Psykologprogrammet, 300 hp

Psychologist Programme, 300 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Psykologexamen

Studietakt

Helfart

Inledning

Psykologprogrammet är en sammanhållen yrkesutbildning på grundläggande och avancerad nivå, som omfattar fem års heltidsstudier. Utbildningen leder till psykologexamen. Psykologexamen och minst ett års praktisk tjänstgöring (PTP) enligt Socialstyrelsens föreskrifter krävs för legitimation som psykolog.

Utbildningen ger en grund för forskningsstudier.

Mål

Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen

Kunskap och förståelse

För psykologexamen skall studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa fördjupad kunskap om psykologiska metoder för utredning och åtgärd avseende individer, grupper och organisationer,
 • visa fördjupad kunskap och förståelse för samhälls- och familjeförhållanden som påverkar olika gruppers och individers hälsa, såväl vad gäller barn som kvinnor och män i olika åldrar,
 • visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, och
 • visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga

För psykologexamen skall studenten

 • visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling,
 • visa förmåga att under handledning bedriva psykoterapi,
 • visa fördjupad förmåga att självständigt planera, leda och genomföra förebyggande arbete samt utvecklings- och förändringsarbete med inriktning på individer, grupper, organisationer och miljöer,
 • visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund kritiskt utvärdera och utveckla behandlingsarbete och åtgärdsprogram inom verksamhetsområdet,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper,
 • visa förmåga att för berörda parter muntligt och skriftligt redogöra för utredning, åtgärd och resultat samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
 • och visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, söka fram, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För psykologexamen skall studenten

 • visa förmåga att fortlöpande utveckla självkännedom och visa på empatisk förmåga,
 • visa fördjupad förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter och deras närstående,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Lokala mål

För psykologexamen skall studenten

 • individuellt och i grupp arbeta enligt principerna för problembaserat lärande,
 • reflektera kring arbetsprocessen samt sitt eget lärande inom ramen för problembaserat lärande.

Innehåll

Studierna inom psykologprogrammet är problembaserade och utgår från verkliga eller teoretiska problem som psykologer kan ställas inför. Problemanalys, problembearbetning och problemlösning sker genomgående i basgrupper med stöd av handledare. Detta arbete kompletteras med exempelvis föreläsningar, seminarier, färdighetsträning, rollspel, fältstudier, laborationer, handlett klientarbete samt verksamhetsförlagd utbildning. Lärandets inriktning styrs av utbildningens mål. Den studerande har själv huvudansvaret för sitt eget lärande och för att uppnå avsedd kompetens. Studenten har betydande frihet att välja relevanta informations- och kunskapskällor. Lärare och handledare skall på olika sätt stimulera och vägleda en sådan aktiv kunskapsinhämtning.

Utbildningen är upplagd för att främja integrering av teori, metod och tillämpning. Genom utbildningen förväntas studenterna tillägna sig avancerad kunskap inom områdena arbets-och organisationspsykologi, grupp- och socialpsykologi, klinisk psykologi, kognitionspsykologi, utvecklingspsykologi samt vetenskaplig metod. Inom dessa områden ges ett antal olika kurser.

Utbildningen inleds med grundläggande kurser inom de för utbildningen relevanta områdena gruppsykologi, klinisk psykologi, kognitionspsykologi, socialpsykologi, utvecklingspsykologi, verksamhetsförlagd utbildning (auskultation och studiebesök) samt vetenskaplig metod, Efter grundkurserna inom varje ämnesområde återfinns kurser på avancerad nivå. Under termin 5 finns det en valbar kurs, som väljs i samråd med programansvarig och kan läsas vid Liu eller annat lärosäte. Den valbara kursen skall vara en kurs med psykologisk inriktning, som ger en breddning eller fördjupning av psykologiämnet med relevans för examensmålen. Under termin 6 till 8 ingår psykoterapeutiskt patientarbete under handledning av legitimerad psykoterapeut. Termin 9 innehåller verksamhetsförlagd utbildning där studenten under handledning arbetar i olika relevanta kontexter. I slutet av programmet författas självständigt ett vetenskapligt examensarbete under handledning.

Kurserna skall läsas i den ordning studieplanen för aktuell termin föreskriver. Parallell-läsning av kurser inom programmet medges ej vid normal studiegång.

Det finns möjlighet att läsa den valbara kursen (termin 5) utomlands tex under en sommartermin. VFU samt vetenskapligt arbete under de två sista terminerna kan även de läsas utomlands. Planering av detta sker i samråd med studievägledare och programansvarig.

Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplaner beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen bygger på psykologin som vetenskapsområde. Ämnesstudierna har genomgående forskningsanknytning med aktualisering av psykologins teorier, metoder och problem. Kritiskt tänkande stimuleras, bland annat genom vetenskaps- och kunskapsteoretiska resonemang och genom problembaserat arbetssätt. Inriktning mot problembearbetning, färdighetsträning och laborativa inslag präglar utbildningen. Kunskaper inom andra ämnen som är ägnade att ge alternativa perspektiv och bredare synsätt på problem inom psykologers arbetsområden inhämtas också. Den vetenskapliga grunden för psykologers arbetsinsatser har en snabb utveckling och förändring varför det är viktigt för den studerande att utveckla sin förmåga till självständigt lärande. En sådan kompetens innebär bland annat att kunna identifiera, välja och använda olika kunskapskällor, samt kritiskt värdera dessa och utvärdera sin kompetens och sitt lärande.

Stor vikt läggs vid att utbildningen utformas på ett sådant sätt att de studerande stimuleras att bli aktivt kunskapssökande, problembearbetande och åtgärdsinriktade. Programmet syftar ytterst till att den studerande skall utveckla kompetens att analysera problem och utreda frågeställningar samt att föreslå och genomföra åtgärdsprogram visavi dessa. I kursplaner beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings – och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2)
eller
Matematik B,  Samhällskunskap A
(Områdesbehörighet A5/5)

Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

Som tillträdeskrav till högre termin gäller att student får restera med högst 15 hp från föregående termin. För uppflyttning till termin 5 skall dessutom termin 1 och termin 2 i sin helhet vara godkänd. För uppflyttning till termin 7 skall dessutom termin 1-4 vara godkänd i sin helhet. För uppflyttning till termin 9 skall dessutom termin 1-6 vara godkänd i sin helhet. Före examensarbetets påbörjande ska ett PM författas och före framläggning skall kursen Forskningsmetodik 3 vara avslutad. 

För att registrera sig på kursen 735G91 (Grupp- och socialpsykologi – tillämpning), termin 3 krävs godkänt på minst 10 hp från kurserna 735G70 (Gruppsykologi 1 – grunder och teorier, 7,5 hp) och 735G73 (Socialpsykologi 1 – grunder och teorier, 7,5 hp).

För att registrera sig på kursen 735A25 (Psykologiska behandlingsmodeller och principer, handlett kliniskt arbete I), krävs att kurserna 735G84 (Klinisk psykologi 2 – Psykopatologi och diagnostik, 7,5 hp) och 735G85 Klinisk psykologi 3 – Förenande och särskiljande behandlingsprinciper, 7,5 hp) är godkända i sin helhet.

För att registrera sig på kursen 735A64 (Verksamhetsförlagd utbildning – praktik och profession) termin 9, krävs godkänd på minst 18 hp från kurserna 735A25 (Psykologiska behandlingsmodeller och principer – handlett kliniskt arbete 1, 7,5 hp), 735A26 (Psykologiska behandlingsmodeller och principer – handlett kliniskt arbete 2, 7,5 hp) samt 735A27 (Psykologiska behandlingsmodeller och principer – handlett kliniskt arbete 3, 7,5 hp). 2,5 hp från vardera kurs skall vara godkänt handlett kliniskt arbete, totalt 7,5 hp.

Examenskrav

Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av en studerande. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset. Ansökan om examen görs via studentportalen.

Examensbenämning på svenska

Psykologexamen

Examensbenämning på engelska

Degree of Master (300 credits) of Science in Psychology

Särskild information

Tillgodoräknanden

Beslut om tillgodoräknanden fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.

Undervisningsspråk

Huvudsakligt undervisningsspråk är svenska, men engelska kan förkomma.

Övergångsregler

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

 1. Denna utbildningsplan träder i kraft den 21 april 2016 och gäller för studenter som antas till utbildningen från och med höstterminen 2016. Från och med den 1 januari 2023 gäller utbildningsplanen även för studenter som antagits före höstterminen 2016.
 2. Från och med höstterminen 2016 fasas delkurser enligt den utbildningsplan som gäller från och med höstterminen 2010 successivt ut. Detta innebär att delkurs Termin 10 enligt den utbildningsplanen således ges sista gången vårterminen 2020.
 3. Student som antagits till utbildningen före höstterminen 2016 har rätt att genomföra omprov vid minst fem tillfällen från ordinarie sista kurstillfälle enligt, av programansvarig, fastställd tidplan.
 4. Programansvarig beslutar om individuella studieplaner och former för examination för studenter som antagits och följt tidigare utbildningsplan och som på grund av studieuppehåll eller av annan anledning inte fullgjort studierna senast den 31 december 2022.

Termin 4 (VT 2023)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
735G78 Utvecklingspsykologi 3 - Skolår och tonår 7.5 G1N O
735G84 Klinisk psykologi 2 - Psykopatologi och diagnostik 7.5 G1N O
735G85 Klinisk psykologi 3 - Förenande och särskiljande behandlingsprinciper 7.5 G1N O
735G91 Grupp- och socialpsykologi – Tillämpning 15* G1F O
*Kursen läses över flera terminer

Termin 10 (VT 2026)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
735A34 Examensarbete i psykologi 30 A1E O
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se