Integrerad medieproduktion, 6 hp (TNGD36)

Integrated Media Production, 6 credits

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Tobias Trofast

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 5 (HT 2019) 2 2 Svenska/Engelska Norrköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram

Rekommenderade förkunskaper

Bildproduktion, Webbproduktion med dynamisk layout 

Lärandemål

Kursens syfte är att vidareutveckla kunskap och förståelse för hur bildberättande och annan visuell kommunikation kan förstärkas genom att tillämpa och kombinera olika typer av medieproduktion. I kursen fördjupas kunskapen om en eller flera metoder att producera visuell kommunikation, såsom animation, rörliga medier, interaktiva medier och andra närliggande medietyper.

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 • förklara och tillämpa flera olika typer av medieproduktion för bildberättande och kommunikation,
 • förstärka och förtydliga bildberättande och kommunikation genom att kombinera flera olika typer av medieproduktion,
 • självständigt identifiera behov av ytterligare kunskap för att planera och genomföra en uppgift som kombinerar flera typer medieproduktion,
 • värdera och kritiskt granska hur och när olika typer av medieproduktion bör användas ur ett kommunikativt, samhälleligt och etiskt perspektiv.

Kursinnehåll

Kursen tar genom självstudier, gästföreläsningar, workshops med mera upp olika typer av medieproduktion, såsom;

 • olika typer av digital animation
 • rörliga medier i form av video
 • rörlig grafik och informationsgrafik
 • förstärkt verklighet, så kallas ”Augmented Reality”
 • interaktiv och dynamisk grafik
 • 3D-grafik och animation

Genom en större självständig uppgift utforskas en eller flera av dessa typer och integreras för att ytterligare förtydliga, förstärka och eller tillgängliggöra olika typer av bildbaserat berättande eller annan visuell kommunikation.  

 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen är organiserad i föreläsningar, workshops, handledningar och projektredovisningar.

Examination

UPG2HemuppgifterU, 3, 4, 55 hp
UPG1Förberedelseuppgifter workshopsU, G1 hp

Examinationen kräver obligatorisk närvaro vid vissa Workshops, UPG1, samt aktivt deltagande i form av presentation, opponering och diskussion vid redovisningsseminarier för UPG2.

På kursen ges betyg U,3,4,5.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Examinator

Tobias Trofast

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
UPG2 Hemuppgifter U, 3, 4, 5 5 hp
UPG1 Förberedelseuppgifter workshops U, G 1 hp

Examinationen kräver obligatorisk närvaro vid vissa Workshops, UPG1, samt aktivt deltagande i form av presentation, opponering och diskussion vid redovisningsseminarier för UPG2.

På kursen ges betyg U,3,4,5.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se