Medier, kultur och kommunikation, 4 hp (TRTE19)

Media, Culture and Communication, 4 credits

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Gary Svensson

Studierektor eller motsvarande

Gary Svensson
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 3 (HT 2020) 2 1 Svenska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogram i grafisk design och kommunikation

Rekommenderade förkunskaper

Visuell kultur och designhistoria

Lärandemål

Kursen belyser kommunikation som kulturellt och samhälleligt fenomen med fokus på den delen av kommunikation som kan beskrivas som medierad. Teorier om sambandet mellan samhälle och medier introduceras. Syftet med kursen är att ge den studerande en översikt men också specifika kunskaper om teoretiska perspektiv gällande medierad kommunikation, exempelvis konvergenskulturer och remediering.
Efter avslutad kurs ska den studerande:

  • översiktligt redogöra för aktuella teoretiska perspektiv gällande medierad kommunikation
  • beskriva olika förhållningssätt till medierad kommunikation
  • i tal och skrift föra ett resonemang och kritiskt reflektera kring medier i samhället

Kursinnehåll

  • kommunikationsteorier
  • samband mellan samhälle och medier
  • teoretiska perspektiv på medierad kommunikation

Undervisnings- och arbetsformer

Under kursens gång bedrivs undervisning genom föreläsningar och seminarier där även gruppövningar, tillämpningsarbeten och studiebesök kan ingå.

Examination

HEM1HemtentamenU, 3, 4, 52 hp
UPG1SeminarierU, G2 hp

Delkurserna examineras separat genom hemskrivning och gruppuppgifter, samt genom aktivt deltagande vid obligatoriska moment.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Studierektor eller motsvarande

Gary Svensson

Examinator

Gary Svensson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 32 h
Rekommenderad självstudietid: 75 h
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
HEM1 Hemtentamen U, 3, 4, 5 2 hp
UPG1 Seminarier U, G 2 hp

Delkurserna examineras separat genom hemskrivning och gruppuppgifter, samt genom aktivt deltagande vid obligatoriska moment.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se