Datorseende, 12 hp (TSBB15)

Computer Vision, 12 credits

Huvudområde

Datateknik Elektroteknik

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Per-Erik Forssén

Studierektor eller motsvarande

Lasse Alfredsson

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Signal- och bildbehandling) 8 (VT 2020) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CDDD Civilingenjör i datateknik 8 (VT 2020) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 8 (VT 2020) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Signal- och bildbehandling) 8 (VT 2020) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik (Medicinsk bildanalys och visualisering) 8 (VT 2020) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik 8 (VT 2020) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska 8 (VT 2020) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska (Signal- och bildbehandling) 8 (VT 2020) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska 8 (VT 2020) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska (Signal- och bildbehandling) 8 (VT 2020) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska 8 (VT 2020) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska (Signal- och bildbehandling) 8 (VT 2020) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska (Signal- och bildbehandling) 8 (VT 2020) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 8 (VT 2020) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska 8 (VT 2020) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska (Signal- och bildbehandling) 8 (VT 2020) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 8 (VT 2020) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Signal- och bildbehandling) 8 (VT 2020) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Autonoma system) 8 (VT 2020) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping v
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Autonoma system) 8 (VT 2020) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Datateknik, Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i informationsteknologi
 • Civilingenjör i medicinsk teknik
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Sannolikhetslära, skattningsteori, minstakvadrat-metoden, partiella differentialekvationer, ramteori, 1D & 2D linjär systemteori (deterministisk och stokastisk).

Från t.ex. Multidimensionell signalanalys: Projektiva rum, homogena representationer av 2D och 3D geometri, grundläggande kameraavbildning, kamerakalibrering och epipolärgeometri. Grundläggande bildbehandling: tröskelsättning, segmentering, kantdetektering. Användning av Python eller Matlab. Då halva kursen utgör projektarbete är även programmeringsvana att rekommendera.

Lärandemål

Efter kursen förväntas deltagarna kunna redogöra för problem och algoritmer som används inom följande datorseende- och bildbehandlingsuppgifter:

 • följning av region i bild
 • triangulering av stereobilder
 • skattning av optiskt flöde
 • detektering av olika bildegenskaper
 • matchning av bildegenskaper
 • graf och trädstrukturer och andra bildrepresentationer
 • generativa bildmodeller
 • segmentering av bildregioner
 • bildförbättring
 • felsökning och visualisering
  Dessa områden är relevanta för tillämpningarna 3D-rekonstruktion, skattning av kameraposition, objektdetektering, rörelseestimering, visualisering och kvalitetskontroll inom området 3D-seende, följning av objekt i bildsekvenser, vetenskaplig och industriell bildanalys.

Kursinnehåll

Beräkningsmetoder som ansluter till de olika tillämpningar som nämns under lärandemål ovan. För varje tillämpning introduceras flera standardmetoder och nödvändig matematik kompletteras. Alternativa metoder och liknande forskningsämnen berörs.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av två delar som presenteras parallellt. Den ena, mer teoretiska, delen består av ett större antal föreläsningar och laborationer vilka presenterar och illustrerar grundläggande metoder inom datorseende. Denna del avslutas med en skriftlig examination. Den andra (praktiska) delen inleds med en introduktion till två tillämpade problemområden: 3D-rekonstruktion samt följning av objekt i bildsekvenser. Därefter sker fördjupningsarbeten i små projekt under handledning. Deltagarna delas in i mindre grupper som var och en genomför båda dessa praktiska projekt, vilka ska demonstrera ett flertal metoder från den teoretiska delen av kursen. Resultaten från varje projekt presenteras muntligt vid seminarier och dokumenteras i en rapport. Handledning av projekt ges bara under kursens gång. Projekten avslutas med en analys- och reflektionsfas.

