Kommunikation och transport - teknikprojekt, 16 hp (TNK111)

Communication and Transportation - project, 16 credits

Huvudområde

Transportsystem Teknik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Johan M Karlsson

Studierektor eller motsvarande

Erik Bergfeldt
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CKTS Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle 6 (VT 2017) 1, 2 3, 1 Svenska o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Transportsystem, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle

Särskild information

I kursen ingår en del av kommunikationsstrimman i svenska

Rekommenderade förkunskaper

För tillträde till kursen se LiTH:s generella regelverk för kandidatarbete inom Civilingenjörsprogram i studiehandboken
Rekommenderade förkunskaper: Geografiska informationssystem, Grunder i logistik, Datakommunikation, Programmering, Optimeringslära
Spärrkurser: Programmering grk, Telekommunikationssystem, Optimeringslära (eller motsvarande)

Lärandemål

Kursen avser att befästa kunskaper inom datakommunikation, transport och logistik genom tillämpning på en teknisk frågeställning.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • planera, genomföra och redovisa ett tekniskt projekt
  • formulera frågeställningar samt avgränsa inom givna tidsramar
  • systematiskt integrera de kunskaper som förvärvats under studietiden för att lösa ett tekniskt problem
  • tillämpa metod- och ämnesmässiga förkunskaper
  • skapa, analysera och utvärdera tekniska lösningar
  • beskriva och förklara etiska utmaningar kopplade till ingenjörsyrket och till teknisk utveckling
  • professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt
  • tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den
  • kritiskt granska och diskutera ett tekniskt projekt

Kursinnehåll

Kursen utgörs av ett aktuellt projekt av lämplig omfattning. Projektet avslutas med en skriftlig rapport och muntliga presentationer. Modell för projekthantering (LIPS) samt projektdokument.
Vidare bestäms kursinnehållet individuellt för varje projektgrupp och student i samråd med examinator och handledare.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i huvudsak i form av ett handlett projektarbete som utförs i grupper.
Kursen inleds med ett antal föreläsningar som definierar projektuppgiften och projektets ramar. Under kursens gång arbetar studenterna i projektgrupper där stor vikt initialt läggs på att skapa relevant projektdokumentation enligt LIPS-modellen och att säkerställa projektets status löpande. Regelbundna projektmöten mellan projektgrupp och beställare planeras och genomförs med fokus på avverkade och kommande aktiviteter. Studenterna förutsätts ta stort eget ansvar för att projektarbetet genomförs och slutrapporteras.
Föreläsningar i projektledning ges under projektets gång.
I kursen ingår en del av kommunikationsstrimman i svenska för KTS.

Examination

UPG1Individuell skriftlig rapportU, 3, 4, 514 hp
UPG2Skriftlig rapport över hela arbetetU, G1.5 hp
UPG3Reflektionsrapport från seminarierU, G0.5 hp
I examinationsmomentet UPG1 ingår skriftlig och muntlig opposition, samt auskultationer.

Betygsskala

,

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Erik Bergfeldt

Examinator

Johan M Karlsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 128 h
Rekommenderad självstudietid: 299 h

Kurslitteratur

LIPS
Handbok för mindre projekt (Liber)
Litteratur bestäms individuellt för varje projektgrupp i samråd med examinator och handledare.
LIPS<br> Handbok för mindre projekt (Liber)<br> Litteratur bestäms individuellt för varje projektgrupp i samråd med examinator och handledare.
UPG1 Individuell skriftlig rapport U, 3, 4, 5 14 hp
UPG2 Skriftlig rapport över hela arbetet U, G 1.5 hp
UPG3 Reflektionsrapport från seminarier U, G 0.5 hp
I examinationsmomentet UPG1 ingår skriftlig och muntlig opposition, samt auskultationer.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se