Multidimensionell signalanalys, 6 hp (TSBB06)

Multidimensional Signal Analysis, 6 credits

Huvudområde

Elektroteknik

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Mårten Wadenbäck

Studierektor eller motsvarande

Lasse Alfredsson

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6MBME Biomedical Engineering, masterprogram 3 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6MMAT Matematik, masterprogram 3 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6MMAT Matematik, masterprogram (Teknisk matematik och beräkningsmatematik) 3 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CDDD Civilingenjör i datateknik 7 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CDDD Civilingenjör i datateknik (AI och maskininlärning) 7 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Signal- och bildbehandling) 7 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping o
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Teknisk inriktning Systemteknik) 7 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 7 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Teknisk inriktning Systemteknik) 7 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 7 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Teknisk inriktning Systemteknik) 7 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 7 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Teknisk inriktning Systemteknik) 7 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 7 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Teknisk inriktning Systemteknik) 7 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 7 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 7 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Teknisk inriktning Systemteknik) 7 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 7 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Signal- och bildbehandling) 7 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping o
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (AI och maskininlärning) 7 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik (Medicinsk bildanalys och visualisering) 7 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik 7 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 7 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik (AI och maskininlärning) 7 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska (Signal- och bildbehandling) 7 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping o
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska 7 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska (Signal- och bildbehandling) 7 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping o
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska 7 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska (Signal- och bildbehandling) 7 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping o
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 7 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska (Signal- och bildbehandling) 7 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping o
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska 7 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska (Signal- och bildbehandling) 7 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping o
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska 7 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Signal- och bildbehandling) 7 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping o
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 7 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik (Medicintekniska modeller) 9 (HT 2020) 1, 2 2, 3 Svenska/Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i Biomedical Engineering
 • Masterprogram i matematik
 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i informationsteknologi
 • Civilingenjör i medicinsk teknik
 • Civilingenjör i mjukvaruteknik
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande linjär algebra: vektorrum, baser, skalärprodukter, minstakvadratproblem, egenvärdesproblem. Grundläggande signalbehandling motsvarande linjära system: sampling, faltning och Fourier-transform av envariabelsignaler. Grundläggande färdigheter i användning av Matlab rekommenderas.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska man kunna använda begrepp och metoder inom signal- och bildbehandling som baseras på teori från linjär algebra. Det innebär att efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Använda homogena koordinater för geometri i två och tre dimensioner. Det inkluderar punkter och linjer i två dimensioner, punkter, plan och linjer i tre dimensioner, homografier, kameraprojektioner och epipolargeometri. 
 • Skatta geometriska objekt med olika typer av metoder som bygger på
  minstakvadratskattning.
 • Använda linjära representationer: baser, underrumsbaser, och ramar för signaler. Tillämpa linjära signalrepresentationer på praktiska problem, exempelvis normaliserad faltning , översampling, PCA, wavelettransform och
  filterbankar.

 

Kursinnehåll

Signalrum och signalbaser, dualbaser. Minstakvadratproblem, normaliserad faltning. Egenvärdes- och singulärvärdesanalys. Principalkomponentanalys. Ramar, wavelet- transform och filterbankar. Projektiva rum, homogena koordinater, homografier, kameraprojektioner, epipolargeometri. Representation och skattning av ett flertal olika geometriska objekt.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen har föreläsningar där grundläggande begrepp och teori presenteras och som kompletteras med lektioner som går igenom räkneuppgifter av varierande svårighetsgrad. Vid ett antal obligatoriska laborationer ska kursdeltagarna visa att de klarar att genomföra komplexa beräkningsuppgifter och kan besvara frågeställningar i anslutning till dessa.
Kursen pågår hela höstterminen.  Delar av kursen som presenteras under HT1 examineras i samband med kontrollskrivningen KTR1.

