Masterprogram i kognitionsvetenskap, 120 hp

Master Programme in Cognitive Science, 120 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie masterexamen med huvudområde Kognitionsvetenskap.

Studietakt

Helfart

Inledning

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt kunskaps- och forskningsområde där människans tänkande, språk och kommunikation studeras. Programmet ger fördjupade kunskaper i kognitionsvetenskaplig teori och metod samt kompetens för en yrkesverksamhet inom flera områden framförallt med fokus på samspelet mellan människa och teknik, liksom för forskarutbildning i kognitionsvetenskap eller andra närliggande ämnen.

Masterprogrammet är ett brett upplagt program med stor valfrihet som erbjuder studenter att skapa sina egna unika kompetensprofiler. Det bygger på LiUs starka forskningsmiljöer inom tillämpad kognitionsvetenskap och kurser ges av framstående forskare inom sina respektive fält. Inom Human Factors (HF) och Användbarhet och interaktionsdesign (UxD), erbjuder programmet flera teori-, metod- och projektkurser. Det är också inom dessa områden som flertalet av programmets alumner arbetar eller forskar i.

Det finns även möjlighet att specialisera sig inom andra fält, t ex språkteknologi, sociala robotar, lärteknologi, kommunikation, teoretisk kognitionsvetenskap eller kognitiva funktionshinder, som speglar aktuell kognitionsvetenskaplig forskning vid LiU. Forskare inom dessa områden erbjuder enstaka kurser som kan kombineras med olika metodkurser och  praktiskt arbete i en av de många kurser som är individuellt upplagda, och där studenter deltar i olika forsknings- och utvecklingsprojekt vid universitetet, olika forskningsinstitut eller ute i industrin.

Mål

Utbildningen syftar till att de studerande skall förvärva de fördjupade kunskaper och färdigheter som behövs för att forska eller arbeta inom det kognitionsvetenskapliga området. Fokus ligger på människors interaktion med och genom interaktiva tekniska system, hur sådana system kan utformas och undersökas för att stötta människors kognition och kommunikation.

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet kognitionsvetenskap, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet kognitionsvetenskap.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet kognitionsvetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, - visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Under första terminen läser alla studenter två obligatoriska kurser i Kognitionsvetenskaplig teori, samt Kognitionsvetenskaplig metod. Studenter som inte tidigare läst kognitionsvetenskap läser också en obligatorisk introduktionskurs. Utöver dessa kurser väljer studenterna tre (eller två) valfria kurser.

Under andra terminen läser studenterna en obligatoriska individuell fördjupningskurs där studenten utför ett självständigt forsknings- och utvecklingsprojekt vid universitetet, olika forskningsinstitut eller ute i industrin. Utöver dessa kurser väljer studenterna tre valfria kurser.

Undre tredje terminen erbjuds studenterna att läsa ytterligare en individuell fördjupningskurs där studenten utför ett självständigt projekt inom samma eller en ny forskningsmiljö. Denna kombineras i så fall med tre valfria kurser. Studenter kan också välja att läsa 5 valfria kurser. Denna termin är lämplig för de studenter som vill göra utlandsstudier.

Under fjärde terminen utför studenterna ett masteruppsatsarbete på helfart.

Obligatoriska kurser

Introduktion till kognitionsvetenskap, 6 hp

Kursen ger såväl en historisk översikt som en presentation av modern kognitionsvetenskaplig forskning och introducerar de olika forskningsinriktningar som finns inom programmet. Denna kurs riktar sig till studenter som inte har en kandidatexamen i kognitionsvetenskap.

Kognitionsvetenskaplig teori, 6 hp

Kursen syftar till studenten skall fördjupa sin kunskap om olika kognitionsvetenskapliga teorier.

Kognitionsvetenskaplig metod, 6 hp

Kursen syftar till att ge studenten en fördjupad förståelse för olika kognitionsvetenskapliga metoder, deras egenskaper och tillämpbarhet i olika situationer. Denna kurs tar också upp hållbar utveckling.

