Ecology and the Environment, masterprogram

Svenskt Namn Ecology and the Environment, masterprogram
Engelskt Namn Ecology and the Environment, Master's programme
Undervisningsspråk Engelska
Studieort Linköping
Antal poäng (HP) 120
Examensbenämning

Naturvetenskaplig masterexamen Biologi

Studietakt Heltid 100%

Syfte

Masterprogrammet i ekologi och miljö syftar till att ge studenterna de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för yrkesverksamhet eller för forskarutbildning inom området. Utbildningsprogrammet svarar mot såväl nationella som internationella behov inom området, samt behov från universitet, näringslivet, och samhället i övrigt. Utbildningen bygger på en ämnesbas från relaterad kandidatutbildning och avser att ge fördjupad förståelse inom ekologi och miljö och dess tillämpningar inom natur- och miljövård samt ge en grund till forskarutbildning. Studenterna från masterprogrammet i i ekologi och miljö ska: 

 • vara väl förberedda för avancerad naturvetenskaplig och matematisk kommunikation med skilda målgrupper
 • kunna bidra till en hållbar utveckling av samhället
 • vara väl förberedda för forskarstudier men också fungera väl på arbetsmarknaden såväl nationellt som internationellt. 

Mål

Matematiska, naturvetenskapliga och teknikvetenskapliga kunskaper

Studenter med examen från programmet Ekologi och Miljö har en god teoretisk kunskap i ekologi, och bra förståelse för hur ekologin kan tillämpas i praktiskt arbete med t.ex. naturvård, biologisk kontroll av sjukdomar, skötsel av grunda vatten och design av våtmarker för vattenrening. Kurserna inom programmet tar upp aktuella teorier inom populations-, samhälls- och ekosystemekologi i vid bemärkelse, men ger också fördjupning inom specialområden. Med en Mastersexamen från programmet Ekologi och Miljö har man:

 • kunskap om aktuella samhällsfrågor inom miljö- och naturresursområdet, och vet hur ekologisk kunskap kan användas yrkesmässigt inom dessa områden
 • kännedom om aktuella ekologiska teorier, och kan planera och genomföra ekologiska undersökningar i fält och laboratorium
 • kunskap om experimentdesign och metoder för ekologiska fältstudier
 • förmåga att utvärdera och tolka data från experiment och miljöövervakningsprogram, och kunskap om hur man gör ekologiska riskbedömningar
 • förmåga att använda matematiska verktyg och modeller för att strukturera och analysera komplexa ekologiska problem, samt kännedom om aktuell programvara som kan användas

 

Individuella och yrkesmässiga färdigheter och förhållningssätt

Studenter från masterprogrammet i ekologi och miljö ska besitta de individuella och yrkesmässiga färdigheter och förhållningssätt som krävs för att kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar även med begränsad information. De utexaminerade ska också kunna ta ansvar för sin egen roll i sitt arbete eller under fortsatta forskarstudier med avseende på yrkesetik, ansvar och pålitlighet. Studenter från masterprogrammet i ekologi och miljö ska också kunna göra relevanta bedömningar inom sitt område med hänsyn tagen till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Förmåga att arbeta i grupp och kommunicera

Studenter från masterprogrammet i ekologi och miljö ska kunna samverka med andra personer. Detta innebär förmåga att på ett aktivt sätt medverka till ett väl fungerande arbete i gruppen med tydliga roller och fördelning av ansvar och uppgifter. De utexaminerade kan även initiera, planera, leda och utvärdera omfattande grupparbeten. Studenter från masterprogrammet i ekologi och miljö ska ha goda färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation. Detta innebär att kunna presentera information, problem och lösningar på ett strukturerat sätt, med relevanta tekniska hjälpmedel, i såväl tal som skrift på olika språk (företrädesvis svenska och engelska) för olika målgrupper. 

Planering, utveckling, och realisering av forsknings- och utvecklingsprojekt med hänsyn till samhälleliga och ekonomiska behov och krav 

Studenter från ekologi och miljö programmet ska ha kunskaper om naturvetarens och naturvetenskapens roll i samhället både ur ett historiskt och aktuellt perspektiv. De utexaminerade ska också ha förståelse för de samhälleliga och ekonomiska villkor som råder inom det relaterade området och för relaterad forskningsverksamhet. De ska också kunna initiera, arbeta i och leda avancerade utvecklingsprojekt med de metoder som är vedertagna inom området. Studenter från ekologi och miljö programmet ska vidare kunna planera, genomföra och redovisa ett projekt. De utexaminerade ska också ha förståelse för hur forskningsresultat kan överföras till företagsmässigt användande.

