Civilekonomprogrammet, 240 hp

Business and Economics Programme, 240 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Civilekonomexamen, 240 hp med företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudområde, alt. Kandidatexamen, 180 hp

Studietakt

Helfart

Inledning

Utbildningsplanen beskriver först Civilekonomprogrammets (härefter ”programmet”) syfte. Därefter preciseras målen i form av de läranderesultat som förväntas av dem som genomgår programmet. Vidare presenteras programmets upplägg och disposition, dess kurser och valmöjligheter samt arbetsformer och regler för behörighet och examination. Utbildningsplanen bygger på de mål som beskrivs i examensordningen för civilekonomexamen (SFS 2006:1324) .

Syfte

Programmets syfte är att:

 • göra studenten anställningsbar inom det ekonomiska området på en mångsidig och föränderlig arbetsmarknad med inriktning mot ekonomiska områden inom såväl näringsliv som offentlig verksamhet
 • förbereda studenten för studier på högre nivå

Mål

För civilekonomexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för kvalificerat och självständigt arbete inom ekonomiområdet.

Kunskap och förståelse

För civilekonomexamen skall studenten

 • visa kunskap om det valda ekonomiområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa såväl brett kunnande inom det ekonomiska området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av det valda ekonomiområdet,
 • visa fördjupad kunskap om teori och metod inom det valda ekonomiområdet, och
 • visa kunskap om relevanta nationella och internationella regelsystem av betydelse för det valda ekonomiområdet.

Färdighet och förmåga

För civilekonomexamen skall studenten

 • visa förmåga att integrera kunskap samt att med ekonomiska perspektiv analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ekonomiska frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med olika grupper i såväl nationella som internationella sammanhang, och
 • visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För civilekonomexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom det valda ekonomiområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor såsom de mänskliga rättigheterna och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt i ledarskapets betydelse och dess utövning, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

De ytterligare preciserade krav som gäller för civilekonomexamen från civilekonomprogrammet framgår av struktur- och innehållsbeskrivningen nedan samt i programmets kursplaner. Aktuella kursplaner finns publicerade på programmets hemsida.

Innehåll

Civilekonomprogrammet är ett sammanhållet utbildningsprogram som omfattar fyra års heltidsstudier (240 HP) på grundläggande nivå (årskurs 1-3) och avancerad nivå (årskurs 4). 

Programmet baseras på en modell där studenten gör två huvudsakliga val (under årskurs 3 och 4 görs även val på kursnivå eller om studenten ska läsa utomlands). Det första valet ger studenten möjlighet att följa antingen programmets företagsekonomiska inriktning eller den nationalekonomiska inriktningen. Detta val görs under termin fyra. Studenterna läser termin fem till åtta inom vald inriktning. 

Det andra valet görs under termin sex, då studenten väljer en inriktning inom huvudområdet på avancerad nivå. Under det fjärde året kan studenten läsa en inriktning inom ekonomisk analys, finansiell ekonomi, redovisning och styrning, strategi och styrning, marknadsföring eller entreprenörskap och innovation. 

Studenter skall vid varje valtillfälle ges information om samtliga alternativ och bör, i den mån det är administrativt möjligt, beredas möjlighet att välja den inriktning som önskas, förutsatt att önskemålet tillställs studievägledare/programledning inom utsatt tid för val av inriktning. 

De fyra första terminerna i programmet är gemensamma för alla studerande. Här ingår traditionella kurser i företagsekonomi, nationalekonomi, affärsrätt och statistik men här finns också mera ämnesövergripande inslag om ekonomisk historia och den globala marknaden, som syftar till att skapa ett sammanhang till övriga kurser. 

Under den femte terminen ges i båda inriktningarna kurser som ger perspektiv på och som syftar till att utveckla studentens tänkande kring innehållet i grundkurserna, samt både bredda den teoretiska orienteringen och omsätta kunskaperna. En viktig roll som termin fem har är att utveckla studentens anställningsbarhet, men också möjligheterna att senare i arbetslivet utöva ett personal- respektive chefsansvar. Studenten kan inte efter att termin fem har påbörjats byta mellan den företagsekonomiska och den nationalekonomiska inriktningen. Finansinriktningen under fjärde året kan läsas av studenter som har läst företagsekonomisk eller nationalekonomisk inriktning.

Inför termin fem har den studerande fem valmöjligheter,  två företagsekonomiska inriktningar, nationalekonomisk inriktning, läsa juridikkurserna Beskattningsrätt (15 HP) samt Kredit- och exekutionsrätt (15 HP) (erbjuds studenter som avser att arbeta som revisorer efter avslutad utbildning) eller att studera utomlands (gäller både företagsekonomisk och nationalekonomisk inriktning). Kursen i Ekonometri (7,5 HP) är dubbelklassad, så studenter inom den företagsekonomiska inriktningen har också möjlighet att läsa ekonometri under T5. 

