Masterprogram i kognitionsvetenskap, 120 hp

Master Programme in Cognitive Science, 120 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie masterexamen med huvudområde Kognitionsvetenskap

Studietakt

Helfart

Inledning

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt kunskaps- och forskningsområde där människans tänkande, språk och kommunikation studeras. Fokus ligger på människors interaktion med och genom interaktiva tekniska system, hur sådana system kan utformas och undersökas för att stötta människors kognition och kommunikation. Utbildningsprogrammet är på avancerad nivå och leder till en masterexamen i Kognitionsvetenskap. Programmet ger fördjupade kunskaper i kognitionsvetenskaplig teori och metod samt kompetens för en yrkesverksamhet inom flera områden, framförallt med fokus på samspelet mellan människa och teknik. Programmet är även forskningsförberedande för forskarutbildning.

Masterprogrammet är ett brett upplagt program med stor valfrihet som erbjuder studenter att skapa sina egna unika kompetensprofiler. Inom Human Factors (HF) och Användbarhet och interaktionsdesign (UxD), erbjuder programmet flera teori-, metod- och projektkurser. 

Det finns även möjlighet att specialisera sig inom  t ex språkteknologi, sociala robotar, lärteknologi, kommunikation, teoretisk kognitionsvetenskap eller kognitiva funktionshinder.

 

Mål

Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom kognitionsvetenskap, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom kognitionsvetenskap.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom kognitionsvetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, - visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Programmet är designat för att erbjuda både bredd och djup inom kognitionsvetenskaplig teori och metod, men även olika kognitionsvetenskapliga tillämpningsområden. Studenten sätter själv sin individuella prägel på utbildningen genom de individuella projekt som utförs i projektkurser och masteruppsatsen  genom både breddande och fördjupande kurser ur ett utbud av valfria kurser. Alla studenter läser två obligatoriska kurser i Kognitionsvetenskaplig teori, samt Kognitionsvetenskaplig metod. Studenter som inte tidigare läst kognitionsvetenskap läser en obligatorisk introduktionskurs. 

Utbildningen erbjuder således mycket valfrihet, med möjlighet att läsa utomlands, under termin 2 eller 3. Det fria formatet ställer stora krav på att studenten tar eget ansvar för att planera och genomföra sin utbildning. Genom att under flera terminer utföra individuella projekt tränas denna förmåga samt studentens förmåga att självständigt planera, genomföra och rapportera forsknings- och utvecklingsprojekt. 

Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplaner beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisnings- och arbetsformer varierar mellan olika kurser, men tre typer är vanligt förekommande inom utbildningen. Individuella forsknings- och utvecklings- projekt som utförs i nära samarbete med forskare eller forskargrupper, seminariekurser där aktuell forskning läses och diskuteras, samt praktiska uppgifter/mindre projekt som utförs i par eller mindre grupper.

I kursplanerna beskrivs ner utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet kognitionsvetenskap
  eller
  Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datalogi
  samt
  Godkänd kurs 30 hp i något av ämnena:
  - psykologi
  - lingvistik
  - filosofi
  - neurovetenskap
  - antropologi
  eller
  Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena:
  - Psykologi
  - Neurovetenskap
  samt
  Godkänd kurs 30 hp i datavetenskap
   
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Examenskrav

Examensbevis utfärdas av Filosofiska fakultetsstyrelsen, efter ansökan av den studerande. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset.

Examensbenämning på svenska

Filosofie masterexamen med huvudområde Kognitionsvetenskap

Examensbenämning på engelska

Degree of Master (120 credits) of Science with a major in Cognitive Science

Särskild information

Tillgodoräknande

Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerane.

Undervisningsspråk

Huvudsakligt undervisningsspråk är svenska, men engelska kan förekomma.

