Kandidatprojekt maskinteknik, 18 hp (TMPS32)

Mechanical Engineering - Bachelor Project, 18 credits

Huvudområde

Maskinteknik Teknik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Simon Schütte

Studierektor eller motsvarande

Petter Hallberg
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 6 (VT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Teknisk inriktning Maskinteknik) 6 (VT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 6 (VT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Teknisk inriktning Maskinteknik) 6 (VT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 6 (VT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Teknisk inriktning Maskinteknik) 6 (VT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 6 (VT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Teknisk inriktning Maskinteknik) 6 (VT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 6 (VT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Teknisk inriktning Maskinteknik) 6 (VT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Teknisk inriktning Maskinteknik) 6 (VT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping o
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 6 (VT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Maskinteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi

Rekommenderade förkunskaper

För tillträde till kursen se LiTH:s generella regelverk för kandidatarbete inom Civilingenjörsprogram i studiehandboken.
Projektarbetet förutsätter kunskaper i Mekanik, Termodynamik, Strömningslära, Hållfasthetslära, Produktionsteknik, Maskinelement och Industriell Organisation.
Spärrkurser: Mekanik I, Tillämpad termodynamik och strömningslära (eller motsvarande)

Lärandemål


Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

Ämneskunskaper:

 • systematiskt integrera och använda sina kunskaper som förvärvats under studietiden för att lösa en maskintekniskt inriktad uppgift.
 • tillämpa metod- och ämnesmässiga kunskaper från det maskintekniska området.
 • känna till några av de vanligaste konstruktionsmaterialen och dess konstruktionstekniska samt produktionstekniska egenskaper.
 • använda systematisk konstruktionsmetodik och konstruktionsteori för att analysera teknsika produkter och lösa en given uppgift.
 • analysera mekaniska produkter ur produktions- och monteringstekniskt perspektiv.
 • tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den.
Individuella och yrkesmässiga färdigheter:
 • formulera för uppgiften relevanta frågeställningar samt avgränsa uppgiften inom givna tidsramar.
 • söka och värdera teknikvetenskaplig litteratur.
Arbeta i grupp och kommunicera:
 • planera, genomföra och redovisa ett maskintekniskt utvecklingsprojekt inriktat mot maskinkonstruktion, produktionsteknik eller träteknik.
 • professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt.
 • kritiskt granska och diskutera ett i tal och skriftligt framlagt självständigt arbete.
Ingenjörsmässighet:
 • skapa, analysera och utvärdera tekniska lösningar.
 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Kursinnehåll

Föreläsningsdelen introducerar produktutveckling och konstruktionsmetodik. Projektdelen utgörs av en uppgift av lämplig omfattning inom konstruktions- eller produktionsteknik.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen pågår hela vårterminen men är till allra största delen förlagd till läsperiod 2. Kursen inleds under första läsperioden med en föreläsningsserie och en laboration i reverse engineering av en maskinteknisk produkt. Under första läsperioden görs även gruppindelning om 4-5 studenter och uppgifter tilldelas grupperna efter önskemål om att arbeta med konstruktionsteknik eller produktionsteknik.
Kursens huvuddel som är förlagd i läsperiod två består av ett handlett projektarbete, som utförs självständigt i grupp. Studenterna förutsätts ta stort eget ansvar för att projektarbetet genomförs och slutrapporteras.
Projektet ska redovisas i form av en skriftlig rapport. Vidare ska arbetet presenteras muntligt och opponering ska göras på en annan grupps arbete. Slutligen ska även en individuell reflektionsrapport skrivas.

Examination

UPG5Dugga i ProduktionsutvecklingsmetodikU, G0.5 hp
LAB1Laboration i reverse engineeringU, G0.5 hp
UPG4Opponering och reflektionsdokumentU, G1 hp
UPG3Skriftlig rapport samt framläggningU, G16 hp
Obligatorisk närvaro vid seminarier. På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Petter Hallberg

Examinator

Simon Schütte

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 182 h
Rekommenderad självstudietid: 298 h

Kurslitteratur

Kompletterande litteratur

Övrigt

Kurslitteratur presenteras senare på kursens hemsida och kommer delvis att bestämmas individuellt för respektive projektgrupp. (Tänkbar generell litteratur är: Ulrich, Eppinger, “Product design and development”, McGraw-Hill eller Ullman, “The Mechanical Design Process”, McGraw-Hill eller kompendium i form av uppdaterat Liedholmkompendium)

Kompletterande litteratur

Övrigt

Kurslitteratur presenteras senare på kursens hemsida och kommer delvis att bestämmas individuellt för respektive projektgrupp. (Tänkbar generell litteratur är: Ulrich, Eppinger, “Product design and development”, McGraw-Hill eller Ullman, “The Mechanical Design Process”, McGraw-Hill eller kompendium i form av uppdaterat Liedholmkompendium)

UPG5 Dugga i Produktionsutvecklingsmetodik U, G 0.5 hp
LAB1 Laboration i reverse engineering U, G 0.5 hp
UPG4 Opponering och reflektionsdokument U, G 1 hp
UPG3 Skriftlig rapport samt framläggning U, G 16 hp
Obligatorisk närvaro vid seminarier. På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se