Studio 3, 12 hp (TNM105)

Studio 3, 12 credits

Huvudområde

Design

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jonas Löwgren

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6MDES Design, masterprogram 3 (HT 2018) 1, 2 3, 3 Engelska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Design

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Design, masterprogram

Rekommenderade förkunskaper

Studio1 och Studio 2

Lärandemål

Det främsta syftet med kursen är att studenten ska utveckla sina interdisciplinära designfärdigheter i sociotekniska sammanhang. Målet är att nå en relationell förståelse där studenten kan

  • Artikulera olika designdiscipliners bidrag till socioteknisk design,
  • Identifiera historiska och samtida designansatser för kursens specifika utmaning, och artikulera deras skillnader med avseende på bakomliggande filosofi och effekter,
  • Identifiera och artikulera designstrategier för socioteknisk intervention,
  • Integrera, tillämpa och reflektera över profilspecifika färdigheter i relation till kursens specifika utmaning,
  • Identifiera de delar av en design och en designprocess som är bäst ägnade att kommuniceras externt, och kommunicera dem i ett utställningssammanhang,
  • Demonstrera förmåga att identifiera personliga kunskapsbehov och ta ansvar för eget kontinuerligt lärande,
  • Artikulera hur den egna designfärdigheten har utvecklats, särskilt avseende design i sociotekniska sammanhang.

Kursinnehåll

Studenter engagerar sig i sociotekniska sammanhang där det finns designutmaningar rörande social organisation och kommunikation. Exempel på en sådan utmaning kan vara civilitet.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är studiobaserad. Studenter arbetar i team och individuellt. Utmaningen kommer att kräva flera designarbeten, från fysiska föremål till sociotekniska interventioner. Resultaten presenteras i en gemensam utställning. Handledning av lärare, professionella designer och experter inom utmaningens område.

Examination

UPG1Inter-professionell reflektionU, G1 hp
UPG2Kompetens och kommunikationU, G2 hp
UPG3Tillämpa profilfärdigheterU, 3, 4, 52.5 hp
UPG4Integrera designfärdigheterU, 3, 4, 52.5 hp
UPG5Kunskap om utmaningsområdetU, G2 hp
UPG6Skapa utrymme för designU, G2 hp

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Kurslitteratur

Vetenskaplig litteratur, rapporter, kataloger, böcker och andra informationsresurser inom socioteknisk design och inom det specifika utmaningsområdet.

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Examinator

Jonas Löwgren

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 320 h
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
UPG1 Inter-professionell reflektion U, G 1 hp
UPG2 Kompetens och kommunikation U, G 2 hp
UPG3 Tillämpa profilfärdigheter U, 3, 4, 5 2.5 hp
UPG4 Integrera designfärdigheter U, 3, 4, 5 2.5 hp
UPG5 Kunskap om utmaningsområdet U, G 2 hp
UPG6 Skapa utrymme för design U, G 2 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se