Tillämpad byggteknik, 6 hp (TNBI80)

Applied Civil Engineering, 6 credits

Huvudområde

Byggteknik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Thomas Johansson

Studierektor eller motsvarande

Dag Haugum
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6IBYG Högskoleingenjör i byggnadsteknik 5 (HT 2018) 1 3 Svenska Norrköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Byggteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Högskoleingenjör i byggnadsteknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kraven är beroende av valt projekt och fastställs individuellt.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten ingående kunna redogöra för någon del i projektering, produktion eller förvaltning på företag. Studenten ska ha fått kunskaper om kvalitets- och miljöarbete inom byggområdet samt hur detta bedrivs i praktiken. Färdighet i rapportskrivning och redovisning skall ha vidareutvecklats.

Kursinnehåll

Praktiskt projektarbete inom något av områdena projektering, produktion eller förvaltning. Miljö- och kvalitetsarbete inom byggområdet.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen genomförs i projektform med hjälp av handledare ute på företag och i förvaltning.

Examination

PRA2Ett projektarbete. Obligatoriskt deltagande i seminariumU, G6 hp
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

  • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Dag Haugum

Examinator

Thomas Johansson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 13 h
Rekommenderad självstudietid: 147 h

Kurslitteratur

Fastställs individuellt
Fastställs individuellt
PRA2 Ett projektarbete. Obligatoriskt deltagande i seminarium U, G 6 hp
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se