Telekommunikation, 6 hp (TSKS02)

Telecommunication, 6 credits

Huvudområde

Elektroteknik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Mikael Olofsson

Studierektor eller motsvarande

Klas Nordberg

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6IELK Högskoleingenjör i elektronik 5 (HT 2017) 1, 2 1, 2 Svenska/Engelska Linköping v
6IELK Högskoleingenjör i elektronik (Inbyggda system) 5 (HT 2017) 1, 2 1, 2 Svenska/Engelska Linköping v
6MDAV Datavetenskap, masterprogram 3 (HT 2017) 1, 2 1, 2 Svenska/Engelska Linköping v
6MICS Computer Science, masterprogram 3 (HT 2017) 1 1 Svenska/Engelska Linköping v
6MICS Computer Science, masterprogram 3 (HT 2017) 2 2 Svenska/Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Högskoleingenjör i elektronik
 • Datavetenskap, masterprogram
 • Computer Science, masterprogram

Särskild information

Studenter på Y, D och I bör läsa TSKS01 istället för denna kurs.

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ur Analys: Derivator, integraler och gränsvärden.
Ur linjär algebra: Linjära rum, med allt vad det innebär.
Statistik/sannolikhetslära är önskvärt, men inte absolut nödvändigt.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten

 • vara allmänt orienterad om klassisk telekommunikation. Detta innebär att kortfattat kunna redogöra för olika telekommunikationstekniker, samt att kortfattat kunna redogöra för några enkla kanalmodeller.
 • med egna ord kunna beskriva problem som uppkommer i telekommunikationssammanhang, samt kunna beskriva och på ett relevant sätt jämföra metoder för att motverka dessa problem, i deterministiska termer.
 • med viss säkerhet kunna analysera analoga modulationsmetoder deterministiskt i spektrala termer.
 • med viss säkerhet kunna hantera sampling och rekonstruktion av bandbegränsade signaler deterministiskt.
 • med viss säkerhet kunna jämföra olika standardval av digitala modulations- och kodningsförfaranden i termer av felsannolikheter, minavstånd och relaterade begrepp.
 • med adekvat terminologi, väl strukturerat och logiskt sammanhängande kunna redogöra för sambanden mellan olika begrepp i kursen.
 • i blockform kunna implementera och empiriskt utvärdera enkla telekommunikationssystem.
 • empiriskt kunna analysera en given okänd kommunikationskanal och föreslå ett kommunikationssystem som använder denna kanal så att systemet uppfyller givna prestandakrav.

Kursinnehåll

 • Enkla kanalmodeller: Kabel- och radiokanaler, optiska kanaler. Beskrivning av fenomenen termiskt brus och fädning.
 • Analog modulation i deterministiska termer: AM, FM, PhM. Spektrala egenskaper. Demodulering.
 • Pulsmodulation i deterministiska termer: PAM, PWM, PPM, PCM. Sampling, modulation och rekonstruktion. Vikning.
 • Digital modulation: Vanliga signaluppsättningar, som bl.a. FSK, PSK, QAM. Felsannolikhetsuttryck.
 • Koder för felkontroll: Binärsymmetriska kanaler. Linjära binära koder, repetitionskoder, paritetskoder, hammingkoder, produktkoder, cykliska koder och CRC-koder. Grundläggande parametrar som längd, dimension, storlek och minavstånd. Feldetekterings- och felrättningsförmåga.
 • Källkodning: Trädkoder, huffmankodning och skurlängdskodning. Entropi, Krafts olikhet.
Anm: För studenter med gedigna grundkunskaper, t.ex. studenter på Y, D och Is, så kan delar av denna kurs uppfattas som lite väl enkla. Ett rimligare val av kurser är då TSKS01 Digital kommunikation. Om den kursen dessutom kombineras med TSDT14 Signalteori är fältet öppet för betydligt fler fördjupningskurser inom kommunikation.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner och laborationer.
Kursen pågår hela höstterminen.

Examination

LAB1LaborationerU, G2 hp
TEN1Skriftlig tentamenU, 3, 4, 54 hp
Tentan (TEN1) består av två delar, med poängkrav för godkänt på båda delarna. Den första delen är en frågedel, där målen
 • vara allmänt orienterad...
 • med egna ord kunna beskriva...
 • med adekvat terminologi...
examineras. Den andra delen är en problemdel, där målen
 • med viss säkerhet...
examineras.
På laborationerna (LAB1) examineras målen
 • i blockform kunna implementera...
 • empiriskt kunna analysera...

I händelse av få anmälda tentander kan den skriftliga tentan utbytas mot muntlig.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser: Trådlösa system

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för systemteknik

Studierektor eller motsvarande

Klas Nordberg

Examinator

Mikael Olofsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Kurslitteratur

Kompletterande litteratur

Böcker
Mikael Olofsson, Telecommunication Methods

Institutionen för systemteknik (ISY), Linköpings universitet. (Kursbok och problemsamling med samma namn.)

Kompletterande litteratur

Böcker

Mikael Olofsson, Telecommunication Methods

Institutionen för systemteknik (ISY), Linköpings universitet. (Kursbok och problemsamling med samma namn.)

LAB1 Laborationer U, G 2 hp
TEN1 Skriftlig tentamen U, 3, 4, 5 4 hp
Tentan (TEN1) består av två delar, med poängkrav för godkänt på båda delarna. Den första delen är en frågedel, där målen
 • vara allmänt orienterad...
 • med egna ord kunna beskriva...
 • med adekvat terminologi...
examineras. Den andra delen är en problemdel, där målen
 • med viss säkerhet...
examineras.
På laborationerna (LAB1) examineras målen
 • i blockform kunna implementera...
 • empiriskt kunna analysera...

I händelse av få anmälda tentander kan den skriftliga tentan utbytas mot muntlig.

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Andra examinationsformer

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se www.liu.se/disciplinnamnden.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se