Under den femte terminen har studenten möjlighet att läsa utomlands, antingen vid några av våra välrenommerade partneruniversitet eller på egen hand/"free mover". Både utländskt lärosäte och kursinnehåll skall godkännas av programledningen, som då kan ge ett förhandsbesked om huruvida kurserna kommer att kunna tillgodoräknas inom programmet, när studenten har erhållit godkänt betyg på kurserna. Kursernas omfattning, uttryckt i antalet högskolepoäng, skall motsvara det antal poäng som tillgodoräknas av Linköpings universitet och studenten svarar själv för att vid eventuella utlandsstudier se till att ett tillräckligt antal högskolepoäng avklaras. 

Inför termin sex väljer den studerande en av tre inriktningar inom den företagsekonomiska inriktningen (två delkurser inom redovisning (15 HP), två delkurser inom marknadsföring (15 HP) eller två delkurser inom styrning (15 HP)), eller fortsätter inom den nationalekonomiska inriktningen.

Därefter läser alla studenter en kurs i finansiell ekonomi (7,5 HP). Kursen samläses med nationalekonomisk inriktning. I den sista kursen på företagsekonomisk inriktning under termin sex ges en kurs i Logistik (7,5 HP). Logistikämnet integrerar ett flertal av studenternas kunskaper från tidigare kurser (t ex finansiell styrning, kalkylering och budgetering, strategi och styrning, redovisning samt marknadsföring och distribution) vilket gör det till en bra avslutande kurs på grundläggande nivå. Logistikämnet är även tillämpat samt examineras via ett flertal praktikfall. Studenterna har även möjlighet att välja kursen Enterprise Systems (7,5 HP). Som ett alternativ till logistik- och affärssystemkursen kan studenterna välja kursen Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv (7,5 HP). Kursen är ett krav för de studenter som ska läsa finansiell inriktning i årskurs 4. Kursen samläses med nationalekonomisk inriktning. Som ett alternativ kan studenterna välja att skriva en kandidatuppsats (15 HP) under sista halvan av terminen. 

Vid nationalekonomisk inriktning har studenterna två val under hela terminen. Första perioden väljer studenterna mellan Marknadsstruktur (7,5 HP) och Behavioural Economics (7,5 HP), andra perioden väljer studenten mellan Ekonometri (7,5 HP) och Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler (7,5 HP) och under sista halvan av terminen väljer studenten mellan att skriva kandidatuppsats 15 (HP) eller att läsa kurserna Finansiell ekonomi (7,5 HP) och Kredit och valutamarknaden (7,5 HP).

Under årskurs fyra erbjuder Civilekonomprogrammet sex huvudsakliga inriktningar på avancerad nivå. Inför termin 7 väljer studenten inriktningskurser i ekonomisk analys, finansiell ekonomi, redovisning och styrning, strategi och styrning, marknadsföring eller entreprenörskap och innovation. För att välja något av alternativen 3 till 6 krävs att studenten har läst företagsekonomisk inriktning under år 3. Alternativ 2 kan läsas med såväl företagsekonomisk som nationalekonomisk inriktning under år 3 (inriktningen har förkunskapskrav inom området finansiell ekonomi på 15 HP), medan alternativ 1 förutsätter att studenten har läst nationalekonomisk inriktning. Det är möjligt för studenterna att kombinera kurser mellan olika inriktningar (dvs inom huvudområdena företags- och nationalekonomi) för att skapa sin unika profil (t ex delkurser i redovisning & styrning och marknadsföring).

Studenten avslutar det fjärde året (termin 8) med ett examensarbete på 30 HP inom valt huvudområde. 

Programmet kännetecknas av en progression gällande såväl ämneskunskaper som förmågor. Progressionen inom ämneskunskaperna uppnås genom att de grundläggande kunskaperna från det första årets kurser byggs på med fortsättningskurser på högre nivå. De förmågor som nämns ovan utvecklas också i programmet genom återkommande inslag där dessa förmågor och färdigheter tränas med ökade krav på de studerande under utbildningens gång. Det innebär under utbildningen ökade krav på analytisk förmåga, självständighet, förmåga att förstå och tillämpa modeller och teorier, ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt kommunikationsfärdigheter. 

Under hela utbildningsprogrammet tränas studentens färdighet i muntlig och skriftlig kommunikation, och en variation i examinationsmetoder syftar till att upprätthålla en jämn studietakt och att ge en bredd i examinationen som fångar upp studentgruppens mångfald. 

