Aspirantutbildning, allmän inriktning, 60 hp

Supplementary Training for University Graduates, 60 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Ingen examen.

Studietakt

Helfart

Inledning

Aspirantutbildningen, allmän inriktning, 60 hp, vänder sig till studerande som är bosatta i Sverige, har en utländsk högskoleutbildning om minst tre års heltidsstudier samt har ett annat modersmål än svenska. Det övergripande syftet är att förbättra den studerandes möjligheter på den svenska arbetsmarknaden.

Programmets idé är att den studerande ska nyttja tidigare utbildning och erfarenheter i en relativt kort utbildning, vilken innehåller kompletterande ämnesstudier, verksamhetsförlagd utbildning samt en kraftfull satsning på svenska språket.

Mål

Den studerande ska efter avslutad utbildning kunna:

Kunskaper och insikter

  • redogöra för och analysera svensk arbetsmarknad och arbetsmarknadslagstiftning.
  • använda det svenska språkets uttrycksmöjligheter både i skriftlig och muntlig framställning särskilt med avseende på situationer relevanta för arbetsliv och akademiska studier.
  • skriftligt redovisa en fältstudie i närsamhället
  • reflektera över frågor om kultur och nationell identitet
  • muntligt och skriftligt analysera svensk skönlitteratur utifrån olika perspektiv

Förmågor och färdigheter

  • identifiera och analysera likheter och skillnader i utbildningssystem och arbetsmarknad i Sverige och det land från vilket man har sin högskoleutbildning.
  • tillämpa kunskaperna om språkliga krav i sin användning av svenska i olika yrkesrelaterade och sociala sammanhang på ett medvetet och reflekterande sätt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • ta ställning till och värdera olika alternativ för att vidareutveckla sitt svenska språk samt kompetensen från sin utländska högskoleutbildning och eller yrkeserfarenhet.

Därutöver ska den studerande ha fått möjligheter att fördjupa sina kunskaper genom relevanta ämnesstudier.

Innehåll

Utbildningen består av tre delar: höstterminen innebär två teoretiska kurser på 15 hp vardera: Svenska språket och samhället och Svenska språket och människan. Vårterminen kan, om studenten vill, innebära kompletterande ämnesstudier, 15–30 hp, och/eller verksamhetsförlagd undervisning, 15–30 hp, där den studerande gör praktik på en arbetsplats.

Kurserna Svenska språket och samhället, Svenska språket och människan samt Verksamhetsförlagd utbildning läses av alla programmets studerande, medan de kompletterande ämnesstudierna väljs utifrån tidigare kompetens och arbetsmarknadens behov, varför det i utbildningsplanen inte går att fastställa vilka kurser som ska ingå i programmet.

Individuell handledning i svenska språket ska ge ytterligare fördjupning av språkkunskaperna. Om det är möjligt och bedöms som fördelaktigt för den studerande kan den verksamhets-förlagda utbildningen förlängas genom att de kompletterande ämnesstudierna förkortas. I vilken ordning kurserna läses avgörs i en individuell studieplanering.

I kursen Svenska språket och samhället ska den studerande fördjupa sina kunskaper i svenska språket, särskilt med avseende på situationer relevanta för svensk arbetsmarknad. Dessutom ska den studerande skaffa sig information om det svenska högskolesystemet och om studietekniker som är vanliga vid svensk högskola. Vidare utvecklar den studerande sina kunskaper om det svenska samhället med betoning på svensk arbetsmarknad och arbetsmarknadslagstiftning.

I kursen Svenska språket och människan ska den studerande ytterligare fördjupa sina kunskaper i svenska språket. Detta sker med hjälp färdighetsövningar i svenskt uttal och grammatik men språkundervisningen bygger till stor del också på läsning och analys av svensk skönlitteratur. Kring denna litteratur förfinar studenten sina kunskaper i muntlig och skriftlig framställning. Kursen innehåller en strimma av socialantropologi och fältstudier med detta tema. Studenten utvecklar härigenom sina kunskaper om det svenska samhället med betoning på svensk kultur och historia.

De ämnesfördjupande kurserna utgörs av universitetskurser. Kurserna följer till fullo respektive kursplan. Momentet innebär att den studerande ska fördjupa och komplettera sina kunskaper i den akademiska utbildning som den studerande har från hemlandet. Den studerande kan vid behov erbjudas extra handledning under de ämnesfördjupande kurserna.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen utgörs av en praktik på en svensk arbetsplats där den studerande prövar sina yrkeskunskaper på den svenska arbetsmarknaden, lär känna en arbetsplats och dess arbetssätt. Praktiken utförs på olika företag eller myndigheter i Sverige.

Ett klart handledarskap finns avtalat mellan utbildningen och praktikplatsen. Samtliga handledare har innan delmomentet startar deltagit i minst en diskussion om handledarskapets innebörd och krav.

Undervisnings- och arbetsformer

Arbetsformerna för respektive kurs anges närmare i respektive kursplan. För de kurser som är gemensamma för programmets studerande, Svenska språket och samhället, Svenska språket och människan samt Verksamhetsförlagd utbildning, gäller att de utformats i enlighet med filosofiska fakultetens pedagogiska plattform, Grundguide. Under hela utbildningen sker fortlöpande individuella uppföljningssamtal.


Examination

Varierande examinationsformer eftersträvas i programmet. I kursplanen preciseras vad som gäller för respektive kurs. Examination kan ske i form av prov på hel kurs eller del av kurs. Muntliga prov kan förekomma.

Studerande som godkänts i prov får inte delta i förnyat prov för högre betyg på de programgemensamma kurserna.

Studerande som underkänts två gånger på någon av de programgemensamma kurserna eller del av dessa kurser har rätt att begära annan examinator.

Förkunskapskrav

För att vara behörig att antas till Aspirantutbildningen krävs att den studerande har en utländsk akademisk utbildning motsvarande minst tre års heltidsstudier. Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Examensbenämning på svenska

Ingen examen.

Examensbenämning på engelska

No degree.

Särskild information

Antagningsförfarande

Den studerande antas till programmet som helhet.

Efter sedvanligt antagningsförfarande samt kartläggning av tidigare utbildning kallas de sökande till enskilda samtal då kompletteringsutbildningarna och praktikdelen diskuteras. I dessa samtal deltar även studievägledare för aktuella utbildningar. Individuella studieplaner utarbetas därefter för varje studerande.


Kursbevis

Kursbevis utfärdas, efter begäran av den studerande, av programansvarig. Utbildningen leder inte till någon examen.