Interaktiv informationsdesign, 6 hp (TNGD34)

Interactive Information Design, 6 credits

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jonas Lundberg

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 5 (HT 2019) 2 3 Engelska Norrköping v
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 5 (HT 2019) 2 3 Engelska Norrköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram
 • Civilingenjör i design och produktutveckling

Särskild information

Får ej ingå i examen tillsammans med TNGD11 eller TNGD26.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande informationsdesign; Design, tillämpning och kommunikation; Bildproduktion; Dokumentproduktion och publicering; Användarupplevelse och interaktionsdesign

Lärandemål

Informationsdesign handlar i grunden om informativa budskap - både konkreta fakta, och övergripande värden. Kursen interaktiv informationsdesign fokuserar hur interaktivitet med de visuella formerna för information kan utformas, men också hur själva interaktionen kan förmedla information/värden. Kursen behandlar interaktion där individen omges av informationen, men även interaktion med specifika informationsobjekt (t.ex. diagram). Kursens syfte är att ge kunskaper som kan omsättas i designpraktik. Efter genomgången kurs skall studenten kunna använda och reflektera över följande aspekter i en design:

 • principer för interaktiv information
 • kommunikation av upplevelse/värde genom interaktiv information
 • implicit och explicit interaktion
 • former för interaktiv information (diagram)

Kursinnehåll

Kursen har synergier med avancerad medieproduktion i form av möjligheter till kursöverskridande projekt. Förslag från kursdeltagare på andra kursöverskridande projekt är välkomna. Kursen behandlar:

 • informationsvisualisering (avancerade och interaktiva diagram)
 • typografi / pictogram för inomhusmiljöer
 • implicit interaktion (dvs där en design "reagerar" på mänsklig aktivitet)
 • explicit interaktion (måldriven interaktion)
 • hur prototypning och andra designtekniker kan användas för interaktiv informationsdesign
 • introduktion till användning av fysiska objekt för interaktion med information och för att förmedla information, användning av rummet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen är organiserad i föreläsningar, laborationer/lektioner/seminarier med obligatorisk närvaro, och inlämningsuppgifter. 

Examination

UPG2UppgiftU, 3, 4, 54 hp
UPG1UppgiftU, G2 hp

UPG1 Innebär aktiv närvaro vid vissa examinerande moment. Utebliven eller ej aktiv närvaro gäldas med kompletteringsuppgifter.

UPG2 För högre betyg än tre krävs inlämning till deadlines om inte acceptabla (för examinatorn) skäl kan anges.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Examinator

Jonas Lundberg

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 23 h
Rekommenderad självstudietid: 137 h

Kurslitteratur

Övrigt

Kurslitteraturen annonseras på kurshemsidan senast åtta veckor innan kursstart

Övrigt

Kurslitteraturen annonseras på kurshemsidan senast åtta veckor innan kursstart

UPG2 Uppgift U, 3, 4, 5 4 hp
UPG1 Uppgift U, G 2 hp

UPG1 Innebär aktiv närvaro vid vissa examinerande moment. Utebliven eller ej aktiv närvaro gäldas med kompletteringsuppgifter.

UPG2 För högre betyg än tre krävs inlämning till deadlines om inte acceptabla (för examinatorn) skäl kan anges.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se