Vägprojektering, 6 hp (TNBI85)

Road Engineering, 6 credits

Huvudområde

Byggteknik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Madjid Taghizadeh

Studierektor eller motsvarande

Dag Haugum
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6IBYG Högskoleingenjör i byggnadsteknik 4 (VT 2018) 2 4 Svenska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Byggteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Högskoleingenjör i byggnadsteknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Matematik och mekanik. Grundläggande kunskaper i geodesi.

Lärandemål

Att ge grundläggande kunskaper om utformning och byggande av vägar och gator. Efter kursen ska teknologen kunna:

 • redogöra för vägnätets och vägtrafikens betydelse för samhället
 • beskriva vägplaneringsprocessens olika skeden
 • beskriva geometrisk och konstruktiv utformning av vägar och gator
 • analysera olika funktionskrav som styr en vägs utformning
 • utföra viss projektering och redovisning av ett mindre vägprojekt
 • redogöra för olika moment i produktionsprocessen av en väg
 • redogöra för olika drift- och underhållsåtgärder

Kursinnehåll

Trafikens uppkomst och betydelse, trafikmätning, vägformgivning, geometrisk dimensionering, konstruktiv dimensionering, produktionsplanering, beläggningsarbeten, vägdrift.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och laborationer

Examination

LAB1Obligatoriska laborationerU, G2 hp
TEN1En skriftlig tentamenU, 3, 4, 54 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Dag Haugum

Examinator

Madjid Taghizadeh

Kurshemsida och andra länkar

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 32 h
Rekommenderad självstudietid: 128 h

Kurslitteratur

Taghizadeh, Madjid: Kurspärm i väg- och trafikteknik
Taghizadeh, Madjid: Kurspärm i väg- och trafikteknik
LAB1 Obligatoriska laborationer U, G 2 hp
TEN1 En skriftlig tentamen U, 3, 4, 5 4 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se