Anläggningsteknik 1, 8 hp (TNBI89)

Civil Engineering 1, 8 credits

Huvudområde

Byggteknik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Dag Haugum

Studierektor eller motsvarande

Dag Haugum
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6IBYG Högskoleingenjör i byggnadsteknik 3 (HT 2019) 2 1+3 Svenska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Byggteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Högskoleingenjörsprogram i byggnadsteknik

Särskild information

Ersätts 2020 av TNBJ02.

Lärandemål

Kursen syftar till att ge kunskaper i att lösa geotekniska grundläggningsuppgifter. Detta innebär att studenten förutom fördjupade kunskaper i geoteknik får träning i att genomföra dimensioneringar där exemplen hämtas från det geotekniska området. Kursen avgränsas till att behandla grundmurar, sponter, slänter och jordförstärkningsmetoder. Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för vanliga grund- och jordförstärkningsmetoder.
 • beskriva dimensioneringsförfarandet för geokonstruktioner.
 • utföra dimensioneringar av stödmurar och sponter.
 • tillämpa metoder för att beräkna stabiliteten för en slänt i jord.
 • Beskriva och tillämpa vanliga dimensioneringsmetoder inom hydraulik med tillämpning inom samhällsbyggnad
 • beskriva tillämpningsområden och begränsningar för datorbaserade beräkningsmetoder.
 • använda datorbaserade beräkningsmetoder för analys av lämplig grundläggningsmetod.

Kursinnehåll

 • Undergrundens egenskaper, geotekniska klasser, geotekniska undersökningar, undergrundens klassificering, materialegenskaper, grundläggningsmetoder, utförande och kontroll av geokonstruktioner.
 • Dimensionering av grundmurar, stödmurar och sponter.
 • Analys av släntstabilitet.
 • Presentation av jordförstärkningsmetoder.
 • Användning av datorbaserade beräkningsmetoder i geoteknik.
 • Energiekvationen vid rörströmning. Förluster och pumpar. Flöden i nät av rörledningar 

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar omfattar teoretiska genomgångar av teori och förberedelser för lösning av grundläggningsuppgiften. Dataverktygen introduceras genom lösning av exempel i CAD-sal. Studenterna arbetar gruppvis med att lösa grundläggningsuppgiften. Grupperna har träffar med handledaren under arbetets gång. Uppgiften redovisas skriftligt. 

Examination

UPG1InlämningsuppgiftU, G2 hp
TEN1En skriftlig tentamenU, 3, 4, 56 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Kurslitteratur

Geokonstruktioner (2001) Börje Rehnström Kurskompendium i Geoteknik med grundläggning (2012) sammanställt av Anders Jägryd

Steffen Häggström, Hydraulik för samhällsbyggnad, Liber, 2009

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Dag Haugum

Examinator

Dag Haugum

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 213 h
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
UPG1 Inlämningsuppgift U, G 2 hp
TEN1 En skriftlig tentamen U, 3, 4, 5 6 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se