Offensiv kvalitetsutveckling, gk, 6 hp (TMQU03)

Quality Management and Engineering, 6 credits

Huvudområde

Industriell ekonomi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Bonnie Poksinska

Studierektor eller motsvarande

Björn Oskarsson

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6MIND Industrial Engineering and Management, masterprogram 1 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping o
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling (Produktutveckling - Management) 7 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping v
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 7 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 7 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 7 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 7 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 7 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 7 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 7 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 7 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 7 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 7 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 7 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 7 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 7 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping v
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 7 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping v
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Industriell produktion) 7 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping v
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Logistik) 7 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping v
6CTBI Civilingenjör i teknisk biologi (Sensorer och material i biomedicin) 9 (HT 2017) 1 2 Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Industrial Engineering and Management, masterprogram
 • Civilingenjör i design och produktutveckling
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i maskinteknik
 • Civilingenjör i teknisk biologi

Särskild information

Kursen får ej ingå i examen samtidigt som TMQU46.

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Sannolikhetslära och statistik

Lärandemål

Kursen avser att möta industrins behov av ingenjörer med kunskap inom kvalitetsområdet. Kursen ska ge en helhetsbild av kvalitetsområdet med särskilt fokus på principer, arbetssätt och metoder för offensiv kvalitetsutveckling. Efter genomförd kurs skall teknologen kunna;

 • samla in, värdera och analysera processinformation för att på ett ingenjörsmässigt sätt identifiera och lösa kvalitetsrelaterade problem inom industri och tjänsteproduktion
 • planera och genomföra verksamhetsutvecklingsprojekt rörande statistisk processtyrning, försöksplanering, produktutveckling och processutveckling
 • tillämpa grundläggande principer, arbetssätt och metoder för kvalitets- och verksamhetsutveckling och utifrån ett systemperspektiv identifiera situationer där dessa kan bidra till industriell utveckling genom förbättring av produkter och processer.
 • kritiskt granska och diskutera former för organisering av kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete och beskriva principer för hur ett offensivt kvalitetsutvecklingsarbete kan bedrivas i industriella organisationer
 • värdera och utveckla policies, mål och styrdokument för kvalitetsarbete samt beskriva uppbyggnaden av ett kvalitetsledningssystem

Kursinnehåll

Strategier för Offensiv Kvalitetsutveckling (Total Quality Management), Kundfokus, Försöksplanering, Statistisk processtyrning (SPS), 7 QC-verktyg och 7 Ledningsverktyg, Duglighetsanalys, Processutveckling, Strategiskt förbättringsarbete, Kvalitetsledningssystem med speciellt fokus på ISO 9000-standarden.

Undervisnings- och arbetsformer

För att stödja ett aktivt lärande hos våra studenter organiseras kursen utifrån ett antal projektuppgifter kopplat till ett industriellt exempel. Undervisningen består av föreläsningar, där teoretiska perspektiv presenteras; seminarier för diskussion av case; lektioner där studenterna får träna på att tillämpa centrala metoder; samt regelbunden handledning för att stödja projektarbetet.
Kursen ges två gånger 2016; Vt1 och Ht1 med olika inriktning för olika studentgrupper.

Examination

DAT1DatortentamenU, 3, 4, 52 hp
UPG3InlämningsuppgifterU, 3, 4, 54 hp
Resultaten i examinationsmomenten vägs samman och utgör grunden för kursbetyg.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser:
Six Sigma Quality, Lean Production, Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling, Statistisk kvalitetsstyrning

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Björn Oskarsson

Examinator

Bonnie Poksinska

Kurshemsida och andra länkar

http://www.iei.liu.se/q/

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
DAT1 Datortentamen U, 3, 4, 5 2 hp
UPG3 Inlämningsuppgifter U, 3, 4, 5 4 hp
Resultaten i examinationsmomenten vägs samman och utgör grunden för kursbetyg.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se