Kognitionsvetenskapligt projektarbete, 12 hp

Kursen syftar till att den studerande skall fördjupa sina kunskaper i kognitionsvetenskap inom eget delområde. Kursen är praktiskt inriktad och studenten skall utföra ett självständigt arbete inom kursen. Projektet utförs oftast inom en forskargrupp på universitet, ett forskningsinstitut som t ex FOI eller VTI, eller på ett företag.

Uppsats, 30 hp

Kursen syftar till att studenten skall förvärva förmåga att planera, genomföra och redovisa en studie eller ett projekt inom området kognitionsvetenskap.

Valbara kurser

Valbara kurser erbjuds inom kognitionsvetenskaplig teori (t ex Evolutionär kognition, Kognition och emotion, Semiotik), metod (t ex Avancerade statistiska metoder, Programmering, Etnografisk metod) och tillämpningsområden (t ex Avancerad interaktionsdesign, Risk- och olycksanalys, Lärteknologi, Kognition och funktionshinder). En del kurser samläses med andra masterprogram eller med forskarutbildningar inom kognitionsvetenskap, psykologi och datalogi.

Utbudet av valbara fördjupningskurser kommer att variera över tiden och en aktuell lista över valbara fördjupningskurser tillhandahålls av institutionen. Studenten väljer i samråd med programansvarig kurser ur det utbud av kurser som erbjuds. På så sätt kan studenter skapa egna unika kompetensprofiler inom exempelvis användbarhet och interaktionsdesign eller inom human factors. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningsformerna anges i kursplanerna. Stor vikt läggs vid självständigt forskningsnära arbete.


Examination

För de kurser som examineras i form av skriftliga eller muntliga prov anordnas proven i anslutning till kursen. 

Studerande som underkänts två gånger i prov för viss kurs eller del av kurs har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg för honom/henne.

I kursplanerna preciseras vad som gäller för respektive kurs.


Betyg

Betyg på kurs anges i respektive kursplan.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet kognitionsvetenskap

eller

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datalogi eller motsvarande
 • Godkänd kurs 30hp i något av ämnena:
  - psykologi
  - lingvistik
  - filosofi
  - neurovetenskap
  - antropologi
  eller motsvarande

eller

 • Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena:

           - Psykologi

           - Neurovetenskap

 • Godkänd kurs 30hp i datavetenskap eller motsvarande.

samt

 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Examenskrav

Student som inom programmet uppfyller kraven för masterexamen erhåller ett tvåspråkigt examensbevis på svenska och engelska med beteckningen: Filosofie masterexamen med huvudområdet kognitionsvetenskap, Degree of Master (120 credits) of Science in Cognitive Science.

I examensbeviset anges att studierna fullgjorts inom masterprogrammet för kognitionsvetenskap. I beviset förtecknas genomgångna kurser och övriga moment i utbildningen.

Examensbevis utfärdas av Filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande.

Examensbenämning på svenska

Filosofie masterexamen med huvudområde Kognitionsvetenskap.

Examensbenämning på engelska

Master (Two Years) of Social Science with a major in Cognitive Science, 120 credits

Särskild information

Antagningsförfarande

Den studerande antas till programmet i sin helhet.

Undervisningsspråk

Huvudsakligt undervisningsspråk är svenska, men engelska kan förekomma.

Termin 1 (HT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
729A66 Medvetandefilosofi fördjupning 6 A1X V