Inriktningar

Under tredje året väljer studenten företagsekonomisk eller nationalekonomisk inriktning. I båda fallen ges möjlighet att under höstterminen (termin 5) läsa utomlands och sedan tillgodoräkna sig kurserna i Civilekonomprogrammet, varvid förhandsbesked om möjligheten att tillgodoräkna kurserna skall inhämtas av studenten för att säkerställa att kurserna kan tillgodoräknas vid hemkomsten. Studenter som väljer företagsekonomisk inriktning och som avser att arbeta som revisorer efter avslutad utbildning bör läsa juridikkurserna Beskattningsrätt (15 HP) samt Kredit- och exekutionsrätt (15 HP) under termin 5.

Undervisnings- och arbetsformer

Kurser kan komma att samläsas med de fristående kurserna i samma ämne. I huvudsak är kurserna utvecklade särskilt för programmet och bidrar därmed till att programmets studenter får en egen profil, att programmets mål kan uppfyllas och att progressionen och sammanhållningen stärks.

Programmets samtliga kurser ska kännetecknas av de riktlinjer som har tagits fram i filosofiska fakultetens GrundGuide:

 • Tydlighet, vilket betyder att det skall finnas konsistenta och tydliga mål, spelregler och rollfördelning mellan lärare, studenter och ledning;
 • Engagemang, som står för att programmet ska erbjuda meningsfulla utmaningar, ett medägarskap för de studerande i lärandeuppgiften och aktiverande arbetsformer med syfte att skapa engagerade och medvetna studenter som tar ansvar för sitt lärande;
 • Samspel mellan studenter och med läraren, vilket är betydelsefullt för studentens lärande och att omgivningen därmed är en viktig utgångspunkt för lärandet, i vilken studenterna själva skall ses som betydelsefulla resurser för varandra; samt
 • Återkoppling så att studenten skall ges möjlighet att utveckla förmågan att bedöma sin egen kunskapsutveckling genom kontinuerligt stöd för reflektion och organiserad feedback.

Inom ramen för en gemensam pedagogisk grundsyn som innebär ett studentcentrerat lärande kommer arbets- och examinationsformerna i programmets kurser att variera, beroende på innehåll och för att skapa nya utmaningar för lärandet samt bemöta den mångfald som programmets studenter representerar. Olika studenter har olika lärprofil och programmets examination bör ge möjlighet att fånga upp dessa variationer inom ramen för programmets övergripande mål.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt områdesbehörighet A4 (Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2) eller områdesbehörighet 4 (Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A).

Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

För behörighet till termin sju på avancerad nivå skall studenten ha avklarat minst 160 HP av programmets kurser på grundläggande nivå.
För att få påbörja kandidatuppsats inom programmet ska studenten ha uppnått minst 45 HP inom huvudområdet.

Självständigt arbete (examensarbete)

Studenten avslutar det fjärde året med ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande 30 HP. Kursen innehåller obligatoriska metodinslag. Examensarbetet skrivs i grupp om två studenter. Studenter med olika inriktningar inom huvudområdet kan skriva examensarbete tillsammans. En av studenterna ska ha en inriktning på sina avancerade kurser som motsvaras av examensarbetets inriktning.

Examenskrav

Programmet leder till en civilekonomexamen med något av ämnena företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudämne. Endast studenter som fullföljer Civilekonomprogrammet i sin helhet har möjlighet att få ut en civilekonomexamen.

Studenter har möjlighet att avsluta studierna efter tredje året. De studenter som efter tredje studieåret och efter avslutad kandidatuppsats väljer att ta ut en kandidatexamen, erhåller ej en civilekonomexamen.

Examensbenämning på svenska

Civilekonomexamen, 240 hp med företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudområde, alt. Kandidatexamen, 180 hp

Examensbenämning på engelska

Bachelor of Science with a major in Business Administration/Economics, 180 credits; or Master of Science in Business and Economics, 240 credits.

Särskild information

Antagning

Antagningen avser hela programmet. Antagning till senare del finns inte på programmet.


Allmänt

Upplysningar om de förkunskaper, mål samt undervisnings- och examinationsformer som gäller för varje enskild kurs inom programmet anges i kursernas specifika kursplaner. Dessa kan rekvireras från Fakultetskansliet. Mer detaljerad information om programmet samt de ingående kurserna finns också på programhemsidan samt respektive kurshemsida.


Tillgodoräknande av utlandsstudier

Studenten har möjlighet att få upp till ett halvårs (30 HP) utlandsstudier tillgodoräknade inom Civilekonomprogrammet. Studenten bör inhämta ett förhandsbesked innan utlandsstudier påbörjas, för att säkerställa att de kurser som inhämtas vid det utländska lärosätet till innehåll och omfattning kan tillgodoräknas inom Civilekonomprogrammet.

