Master´s Programme in International and European Relations, 120 hp

Master´s Programme in International and European Relations, 120 credits

Undervisningsspråk

Engelska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie masterexamen i huvudämnet statsvetenskap – inriktning internationella och europeiska relationer.

Studietakt

Helfart

Inledning

Masterprogrammet i Internationella och europeiska relationer är ett tvåårigt heltids utbildningsprogram som förbereder studenter för yrkesuppgifter, vidare studier eller forskning inom området. Efter att ha genomgått programmet kommer studenterna att ha utvecklat att självständigt och kritiskt förhållningssätt till internationella och europeiska relationer samt kunskaper och färdigheter som gör det möjligt för dem att verka både som praktiker och som forskare inom fältet.

Studenterna kommer att

 • utveckla förmåga att förstå, empiriskt och teoretiskt, såväl internationella och europeiska relationers historia, teori och samtida implikationer, som centrifugala och integrativa aspekter av nationella och transnationella förbindelser och ömsesidiga beroenden, i ett brett historiskt och rumsligt perspektiv,

 • tillägna sig analytiska verktyg för att kunna undersöka samtida internationella och europeiska relationer,

 • uppnå en fördjupad förståelse av internationell styrning,

 • utveckla förmågan att genomföra självständiga analyser av internationella och europeiska relationer.

Mål

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Programmet är indelat i fyra nivåer där varje nivå svarar mot en termins heltidsstudier:

 • Nivå 1: Internationella relationer (30 hp)

 • Nivå 2: Europeiska relationer (30 hp)

 • Nivå 3: Internationell styrning eller Handledd praktik (30 hp)

 • Nivå 4: Masteruppsats (30 hp)

Följande kurser ingår:

Nivå 1: Internationella relationer (30 hp)

 • Introduction to Advanced Academic Studies and Social Science: Akademiska värderingar, regler och förhållningssätt samt samhällsvetenskapliga perspektiv – 7,5 hp
 • International Relations Theory: Teoretiska och metodologiska perspektiv och utvecklingsdrag inom forskningen om internationella relationer. – 7,5 hp
 • Politics and Economics of International Relations: Samspelet mellan ekonomi och politik i internationella relationer – 7,5 hp
 • International and European Law: Det internationella och europiska rättsystemet ur praktisk och teoretisk synvinkel – 7,5 hp

 

Nivå 2: Europeiska relationer (30 hp)

 • Contemporary European Institutions: Europeiska unionens institutioner, integrationsprocesser och institutionell samverkan – 7,5 hp

 • International and European Security: Säkerhetspolitik ur teoretiskt och institutionellt perspektiv– 7,5 hp

 • Europe’s Relations with the World: EU som global aktör, relationer till andra regioner och europeisk utrikespolitik – 7,5 hp

 • Research Design and Methods: kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder – 7,5 hp

 

Nivå 3: Internationell styrning eller Handledd praktik (30 hp)

 • Diplomacy and Foreign Policy Analysis: Utrikespolitiska processer, diplomatins teori och praktik samt internationella förhandlingar – 7,5 hp

 • International Governance and Civil Society: Internationell styrning och olika aktörer – 7,5 hp

 • International Organisations, theory and practice: Historiska och institutionella perspektiv på internationella statliga och icke-statliga organisationer – 7,5 hp

 • Contemporary Issues in International Governance: Samtida problem och tillämpningar i internationell styrning – 7,5 hp

 

Nivå 4: Masteruppsats (30 hp)

 • Master’s Thesis: Genomförande, framläggning och försvar av masteruppsats samt opposition på annan students masteruppsats – 30 hp

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, syftande till att ge överblick över litteratur och problemställningar, seminarier som ger vidare möjlighet till reflektion och diskussion, samt workshops. Studenten förväntas bidra aktivt och ta eget ansvar för sitt lärande, t.ex. genom individuell inläsning och analys av böcker, tidskriftsartiklar, internetbaserade källor, genom att utnyttja tillgängliga biblioteksresurser samt genom att delta i samtal och diskussioner med lärare och andra studenter.

Examination

Varje kurs examineras individuellt. Examinationsformer för varje kurs anges i kursbeskrivningen.

Betyg

Vilka betygsgrader som förekommer vid bedömning av den studerandes kunskaper och färdigheter fastställs särskilt i varje kursplan.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom statsvetenskap, internationella relationer, ekonomi, historia, geografi, juridik, media, sociologi och andra samhällsvetenskapliga ämnen, samt för studenter med annan ämnesbakgrund som kan visa förmåga att utvecklas på området.

Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

För att få tillträde till programmets andra år – den tredje terminen – skall den studerande ha klarat minst 30 hp av första årets kurser.

Examenskrav

Den studerande kommer att tilldelas examensbevis för Filosofie masterexamen med huvudområdet Statsvetenskap, inriktning mot internationella och europeiska relationer (120hp). Detta förutsatt att alla kurser är slutförda och att den studerande uppfyller de allmänna och särskilda behörighetskraven, inklusive bevis på innehav av en kandidatexamen eller motsvarande examen.

Slutförda kurser och andra fordringar kommer att anges i examensbeviset.

Examensbevis utfärdas av Filosofiska fakultetens fakultetsstyrelse på begäran av den studerande.

Diploma supplement bifogas till examensbeviset.

Examensbenämning på svenska

Filosofie masterexamen i huvudämnet statsvetenskap – inriktning internationella och europeiska relationer.

Examensbenämning på engelska

Master of Social Science (120 Credits) with a major in Political Science – specialization International and European Relations

Särskild information

Antagningsförfarande

Den studerande antas till programmet i sin helhet. 

Tillgodoräknanden

Filosofiska fakultetsstyrelsen eller person som utsetts av styrelsen beslutar huruvida tidigare utbildning kan överföras till programmet.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska.

Termin 4 (VT 2021)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
733A27 Master Thesis 30 A2E v202104-202123 O
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se