Vetenskaplig metod, 6 hp (TNM107)

Scientific Method, 6 credits

Huvudområde

Medieteknik

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Niklas Rönnberg

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6MICS Computer Science, masterprogram 3 (HT 2021) 2 3 Svenska/Engelska Norrköping o/v
6CMEN Civilingenjör i medieteknik 9 (HT 2021) 2 3 Svenska/Engelska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i datavetenskap
 • Civilingenjör i medieteknik

Särskild information

Kursen ersätts av valbar kurs för studerande med TDIU14 i kandidatexamen.

Kursen får ej ingå i examen tillsammans med TDDD89

Rekommenderade förkunskaper

30 hp på avancerad nivå inom sitt huvudområde. Erfarenhet av att läsa vetenskapliga, granskade artiklar inom sitt huvudområde. 

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten

 • kunna värdera texter med avseende på vetenskaplighet och ingenjörsmässighet.
 • ha god kännedom om samt kunna välja och utvärdera vetenskapliga och ingenjörsmässiga metoder inom sitt huvudområde.
 • kunna skriva vetenskaplig text enligt god akademisk standard.
 • kunna utforma och kritisera en plan för en vetenskaplig studie.
 • kunna kritisera vetenskapliga arbeten.
 • kunna söka och kritiskt granska källor inom sitt huvudområde.
 • kunna sammanställa vetenskaplig information.
 • kunna bedöma och hantera etiska frågeställningar och samhälleliga aspekter av vetenskapligt arbete.

Kursinnehåll

 • Vetenskaplig metod: Syftet med vetenskapliga metoder, kvantitativa metoder, kvalitativa metoder.
 • Ingenjörskonst och vetenskaplighet
 • Vetenskapligt skrivande
 • Litteratursökning och sammanställning
 • Källkritik: reliabilitet och validitet
 • Referenshantering: specificitet och fullständighet.
 • Forskningsetik
 • Samhälleliga aspekter av forskning och teknisk utveckling 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är organiserad i föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter. Kursen utförs som en förstudie till ett examensarbete, inklusive formulering av forskningsfrågor, litteratursökning och sammanställning av en teoretisk referensram, samt initial metodbeskrivning. I kursen analyseras också olika vetenskapliga aspekter av examensarbeten i seminarieform. Under kursen presenteras vetenskapliga metoder från huvudområden som är aktuella för studenternas examensarbeten.

Examination

UPG2SeminarierU, G4 hp
UPG1InlämningsuppgifterU, G2 hp

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Examinator

Niklas Rönnberg

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 36 h
Rekommenderad självstudietid: 124 h
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
UPG2 Seminarier U, G 4 hp
UPG1 Inlämningsuppgifter U, G 2 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se