Bildproduktion, 6 hp (TNGD44)

Image Production, 6 credits

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Sophie Gudmann Knutsson

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 3 (HT 2022) 1, 2 4, 3 Svenska/Engelska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i grafisk design och kommunikation

Rekommenderade förkunskaper

Dokumentproduktion och publicering

Lärandemål

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om produktionen av stillbild och rörlig bild, från planering till leverans. Kursen berör också bildens berättande och kommunikativa egenskaper liksom etiska överväganden vid exempelvis bildretusch.

Kursen omfattar främst fotografiska stillbilder och film, inte illustration, animation eller datorgenererade bilder.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • Planera och genomföra produktionen av stillbild och rörlig bild avseende bildkommunikation, bildberättande och dramaturgi.
 • Tillämpa grundläggande principer för kamerateknik, ljussättning och ljudinspelning.
 • Använda digitala verktyg och metoder för bildbearbetning av stillbild och rörlig bild.
 • Leverera stillbild och rörlig bild i format, kompression och upplösning anpassat för olika plattformar.
 • Värdera bildberättande ur ett kommunikativt och etiskt perspektiv.

Kursinnehåll

 • Kamera- och ljussättningsteknik.
 • Ljudinspelning.
 • Digital fotografering och filminspelning.
 • Bildberättande och bildmanipulationens syfte och tillämpning i ett historiskt perspektiv.
 • Dramaturgiskt bildberättande med bild och ljud.
 • Praktiskt arbete med bildbearbetning och bildmanipulation.
 • Praktiskt arbete med redigeringsteknik för ljud och film.
 • Lagring och distribution av stillbild, rörlig bild och ljud.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen är organiserad i föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter. 

Examination

UPG1InlämningsuppgifterU, 3, 4, 54 hp
LAB1LaborationerU, G2 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser: Kursen ger grundläggande kunskaper inom bildproduktion som senare fördjupas i t ex Redaktionell design och Fördjupad medieproduktion. 

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Examinator

Sophie Gudmann Knutsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 60 h
Rekommenderad självstudietid: 100 h

Kurslitteratur

Övrigt

Fastställs senare

Övrigt

Fastställs senare

UPG1 Inlämningsuppgifter U, 3, 4, 5 4 hp
LAB1 Laborationer U, G 2 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se