Examination

LAB1LaborationerU, G3 hp
KTR1Frivillig kontrollskrivningU, G0 hp
TEN1Skriftlig tentamenU, 3, 4, 53 hp
PRA3Skriftlig och muntlig presentation av projekt 1U, G3 hp
PRA4Skriftlig och muntlig presentation av projekt 2U, G3 hp

Laborationer och projekt bedöms med godkänt eller underkänt. Om ett projekt underkänns så kan ytterligare ett tillfälle ges att möta kraven under kursens gång, efter separat överenskommelse med examinator. Om ett projekt underkänns även denna gång så måste projektet göras om i sin helhet nästa år. Kursen har en skriftlig tentamen som täcker de teoretiska och metodbeskrivande delarna av kursen.
Den frivilliga kontrollskrivningen täcker den första halvan av kursen. Ett godkänt resultat på  kontrollskrivningen gäller ett år från kontrollskrivningsdatumet, och ger då bonuspoäng på den skriftliga tentamen TEN1.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Kurslitteratur

R. Szeliski: Computer Vision, Algorithms and Applications
Klas Nordberg: Introduction to Representations and Estimation in Geometry. Manuskript från ISY.
Extramaterial delas ut eller görs tillgängligt på kursens hemsida.
 

Övrig information

Påbyggnadskurser: Bilder och grafik - projektkurs, Examensarbete

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för systemteknik

Studierektor eller motsvarande

Lasse Alfredsson

Examinator

Per-Erik Forssén

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 96 h
Rekommenderad självstudietid: 224 h

Kurslitteratur

Böcker
Richard Szeliski, (2011) Computer Vision: Algorithms and Applications Springer
ISBN: 978-1-84882-935-0
http://szeliski.org/Book/
Kompendier
Klas Nordberg, Introduction to Representations and Estimation in Geometry

ISY-kompendium

Övrigt

Kompletterande material delas ut eller tillgängliggörs på kursens web-sida.

Böcker

Richard Szeliski, (2011) Computer Vision: Algorithms and Applications Springer

ISBN: 978-1-84882-935-0

http://szeliski.org/Book/

Kompendier

Klas Nordberg, Introduction to Representations and Estimation in Geometry

ISY-kompendium

Övrigt

Kompletterande material delas ut eller tillgängliggörs på kursens web-sida.

LAB1 Laborationer U, G 3 hp
KTR1 Frivillig kontrollskrivning U, G 0 hp
TEN1 Skriftlig tentamen U, 3, 4, 5 3 hp
PRA3 Skriftlig och muntlig presentation av projekt 1 U, G 3 hp
PRA4 Skriftlig och muntlig presentation av projekt 2 U, G 3 hp

Laborationer och projekt bedöms med godkänt eller underkänt. Om ett projekt underkänns så kan ytterligare ett tillfälle ges att möta kraven under kursens gång, efter separat överenskommelse med examinator. Om ett projekt underkänns även denna gång så måste projektet göras om i sin helhet nästa år. Kursen har en skriftlig tentamen som täcker de teoretiska och metodbeskrivande delarna av kursen.
Den frivilliga kontrollskrivningen täcker den första halvan av kursen. Ett godkänt resultat på  kontrollskrivningen gäller ett år från kontrollskrivningsdatumet, och ger då bonuspoäng på den skriftliga tentamen TEN1.

Kursplan

För varje kurs ska en kursplan finnas. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs enligt, för kursen, beslutad blockindelning. 

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av dekanus. 

Riktlinjer rörande examination och examinator 

Se Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592. 

Examinator för en kurs ska inneha en läraranställning vid LiU i enlighet med LiUs anställningsordning (https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622784). För kurser på avancerad nivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor eller postdoktor. För kurser på grundnivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor, universitetsadjunkt (även adjungerad och gästadjunkt) eller postdoktor. I undantagsfall kan även en Timlärare utses som examinator på både grund- och avancerad nivå, se Tekniska fakultetsstyrelsen vidaredelegationer. 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i mars och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.

För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.

När en kurs ges för sista gången ska ordinarie tentamen och två omtentamina erbjudas. Därefter fasas examinationen ut med tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs under det följande läsåret. Om ingen ersättningskurs finns ges tre tentamina i omtentamensperioder under det följande läsåret. Annan placering beslutas av programnämnden. I samtliga fall ges dessutom tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.

Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Plussning är ej möjlig på kurser som ingår i utfärdad examen.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-riktlinjerna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination, exempelvis från kandidatarbete, projektrapporter etc. (ibland kallat självplagiering).

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. 

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 3. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 4. Examinationsmomenten Opposition (OPPO) och Auskultation (AUSK) inom examensarbetet ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

För obligatoriska moment gäller att: Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. (I enlighet med LiU-riktlinjerna http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592). 

För samtliga examinationsmoment gäller att: Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. (I enlighet med LiU-riktlinjerna http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se