Examination

TEN2Skriftlig tentamenU, 3, 4, 53 hp
LAB1LaborationskursU, G3 hp
KTR1Frivillig kontrollskrivningU, G0 hp

Tentamen är uppdelad i tre delar som svarar mot de tre kursmålen, och för att bli godkänd på tentamen krävs en godkänd nivå på alla tre delarna. Den frivilliga kontrollskrivningen täcker första delen av kursen och kan tillgodoräknas vid första ordinarie tentamen.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Kurslitteratur

Kompendiet Introduction to Representations and Estimation in Geometry, Klas Nordberg, täcker den del av kursen som handlar om geometri och skattning. Ett kompletterande häfte Prerequisites for studies at advanced level in Image Science at Linköping University beskriver relevanta förkunskaper. 
I övrigt används artiklar och utdrag ur böcker eller kompendier, vilka anges i kursinformationen vid kursstart.
 

Övrig information

Påbyggnadskurser: Datorseende, bild- och ljudkodning, medicinsk bildanalys, neuronnät och lärande system, bildsensorer.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för systemteknik

Studierektor eller motsvarande

Lasse Alfredsson

Examinator

Mårten Wadenbäck

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 68 h
Rekommenderad självstudietid: 92 h

Kurslitteratur

Kompendier
Prerequisites for studies at advanced level in Image Science at Linköping University

I övrigt används artiklar och utdrag ur böcker eller kompendier, vilka anges i kursinformationen vid kursstart.Klas Nordberg, Introduction to Representations and Estimation in Geometry

Täcker den del av kursen som handlar om geometri.

Kompendier

Prerequisites for studies at advanced level in Image Science at Linköping University

I övrigt används artiklar och utdrag ur böcker eller kompendier, vilka anges i kursinformationen vid kursstart.

Klas Nordberg, Introduction to Representations and Estimation in Geometry

Täcker den del av kursen som handlar om geometri.

TEN2 Skriftlig tentamen U, 3, 4, 5 3 hp
LAB1 Laborationskurs U, G 3 hp
KTR1 Frivillig kontrollskrivning U, G 0 hp

Tentamen är uppdelad i tre delar som svarar mot de tre kursmålen, och för att bli godkänd på tentamen krävs en godkänd nivå på alla tre delarna. Den frivilliga kontrollskrivningen täcker första delen av kursen och kan tillgodoräknas vid första ordinarie tentamen.

Kursplan

För varje kurs ska en kursplan finnas. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs enligt, för kursen, beslutad blockindelning. 

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av dekanus. 

Riktlinjer rörande examination och examinator 

Se Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592. 

Examinator för en kurs ska inneha en läraranställning vid LiU i enlighet med LiUs anställningsordning (https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622784). För kurser på avancerad nivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor eller postdoktor. För kurser på grundnivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor, universitetsadjunkt (även adjungerad och gästadjunkt) eller postdoktor. I undantagsfall kan även en Timlärare utses som examinator på både grund- och avancerad nivå, se Tekniska fakultetsstyrelsen vidaredelegationer. 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i mars och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.

För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.

När en kurs ges för sista gången ska ordinarie tentamen och två omtentamina erbjudas. Därefter fasas examinationen ut med tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs under det följande läsåret. Om ingen ersättningskurs finns ges tre tentamina i omtentamensperioder under det följande läsåret. Annan placering beslutas av programnämnden. I samtliga fall ges dessutom tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.

Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Plussning är ej möjlig på kurser som ingår i utfärdad examen.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-riktlinjerna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination, exempelvis från kandidatarbete, projektrapporter etc. (ibland kallat självplagiering).

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. 

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 3. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 4. Examinationsmomenten Opposition (OPPO) och Auskultation (AUSK) inom examensarbetet ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

För obligatoriska moment gäller att: Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. (I enlighet med LiU-riktlinjerna http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592). 

För samtliga examinationsmoment gäller att: Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. (I enlighet med LiU-riktlinjerna http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se