner, hanteringsutrustningar och styrteknik utnyttjas för uppbyggnad av flexibla produktionssystem, där hänsyn även tas till samarbetet mellan människa och maskin.
 • kunna använda de vanligaste begreppen och modellerna för analys av produktionssystem med hänsyn taget till produktutveckling och produktionsstrategi.
 • kunna utforma produktionssystem för olika typer av industriella behov.
 • utifrån ett tillämpat projekt utfört ute på ett företag ingenjörsmässigt kunna diskutera och argumentera för valda lösningar för ett produktionssystems uppbyggnad.

Kursinnehåll

Kursen behandlar olika typer av produktionssystem och för vilka industriella applikationer som de är mest förekommande. Här belyses hur olika bearbetningsmetoder, produktionsmaskiner, hanteringsutrustningar, etc samverkar med hänsyn till produkt, maskin och människa. I teoridelen ingår t ex:

 • Huvudtyperna av produktionssystem
 • Automatiserade linor, funktionell uppläggning, NC-verkstäder och FMS, etc
 • Nya produktionssystemkoncept i form av mass customization, individualised produktion, etc.
 • Metoder att skapa flexibilitet
 • ”Nya" produktionsfilosofier applicerade i praktiken på verkliga produktionssystem

 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppundervisning, projektarbete och studiebesök.
Kursen består av flera olika typer av element och delar med det övergripande målet att kombinera teori med praktik. Genom ett tillämpat mindre projektarbete som genomförs i ett industriföretag får studenterna applicera sina kunskaper på ett existerande "industricase”. I grupperna kommer studenter med olika bakgrund, precis som i en industriell projektgrupp, att blandas. De olika grupperna arbetar med olika typer av verkliga industriella produktionsprojekt i samarbete med de "beställande" företagen. Dessa redovisas och diskuteras under gemensamma seminarier vilket ger en bredare och djupare förståelse för helhetsproblematiken. Projektgruppen ska presentera resultaten från projektet, muntligt och skriftligt, på ett kortfattat, adekvat och klargörande sätt.

Examination

UPG2ProjektuppgiftU, G2 hp
TEN2En skriftlig tentamenU, 3, 4, 54 hp
Kursen examineras genom individuell salstentamen samt i grupp genom seminarier och muntlig och skriftlig redovisning av ett projektarbete.
Obligatorisk närvaro krävs för godkänt vid projektseminarier och projektredovisning.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser: Maskinteknik - projektkurs inom industriell produktion

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Mats Björkman

Examinator

Jelena Kurilova

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Kurslitteratur

Kopior på de Power point presentationer som används under lektioner och föreläsningar. Dessa finns att ladda ner från kursens hemsida En referensbok i form av: Mikell P. Groover, Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing. Pearson, 2008, Rapid Plant Assessment artikel samt material
Kopior på de Power point presentationer som används under lektioner och föreläsningar. Dessa finns att ladda ner från kursens hemsida En referensbok i form av: Mikell P. Groover, Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing. Pearson, 2008, Rapid Plant Assessment artikel samt material
UPG2 Projektuppgift U, G 2 hp
TEN2 En skriftlig tentamen U, 3, 4, 5 4 hp
Kursen examineras genom individuell salstentamen samt i grupp genom seminarier och muntlig och skriftlig redovisning av ett projektarbete.
Obligatorisk närvaro krävs för godkänt vid projektseminarier och projektredovisning.

Kursplan

För varje kurs ska en kursplan finnas. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs enligt, för kursen, beslutad blockindelning. 

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av dekanus. 

Riktlinjer rörande examination och examinator 

Se Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592. 

Examinator för en kurs ska inneha en läraranställning vid LiU i enlighet med LiUs anställningsordning (https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622784). För kurser på avancerad nivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor eller postdoktor. För kurser på grundnivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor, universitetsadjunkt (även adjungerad och gästadjunkt) eller postdoktor. I undantagsfall kan även en Timlärare utses som examinator på både grund- och avancerad nivå, se Tekniska fakultetsstyrelsen vidaredelegationer. 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i mars och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.

För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.

När en kurs ges för sista gången ska ordinarie tentamen och två omtentamina erbjudas. Därefter fasas examinationen ut med tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs under det följande läsåret. Om ingen ersättningskurs finns ges tre tentamina i omtentamensperioder under det följande läsåret. Annan placering beslutas av programnämnden. I samtliga fall ges dessutom tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.

Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Plussning är ej möjlig på kurser som ingår i utfärdad examen.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-riktlinjerna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination, exempelvis från kandidatarbete, projektrapporter etc. (ibland kallat självplagiering).

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. 

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 3. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 4. Examinationsmomenten Opposition (OPPO) och Auskultation (AUSK) inom examensarbetet ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

För obligatoriska moment gäller att: Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. (I enlighet med LiU-riktlinjerna http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592). 

För samtliga examinationsmoment gäller att: Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. (I enlighet med LiU-riktlinjerna http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se