Innehåll

Inom masterprogrammet ekologi och miljö läses främst kurser inom ekologi såsom ekologisk teori och tillämpningar och våtmarksekologi på avancerad nivå. Dessa kompletteras med en seminariekurs vars fokus är vetenskaplig litteratur. 

I programmet ingår ett examensarbete som kan utföras på något företag eller på universitetet. Examensarbetet kan vara en god introduktion till vidare studier på forskarnivå.

Programmet avslutas med kursen Communicating Science där studenterna använder sitt examensarbete för att utvecklas sin förmåga i muntlig samt skriftlig kommunikation till skilda målgrupper.

Undervisnings- och arbetsformer

Masterprogrammet omfattar två års studier på helfart och ger en naturvetenskaplig masterexamen i biologi. Undervisningen ges på engelska. Kursutbudet framgår av programplanen. Kurserna är organiserade så att innehållet behandlas vid föreläsningar, seminarier, laborationer samt fältstudier. I kurserna kan omfattande arbeten ingå som skall redovisas muntligt och/eller skriftligt. Laborationer, seminarier och fältstudier är obligatoriska moment. Examensarbetet som görs huvudsakligen under andra läsåret kan vara på 30, 45 eller 60 högskolepoäng. Detta innebär att studenten kan välja att göra ett mindre examensarbete och kombinera detta med att läsa kurser inom andra relevanta ämnesområden, fördjupa sig ytterligare i ämnena genom ytterligare kurser alternativt gör ett mer omfattande examensarbete.

Kurser som inte finns i programplanen ska godkännas av programnämnden efter konsultation med studievägledaren.

Kurser kan innehålla obligatoriska moment som medför kostnader för studenten. 

Förkunskapskrav

 • Bachelor's degree with a major in the field of biology. The Bachelor's degree (equivalent to a Swedish Kandidatexamen) shall be from an internationally recognised university. The university has to be listed in the latest edition of the International Handbook of Universities (http://www.iau-aiu.net/).
 • 5 ECTS credits in the field of ecology 
 • English corresponding to the level of English in Swedish upper secondary education (English 6/B). This is normally attested by means of an internationally recognised test.

 

Selection for the January application round is based on merit rating (grade tariff) at three levels. If necessary, applicants within the same merit group will be selected by lot.

 • Group 1: High
 • Group 2: Good
 • Group 3: Low 

Självständigt arbete (examensarbete)

Examensarbetet skall baseras på högkvalitativ vetenskapligt innehåll och utföras i nära samarbete med forskargrupperna som deltar i programmet och inom den specialisering som studenten väljer. Examensarbetet skall skrivas och presenteras på engelska. Om möjligt ska arbetet presenteras muntligen vid det minisymposium som anordnas av Avdelningen för Biologi och samtliga studenter förutsätts närvara vid dessa presentationer. I dessa fall bortses från kravet i regelverket att auskultationerna ska vara genomförda före egen framläggning och opposition.

För tillträde till examensarbetet på 60 hp krävs att studenten är antagen till masterprogrammet och har slutfört minst 30 hp från kurser inom programmet, varav 24 hp måste vara på avancerad nivå inom huvudområdet.

För tillträde till examensarbetet på 45 hp krävs att studenten är antagen till masterprogrammet och har slutfört minst 35 hp från kurser inom programmet, varav 24 hp måste vara på avancerad nivå inom huvudområdet.

För tillträde till examensarbetet på 30 hp krävs att studenten är antagen till masterprogrammet och har slutfört minst 60 hp från kurser inom programmet, varav 30 hp måste vara på avancerad nivå inom huvudområdet. 

Examenskrav

Programmet leder till en Naturvetenskaplig masterexamen Biologi som översätts till ”Master of Science (120 credits) in Biology”.

Examenskraven är:

 • kandidatexamen specificerad i tillträdeskraven för programmet
 • godkänt resultat på alla obligatoriska kurser
 • godkänt resultat på valfria kurser så att kravet på 120 hp uppnås (inklusive examensarbete)
 • minst 90 hp kurser på avancerad nivå, varav
  • minst 30 hp kurser inom huvudområdet biologi
  • minst 30 hp examensarbete inom huvudområdet biologi.
 • examensarbete omfattande minst 30 hp på avancerad nivå eller motsvarande examinerat vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


En kurs som innehållsmässigt överlappar en annan kurs kan inte räknas med i examen. Kurser som ingår i kandidatexamen kan inte räknas med i masterexamen. 

Examensbenämning på svenska

Naturvetenskaplig masterexamen Biologi

Examensbenämning på engelska

Master of Science (120 credits) in Biology

Övriga föreskrifter

Se gemensamma bestämmelser avseende särskild behörighet, anstånd, studieuppehåll, studieavbrott samt antagning till del av utbildningsprogram.