Termin 3 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
747G70 Associationsrätt 5 G1X v201834-201837 O
730G60 Mikroekonomi 12 G1X v201837-201845 O
732G71 Statistik B 8 G1X v201845-201850 O
722G95 Externredovisning B 7* G1X v201850-201905 O
*Kursen läses över flera terminer

Termin 5 (HT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
723G54 Business Ethics in a Globalized World 7.5 G2X v201934-201938 V
723G56 Classics of Organization Theory 7.5 G2X v201934-201938 V
747G35 Beskattningsrätt 15 G1X v201934-201943 V
723G58 Entrepreneurship and Business Development 7.5 G2X v201939-201943 V
723G60 Leadership and Culture 7.5 G2X v201939-201943 V
730G99 Ekonometri 7.5 G1X v201939-201943 V
723G62 Sustainable Business - an ecological perspective 7.5 G2X v201944-201948 V
723G64 HRM and Leadership 7.5 G2X v201944-201948 V
747G73 Kredit- och exekutionsrätt 15 G1X v201944-202003 V
723G66 International Business 7.5 G2X v201949-202003 V
723G90 Perspectives on Digitalization 7.5 G2X v201949-202003 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
730G77 Matematiska metoder i nationalekonomi, fortsättningskurs 7.5 G1X v201934-201938 O
730G99 Ekonometri 7.5 G1X v201939-201943 O
730G78 Makroekonomisk teori och politik, fortsättningskurs 7.5 G1X v201944-201948 O
730G92 Miljöekonomi 7.5 G1X v201949-202003 V
770G01 Development Economics 7.5 G1X v201949-202003 V

Termin 6 (VT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
722G72 Redovisningsteori 7.5 G2X v202004-202008 V
723G44 Marketing and Consumer Behaviour 7.5 G1F v202004-202008 V
723G72 Management Control 7.5 G1F v202004-202008 V
723G21 Koncernredovisning 7.5 G2X v202009-202013 V
723G45 Service Management and Marketing 7.5 G1F v202009-202013 V
723G74 Project Management 7.5 G1F v202009-202013 V
723G29 Finansiell ekonomi 7.5 G2X v202014-202018 V
722G80 Kandidatuppsats 15 G2E v202014-202023 V
723G48 Logistik 7.5 G2X v202019-202023 V
723G79 Enterprise Systems 7.5 G1F v202019-202023 V
730G82 Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv, fortsättningskurs 7.5 G2X v202019-202023 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
730G95 Marknadsstruktur och företagsstrategi 7.5 G2X v202004-202008 V
770G09 Health Economics and Ethics 7.5 G1X v202004-202008 V
730G79 Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler, fortsättningskurs 7.5 G2X v202009-202013 V
730G99 Ekonometri 7.5 G2X v202009-202013 V
723G29 Finansiell ekonomi 7.5 G2X v202014-202018 V
770G13 Kandidatuppsats i nationalekonomi 15 G2E v202014-202023 V
730G82 Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv, fortsättningskurs 7.5 G2X v202019-202023 V

Termin 7 (HT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
722A04 Strategy - Classic and Contemporary Views 15 A1N v202034-202043 V
722A11 Finansiell riskhantering - portföljvalsteori samt derivatinstrument 15 A1N v202034-202043 V
722A29 Industriell marknadsföring och Supply Chain Management 15 A1N v202034-202043 V
722A51 Entreprenörskap och organisatorisk förändring 15 A1N v202034-202043 V
722A64 Redovisningsval och revision i teori och praktik 15 A1N v202034-202043 V
722A14 Ekonomisk styrning 15 A1N v202044-202103 V
722A33 Företagsfinansiering och företagsvärdering 15 A1N v202044-202103 V
722A41 Innovation and Project Management 15 A1N v202044-202103 V
722A50 Advanced Consumer Marketing 15 A1N v202044-202103 V
Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
722A11 Finansiell riskhantering - portföljvalsteori samt derivatinstrument 15 A1N v202034-202043 V
730A25 Mikroekonomisk teori 7.5 A1N v202034-202043 V
730A26 Mikroekonomisk analys 7.5 A1N v202034-202043 V
730A27 Tillämpad beteendeekonomi 7.5 A1N v202034-202043 V
730A28 Spelteori 7.5 A1N v202034-202043 V
730A30 Ekonometri: Panel- och tvärsnittsdata 7.5 A1N v202044-202103 V
730A31 Ekonometri: Tidsseriedata 7.5 A1N v202044-202103 V
730A32 Institutionell teori och analys 7.5 A1N v202044-202103 V
730A33 Makroekonomisk teori 7.5 A1N v202044-202103 V
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se