Mikrovågsteknik, 6 hp (TNE071)

Microwave Engineering, 6 credits

Huvudområde

Elektroteknik

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Adriana Serban

Studierektor eller motsvarande

Adriana Serban

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CIEN Civilingenjör i elektronikdesign (Trådlösa system) 9 (HT 2017) 1 1 Engelska Norrköping v
6CIEN Civilingenjör i elektronikdesign 9 (HT 2017) 1 1 Engelska Norrköping v
6MCSY Communication Systems, masterprogram 3 (HT 2017) 1 1 Engelska Norrköping v
6MELE Electronics Engineering, masterprogram (Analogue/Digital and RF IC Design) 3 (HT 2017) 1 1 Engelska Norrköping v
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 9 (HT 2017) 1 1 Engelska Norrköping v
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Elektronik) 9 (HT 2017) 1 1 Engelska Norrköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell 9 (HT 2017) 1 1 Engelska Norrköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell (Elektronik) 9 (HT 2017) 1 1 Engelska Norrköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell 9 (HT 2017) 1 1 Engelska Norrköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell (Elektronik) 9 (HT 2017) 1 1 Engelska Norrköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell 9 (HT 2017) 1 1 Engelska Norrköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell (Elektronik) 9 (HT 2017) 1 1 Engelska Norrköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell 9 (HT 2017) 1 1 Engelska Norrköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell (Elektronik) 9 (HT 2017) 1 1 Engelska Norrköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell 9 (HT 2017) 1 1 Engelska Norrköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell (Elektronik) 9 (HT 2017) 1 1 Engelska Norrköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i elektronikdesign
 • Communication Systems, masterprogram
 • Electronics Engineering, masterprogram
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Elektromagnetism, RF Elektronik, RF Systemutveckling

Lärandemål

Kursen skall ge kunskaper om fundamentala principer inom mikrovågsteknik med inriktning mot trådlösa kommunikationssystem för hög hastighet data överföring. Kursen fördjupar kunskaper i främst RF-elektronik samtidigt som den introducerar nya mikrovågkretsar samt metoder för mikrovågskrets konstruktion, optimering och utvärdering med hjälp av komplexa simuleringsprogram. Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Maxwells och Helmholtz ekvationer, våglösningar och deras klassificering i grupperna TEM, TE, TM, och redogöra för vilka våglösningar som är relevanta för transmissionsledningar
 • Beskriva med matematiska termer plana vågor i olika media, polarisation och reflektion
 • Jämföra elektromagnetisk teori och transmissionsledningsteori för att beskriva transmissionsledningar både ur fältsynpunkt och med kretsmodell
 • Beräkna karakteristiska parametrar för rektangulära vågsledare
 • Använda Smith-diagram för att konstruera anpassningsnät
 • Förstå anpassningsnät för smal och bredbandig kretskonstruktion
 • Beskriva, analysera och designa fundamentala passiva och aktiva mikrovågskretsar, t.ex., kopplare, förstärkare, blandare, oscillatorer
 • Beskriva och analysera principerna för olika typer av radar, puls-Dopplerradar, etc.
 • Använda radarekvationen, förstå radarprestanda och känna till olika tillämpningar för radarsystem.
 • Enskilt använda avancerade simuleringsprogram för mikrovågskretskonstruktion på schema och layout nivå, genomföra elektromagnetiska simuleringar

Kursinnehåll

Elektromagnetism, transmissionsledningsteori, transmissionsledningar och vågledare, impedansanpassning och tunning, passiva mikrovågskretsar som resonatorer, effektdelare och kopplare, brus och aktiva RF komponenter, mikrovågoscillatorer och frekvensmultiplikatorer, introduktion i radarsystem, radartyper, radararkitektur, radarekvation, radarprestanda.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, lektioner och laborationer. Laborationerna är obligatoriska och ska presenteras skriftligt i form av en mini projektrapport.

Examination

LAB1Obligatoriska laborationer, muntlig och skriftlig redovisnU, G1.5 hp
TEN1Skriftlig tentamenU, 3, 4, 54.5 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Adriana Serban

Examinator

Adriana Serban

Kurshemsida och andra länkar

http://www2.itn.liu.se/utbildning/kurs/

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 50 h
Rekommenderad självstudietid: 110 h

Kurslitteratur

David M. Pozar, Microwave Engineering, Wiley & Sons 2005, ISBN 0-471-44878-8.
Vetenskapliga artiklar används också som kurslitteratur för att aktualisera kursensinnehåll och sprida forskningsresultst.
David M. Pozar, Microwave Engineering, Wiley & Sons 2005, ISBN 0-471-44878-8. <br>Vetenskapliga artiklar används också som kurslitteratur för att aktualisera kursensinnehåll och sprida forskningsresultst.
LAB1 Obligatoriska laborationer, muntlig och skriftlig redovisn U, G 1.5 hp
TEN1 Skriftlig tentamen U, 3, 4, 5 4.5 hp

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Andra examinationsformer

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se www.liu.se/disciplinnamnden.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se