Linjära system för kommunikation, 10 hp (TSKS06)

Linear Systems for Communication, 10 credits

Huvudområde

Informationsteknologi Tillämpad matematik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lasse Alfredsson

Studierektor eller motsvarande

Lasse Alfredsson
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 4 (VT 2019) 1, 2 2, 2 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Informationsteknologi, Tillämpad matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i informationsteknologi

Särskild information

Kursen går sista gången 2019. Delar av kursen ersätts av kursen TSBB32 Linjära system 2020.

Får ej ingå i examen samtidigt som TTIT01 eller TTIT39.

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Matematisk grundkurs, Envariabelanalys, Linjär algebra.
Grundläggande kunskaper i Matlab rekommenderas (eller något annat programmeringsspråk - för att generera enkla grafer).

Lärandemål


Kursen skall ge grundläggande kunskaper om tids- och frekvensanalys av tidskontinuerliga signaler och tidskontinuerliga linjära system. Speciellt fokuseras på analoga elektriska kretsar samt tillämpningar inom analog och digital kommunikation. Kursen ger även förtrogenhet med de grundläggande matematiska verktyg som används.

Sammanfattningsvis gäller att studenten, efter fullgjord kurs, förväntas kunna:

  För Elektriska Kretsar:
 • Beräkna ström, spänning och effekt i allmänna likströms- och växelströmskretsar med användning av strukturerade metoder.
 • Beräkna spänningsförstärkning för kretsar innehållande ideala operationsförstärkare.
 • Beskriva konstruktion och funktion av elektriska filter.
 • Beräkna samt mäta upp gränsfrekvenser och centerfrekvens för elektriska filter.
  För Linjära System:
 • Bestämma, tolka och matematiskt hantera tidsegenskaper för deterministiska signaler och linjära system.
 • Med användande av fourierserier, fouriertransform och laplacetransform bestämma, tolka och matematiskt hantera frekvensegenskaper och allmänna transformrepresentationer för både signaler och system.
 • Definiera olika egenskaper för linjära system samt, i samband med problemlösning, hantera konsekvenser av dessa.
 • Med användande av lämplig metod och för given insignal beräkna utsignalen från ett linjärt tidsinvariant system, samt känna till olika metoders möjligheter och begränsningar.
 • Med viss säkerhet kunna utföra tids- och frekvensanalys för olika analoga och digitala modulationsformer.
  Allmänt:
 • Med adekvat terminologi, väl strukturerat och logiskt sammanhängande, redogöra för sambanden mellan olika begrepp i kursen.

Kursinnehåll

  För Elektriska Kretsar:
 • Grundläggande lagar och samband.
 • Tvåpolssatsen. Nortons teorem. Nodanalys.
 • Växelströmsteori. jw-metoden. Effekt.
 • Grundläggande filterteknik.
 • Ideala OP-förstärkare.
  För Linjära System:
 • Signalegenskaper, systemegenskaper.
 • Differentialekvationsbeskrivning av linjära system.
 • Linjärisering av icke-linjära system.
 • Impulssvar och stegsvar. Faltning.
 • Fourierserieutveckling av periodiska signaler.
 • Fouriertransformanalys av signaler och system. Frekvensspektrum, Frekvensfunktion.
 • Laplacetransformanalys av signaler och system. Systemfunktion, Pol-nollställediagram.
 • Tidskontinuerliga passiva frekvensselektiva filter.
  För Kommunikation:
 • Principer för analog och digital kommunikation, ur ett linjära system-perspektiv.
  • Amplitudmodulering, frekvens- och fasmodulering.
  • Digitala moduleringsmetoder - ASK, PSK, QAM, FSK

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen ges till stor del i form av föreläsningar, lektioner och laborationer. Studenterna bearbetar vinjetter i basgrupper, jobbar med en större inlämningsuppgift och arbetar för övrigt till stor del enligt PBL-metoden. Inlämningsuppgiften utförs i grupp och redovisas i form av en teknisk rapport, med krav på en god nivå på rapportens utformning och innehåll.
En del av föreläsningarna sker i formen ”flippat klassrum”, där studenterna ser videoklipp innan respektive föreläsning.
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

KTR1Frivilliga kursmomentU, G0 hp
UPG1InlämningsuppgiftU, G4 hp
LAB1LaborationerU, G1 hp
BAS1BasgruppsarbeteU, G2 hp
TEN1Skriftlig tentamenU, 3, 4, 53 hp
Slutbetyget på kursen bestäms av resultatet på den skriftliga tentan tillsammans med resultatet på UPG-momentet. Detaljerad information om detta finns på kurswebbsidan.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för systemteknik

Studierektor eller motsvarande

Lasse Alfredsson

Examinator

Lasse Alfredsson

Undervisningstid

Preliminary scheduled hours: 86 h
Recommended self-study hours: 181 h

Kurslitteratur

Rekommenderade böcker är i första hand: Tidskontinuerliga Signaler & System, Sune Söderkvist (Tryckeriet Erik Larsson) Kretsteori, Från Alfa till Omega eller Kretsteori & Elektronik, Sune Söderkvist, med tillhörande övningsböcker (Tryckeriet Erik Larsson) Analog och Digital Modulation, Mikael Olofsson
Kompletterande material av examinatorn
Rekommenderade böcker är i första hand: Tidskontinuerliga Signaler & System, Sune Söderkvist (Tryckeriet Erik Larsson) Kretsteori, Från Alfa till Omega eller Kretsteori & Elektronik, Sune Söderkvist, med tillhörande övningsböcker (Tryckeriet Erik Larsson) Analog och Digital Modulation, Mikael Olofsson <br> Kompletterande material av examinatorn
KTR1 Frivilliga kursmoment U, G 0 hp
UPG1 Inlämningsuppgift U, G 4 hp
LAB1 Laborationer U, G 1 hp
BAS1 Basgruppsarbete U, G 2 hp
TEN1 Skriftlig tentamen U, 3, 4, 5 3 hp
Slutbetyget på kursen bestäms av resultatet på den skriftliga tentan tillsammans med resultatet på UPG-momentet. Detaljerad information om detta finns på kurswebbsidan.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se