Kandidatprogrammet i samhällsplanering, 180 hp

Bachelor of Science with a major in Urban and Regional Planning, 180 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen med huvudområde samhällsplanering

Studietakt

Helfart

Inledning

Samhällsplanerarprogrammet är en treårig utbildning på grundläggande nivå som leder till en kandidatexamen inom huvudområdet samhällsplanering. Utbildningen ger förutsättningar för arbete med samhällsplanering i både offentlig och privat sektor, samt behörighet till utbildningar på avancerad nivå. 

Mål

Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten:

  • visa kunskap och förståelse för huvudområdet samhällsplanering, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten:

  • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.
  • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
  • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom samhällsplanering.      

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten:

  • visa förmåga att inom samhällsplanering göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
  • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Lokala mål

För kandidatexamen skall studenten:

  • visa kunskap och förståelse för hur olika dimensioner av hållbarhet kan uttryckas och hanteras inom samhällsplanering.
  • visa färdigheter i att visualisera och gestalta framtidsinriktade och förändringsorienterade prognoser och planer. 

Innehåll

Programmet omfattar 180 högskolepoäng, varav 30 hp utgörs av valbara kurser alt. utlandsstudier och 15 hp är praktik. Inslaget av valbara kurser och praktik ger en möjlighet för den studerande att utveckla en egen profil. Studierna sker på helfart. Undervisning sker i huvudsak på svenska, men vissa undervisningsmoment kan vara på engelska. Efter fullgjorda studier kan den studerande ansöka om en filosofie kandidatexamen i samhällsplanering.

Programinnehållet är relaterat till tre övergripande kunskapsområden: samhällsplaneringens idéer och teorier, samhällsplaneringens metoder och verktyg och praktiken samhällsplanering. Inom samtliga kunskapsområden är fokus att utveckla förmåga att kritiskt värdera och använda information. Programmets kurser har olika tyngdpunkt i relation till nämnda kunskapsområden enligt följande:

Området samhällsplaneringens idéer och teorier behandlar främst tvärvetenskaplig kunskap om människors livsmiljöer och hur man kan förstå och förklara historisk och samtida samhällsplanering relaterad till dessa livsmiljöer.

Inom området Samhällsplaneringens metoder och verktyg behandlas metoder och verktyg som är centrala i samhällsplanering. Till dessa hör att kunna kommunicera muntligen, skriftligen och via kartor, geografiska informationssystem, andra visualiseringsverktyg och andra gestaltningsformer. Området innefattar också studier om och träning av förmågor att kommunicera med olika grupper och individer, samt via tvärvetenskapen kunna vara länk mellan samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknikvetenskap. Andra viktiga områden är metoder för datainsamling, hantering och analys.

Området praktiken samhällsplanering innehåller moment där studenterna får möta yrkesverksamma inom samhällsplanering och genom t.ex. observationer, exkursioner, projektarbeten och praktik, utveckla sin förståelse av och färdigheter inom samhällsplanering. Inom området studeras även projekt- och processledning.

Valbara kurser eller utlandsstudier genomförs under termin 5.

För att en fördjupningskurs skall ges krävs minst fem studenter.

Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplaner beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen präglas av ett studentcentrerat lärande genom ett gemensamt och aktivt ansvarstagande av studenter, lärare och annan personal och sker i form av exempelvis föreläsningar, seminarier, exkursioner, projektarbeten, rollspel och handledning. 

I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

För behörighet till utbildningens andra år krävs minst 45 hp godkända inom programmet.

För behörighet till utbildningens tredje år krävs minst 105 hp godkända inom programmet.

För behörighet att påbörja kandidatuppsatskursen som heter Självständigt arbete i samhällsplanering krävs att kurserna Projektarbete, 7,5 hp och Vetenskapliga perspektiv och metoder inom utredningar och forskningsstudier I, 7,5 hp är godkända.

Examenskrav

För att få examen från programmet krävs att studenten är godkänd på samtliga kurser. Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av studenten. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset.

Examensbenämning på svenska

Filosofie kandidatexamen med huvudområde samhällsplanering

Examensbenämning på engelska

Degree of Bachelor of Science with a major in Urban and Regional Planning

Särskild information

Tillgodoräknande

Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.
 

Undervisningsspråk

Huvudsakligt undervisningsspråk är svenska, men engelska kan förekomma.

Termin 5 (HT 2023)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
709G12 Fältstudier - Städer och urban planering 7.5 G2F V

Antal studenter på kursen är max 20 platser för samhällsplanerarstudenter.
Kursen ges på Samhällsplanerarprogrammet men 5 platser erbjuds miljövetarstudenter, utöver de ovan.

709G16 GIS inom samhällsplanering, fördjupning 7.5 G2F V
709G19 Tillämpad forskningsmetodik inom samhällsplanering 7.5 G2F V
709G19 Tillämpad forskningsmetodik inom samhällsplanering 7.5 G2F V
709G19 Tillämpad forskningsmetodik inom samhällsplanering 7.5 G2F V
709G20 Juridik inom samhällsplanering 7.5 G2F V
709G21 Projektledning inom samhällsplanering 7.5 G2F V
709G22 Fysisk planering, fördjupning 7.5 G2F V
709G23 Samtida arkitektur och stadsbyggnad 7.5 G2F V
727G15 Risk, sårbarhet och hållbar utveckling i samhällsplaneringen 7.5 G1F V
727G16 Vatten och regional utveckling i samhällsplaneringen 7.5 G1F V
746G28 Internationell miljömanagement 7.5 G2F V

Kursen erbjuds också studenter på Samhällsplanerarprogrammet med 5 platser

746G30 Nationell miljömanagement 7.5 G2F V

5 platser erbjuds studenter på Samhällsplanerarprogrammet.

746G49 Ekologins mångfald och praktiska betydelse 7.5 G2F V
746G50 GIS som miljövetenskaplig metod 7.5 G2F V

Kursen erbjuds också studenter på samhällsplanerarprogrammet (5 platser)

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se