Termin 1 (HT 2021)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
729A10 Introduktion till kognitionsvetenskap 6 A1N v202134-202143 O/V
Obligatorisk endast för studenter som inte har en kognitionsvetenskaplig kandidatexamen.
729A23 Kognitionsvetenskaplig teori 6 A1N v202135-202143 O
729A88 Avancerad interaktionsdesign 6 A1N v202135-202143 V
769A07 Kognition, emotion och beslutsfattande 6 A1N v202135-202143 V
729G83 Kognitiv teknologi och artificiell intelligens 9 G2F v202135-202145 V
729G84 Människan i komplexa system 9 G2F v202135-202145 V
729G85 Interaktionsdesign och användarupplevelse 9 G2F v202135-202145 V
729A63 Simulatorer och simulatoranvändning 6 A1N v202135-202202 V
769A12 Intelligenta virtuella agenter och sociala robotar 6 A1N v202135-202202 V
769A14 Avancerad interaktionsanalys 6 A1N v202135-202202 V
769A16 Etik för artificiell intelligens och interaktiva autonoma system 6 A1N v202135-202202 V
729A68 Evolutionär kognition 6 A1N v202144-202202 V
729A94 Kognitionsvetenskaplig metod 6 A1N v202144-202202 O
769A04 Interaktionsdesign, studiokurs 6 A1N v202144-202202 V
769A06 Designforskningsmetoder 6 A1N v202144-202202 V
769A09 Human Factors 6 A1N v202144-202202 V
729G28 Webbprogrammering och databaser 6 G2X v202146-202202 V
729G87 Interaktionsprogrammering 6 G2F v202146-202202 V
729G88 Kvasiexperiment och statistisk analys 6 G2F v202146-202202 V

Termin 2 (VT 2022)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
729A27 Natural Language Processing 6 A1N v202203-202212 V
729A99 Användbarhetstestning 6 A1X v202203-202212 V
729A85 Objektorienterad programmering och Java 6 A1X v202203-202222 V
769A01 Kognitionsvetenskapligt projektarbete I 12 A1X v202203-202222 O
769A03 Representationer som tänkande 6 A1F v202203-202222 V
769A15 Tjänstedesign, studiokurs 12 A1F v202203-202222 V
729A25 Avancerad statistik 6 A1X v202213-202222 V
729A98 Risk- och olycksanalys 6 A1X v202213-202222 V

Termin 3 (HT 2022)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
729A23 Kognitionsvetenskaplig teori 6 A1N v202235-202243 V
729A88 Avancerad interaktionsdesign 6 A1N v202235-202243 V
769A07 Kognition, emotion och beslutsfattande 6 A1N v202235-202243 V
729G83 Kognitiv teknologi och artificiell intelligens 9 G2F v202235-202245 V
729G84 Människan i komplexa system 9 G2F v202235-202245 V
729G85 Interaktionsdesign och användarupplevelse 9 G2F v202235-202245 V
729A63 Simulatorer och simulatoranvändning 6 A1N v202235-202302 V
769A02 Kognitionsvetenskapligt projektarbete II 12 A1N v202235-202302 V
769A12 Intelligenta virtuella agenter och sociala robotar 6 A1N v202235-202302 V
769A14 Avancerad interaktionsanalys 6 A1N v202235-202302 V
769A16 Etik för artificiell intelligens och interaktiva autonoma system 6 A1N v202235-202302 V
729A68 Evolutionär kognition 6 A1N v202244-202302 V

Kursen ges vartannat år. Nästa tillfälle Ht 2021

729A94 Kognitionsvetenskaplig metod 6 A1N v202244-202302 V
769A04 Interaktionsdesign, studiokurs 6 A1N v202244-202302 V
769A06 Designforskningsmetoder 6 A1N v202244-202302 V
769A09 Human Factors 6 A1N v202244-202302 V
729G28 Webbprogrammering och databaser 6 G2X v202246-202302 V
729G87 Interaktionsprogrammering 6 G2F v202246-202302 V
729G88 Kvasiexperiment och statistisk analys 6 G2F v202246-202302 V

Termin 4 (VT 2023)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
729A80 Masteruppsats 30 A2E O
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se