Kursen ges varannat år. Nästa tillfälle HT20

769A08 Kroppsbaserad, situerad och distribuerad kognition 6 A1X V

Kursen ges vartannat år. Nästa tillfälle HT20

729A10 Introduktion till kognitionsvetenskap 6 A1X v201934-201943 O/V
Obligatorisk endast för studenter som inte har en kognitionsvetenskaplig kandidatexamen.
729A23 Kognitionsvetenskaplig teori 6 A1X v201934-201943 O
729A68 Evolutionär kognition 6 A1X v201934-201943 V
729A88 Avancerad interaktionsdesign 6 A1X v201934-201943 V
729G21 Sammansatta kognitiva system 6 G2X v201934-201943 V
729G22 Interaktionsdesign 6 G2X v201934-201943 V
729G23 Kognition och funktionshinder 6 G2X v201934-201943 V
729G28 Webbprogrammering och databaser 6 G2X v201934-201943 V
769A07 Kognition, emotion och beslutsfattande 6 A1X v201934-201943 V
729A63 Simulatorer och simulatoranvändning 6 A1X v201934-202003 V
729G76 Projekthantering inom människa-teknikinteraktion 6 G1F v201934-202003 V
769A12 Intelligenta virtuella agenter och sociala robotar 6 A1X v201934-202003 V
729A94 Kognitionsvetenskaplig metod 6 A1X v201944-202003 O
729A96 Semiotik 6 A1X v201944-202003 V
729A96 Semiotik 6 A1X v201944-202003 V
729G15 Kognitiv modellering 6 G1F v201944-202003 V
729G25 Kvasiexperiment och statistisk analys 6 G2X v201944-202003 V
729G26 Interaktionsprogrammering 6 G2X v201944-202003 V
729G45 Interaktionsanalys 6 G1F v201944-202003 V
769A04 Interaktionsdesign, studiokurs 6 A1X v201944-202003 V
769A06 Designforskningsmetoder 6 A1F v201944-202003 V
769A09 Human Factors 6 A1X v201944-202003 V

Termin 2 (VT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
729A27 Natural Language Processing 6 A1X v202004-202013 V
729A99 Användbarhetstestning 6 A1X v202004-202013 V
729A85 Objektorienterad programmering och Java 6 A1X v202004-202023 V
769A01 Kognitionsvetenskapligt projektarbete I 12 A1X v202004-202023 O
769A03 Representationer som tänkande 6 A1X v202004-202023 V
769A05 Tjänstedesign, studiokurs 12 A1F v202004-202023 V
769A15 Tjänstedesign, studiokurs 12 A1F v202004-202023 V
729A25 Avancerad statistik 6 A1X v202014-202023 V
729A98 Risk- och olycksanalys 6 A1X v202014-202023 V

Termin 3 (HT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
769A12 Intelligenta virtuella agenter och sociala robotar 6 A1X V

Kursen ges varannat år. Nästa tillfälle HT21

729A23 Kognitionsvetenskaplig teori 6 A1X v202036-202044 O
729A88 Avancerad interaktionsdesign 6 A1N v202036-202044 V
769A07 Kognition, emotion och beslutsfattande 6 A1N v202036-202044 V
729G83 Kognitiv teknologi och artificiell intelligens 9 G2F v202036-202046 V
729G84 Människan i komplexa system 9 G2F v202036-202046 V
729G85 Interaktionsdesign och användarupplevelse 9 G2F v202036-202046 V
729A63 Simulatorer och simulatoranvändning 6 A1X v202036-202102 V
729A95 Etnografisk metod 6 A1X v202036-202102 V
769A02 Kognitionsvetenskapligt projektarbete II 12 A1N v202036-202102 V
769A08 Kroppsbaserad, situerad och distribuerad kognition 6 A1N v202036-202102 V
769A13 Kognition och funktionshinder 6 A1N v202036-202102 V
769A16 Etik för artificiell intelligens och interaktiva autonoma system 6 A1N v202036-202102 V
729A66 Medvetandefilosofi fördjupning 6 A1X v202045-202102 V
729A94 Kognitionsvetenskaplig metod 6 A1X v202045-202102 O
769A04 Interaktionsdesign, studiokurs 6 A1N v202045-202102 V
769A06 Designforskningsmetoder 6 A1N v202045-202102 V
769A09 Human Factors 6 A1N v202045-202102 V
729G28 Webbprogrammering och databaser 6 G2X v202047-202102 V
729G87 Interaktionsprogrammering 6 G2F v202047-202102 V
729G88 Kvasiexperiment och statistisk analys 6 G1F v202047-202102 V

Termin 4 (VT 2021)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
729A80 Masteruppsats 30 A2E v202103-202122 O
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se