Masterprogram i Pedagogiskt arbete/Didaktik med utomhuspedagogisk inriktning/Specialpedagogik, 120 hp

Master´s programme in Pedagogical Practices/Education with Emphasis in Outdoor Didactics/Special Education, 120 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Norrköping

Examensbenämning

Filosofie Magisterexamen i Pedagogiskt Arbete

Filosofie Masterexamen i Pedagogiskt Arbete

Filosofie Magisterexamen i Pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande

Filosofie Masterexamen i Pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande

Filosofie Masterexamen i Specialpedagogik

Studietakt

Halvfart

Inledning

Masterprogrammet inom det utbildningsvetenskapliga området vid Linköpings universitet omfattar 120 hp vilket leder till en masterexamen.

Programmet kan läsas i två olika utbildningsvetenskapliga huvudområden där huvudområdet pedagogiskt arbete även kan läsas med inriktning mot yngre barns lärande. Fullgjorda kurser leder till Masterexamen (120 hp) i

 • Pedagogiskt arbete
 • Pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande
 • Specialpedagogik

Det är möjligt att ansöka om en Magisterexamen i Pedagogiskt arbete alternativt Pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande efter 60 hp givet att examenskraven för motsvarande huvudområden uppfylls.

Syfte

Syftet är att studenten skall utveckla en vetenskaplig grund för ett kvalificerat utbildningsvetenskapligt arbete inom skilda verksamhetsområden. Programmet avser att utveckla verksamhetsnära professionell kompetens och kunskap inom det utbildningsvetenskapliga kunskapsfältet. Programmet skall skapa förutsättningar för att utveckla vetenskaplig kunskap och praktisk kompetens att möta de krav som samhälle, skola och näringsliv ställer på personal som arbetar med utbildning och lärande. Utbildningens syfte är också att förbereda studenten för forskarutbildning och forskning.

Mål

Kunskap och förståelse

Studenten skall visa

 • bred kunskap och förståelse inom det utbildningsvetenskapliga området,
 • fördjupad kunskap inom valt ämne,
 • fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och
 • fördjupad metodkunskap inom det utbildningsvetenskapliga området.

Färdighet och förmåga

Studenten skall visa

 • förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
 • förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
 • sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet och förhålla sig till såväl nationell som internationell forskning inom valt ämne.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten skall visa

 • förmåga att inom ämnet för examen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används och
 • förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Konkretisering av ovanstående mål framgår av programmets respektive kursplaner.

Innehåll

Programmet består av gemensamma kurser som introduktions- och metodkurser. Dessutom finns inriktnings- och uppsatskurser. En del kurser är obligatoriska, andra valbara.
Inom inriktningen skall kurser inom ett huvudområde omfatta minst 67,5 hp varav

 • en obligatorisk introduktionskurs i huvudområdet (7,5 hp)
 • två ämnesspecifika kurser inom huvudområdet (30 hp)
 • en magister- och en masteruppsats inom huvudområdet (30 hp)

Ytterligare obligatoriska kurser är

 • en obligatorisk introduktionskurs (7,5 hp) och
 • kurser i vetenskaplig metod (30 hp)

Ytterligare 15 hp är valbara och kan läsas t.ex. i form av ytterligare en inriktningskurs eller fördjupat uppsatsarbete på Masternivå.

Vilka kurser som erbjuds i respektive inriktning kan variera över tid.

Vissa av kurserna är specifika för enbart en inriktning medan andra kan vara gemensamma kurser för flera av inriktningarna. Valbara kurser erbjuds i mån av tillräckligt antal sökande.

Inriktningar

Pedagogiskt arbete

Som forskningsområde är pedagogiskt arbete både mångvetenskapligt och praxisnära.

Området ses som forskningsöverbyggnad till lärarutbildningen och fokuserar på frågor och fenomen som är viktiga i elevers lärande, i lärares arbete och i olika pedagogiska verksamheter.

Pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande

Som forskningsområde är inriktningen både mångvetenskaplig och praxisnära.

Området ses som forskningsöverbyggnad till förskollärarutbildningen/ lärarutbildningen och fokuserar på frågor och fenomen som är viktiga i barn och elevers lärande, i förskollärares/lärares arbete och i olika pedagogiska verksamheter för yngre barn. Speciellt fokus ligger på pedagogiska frågor i relation till förskolan och fritidshemmets verksamhet och undervisning.

Specialpedagogik

Det specialpedagogiska området fokuserar på såväl specialpedagogiska teorier och kunskapsbildning som organisation och verksamhet. Specialpedagogik är ett redskap i mötet med alla elever och olikheter ses som möjligheter och utmaningar i den pedagogiska vardagen. Huvudområde Specialpedagogik antar bara till Senare del av programmet och har särskilda förkunskapskrav (se Särskild information).

Förkunskapskrav

 • Lärarexamen om minst 180hp

eller

Kandidatexamen 180hp i huvudområdena didaktik, pedagogik, pedagogiskt arbete eller specialpedagogik

eller

Kandidatexamen 180hp i ett annat huvudområde samt tre års yrkeslivserfarenhet på minst halvtid i pedagogisk verksamhet.

 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Självständigt arbete (examensarbete)

Examensarbetet utgörs av två uppsatser om vardera 15 hp på avancerad nivå, varav en uppsats för magisterexamen och en uppsats för masterexamen inom valt ämne för examen.

Examenskrav

Magisterexamen

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng, varav 45 hp på avancerad nivå och minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet för inriktningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.

Masterexamen

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng varav  90 hp på avancerad nivå och minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet för inriktningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.

Examensbenämning på svenska

Filosofie Magisterexamen i Pedagogiskt Arbete

Filosofie Masterexamen i Pedagogiskt Arbete

Filosofie Magisterexamen i Pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande

Filosofie Masterexamen i Pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande

Filosofie Masterexamen i Specialpedagogik

Examensbenämning på engelska

Master of Arts in Pedagogic Practices, 60 ECTS, one-year master

Master of Arts in Pedagogic Practices, 120 ECTS

Master of Arts in Pedagogic Practices in Younger children´s learning, 60 ECTS, one-year master

Master of Arts in Pedagogic Practices in Younger children´s learning, 120 ECTS

Master of Arts in Special Education, 120 ECTS

 

Särskild information

Examination och betyg

Programmets kurs- och examinationsuppgifter är en del av den studerandes lärprocess och examinationer är lärtillfällen. Reflektion och skrivande är en grund för att utveckla såväl teoribaserad som erfarenhetsbaserad kunskap. Samtal och skrivande är redskap för att synliggöra kunskapen men också ett led i den personliga, professionella och vetenskapliga utvecklingen.

Betygs sätts på kurs. Som betyg används Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Vissa kurser har tvågradig betygsskala med Godkänd och Underkänd.

Progression i programmet

Progressionen i programmet tydliggörs i kursplanerna. Progressionen finns som ett steg mellan introduktionskurserna och kurserna i respektive inrikning. Dessutom finns progression mellan magister- och masteruppsats såväl som mellan metodkurser på magister- och mastersnivå.

Tillgodoräknande

För sökande som har en magisterexamen i något av examensämnena, relevant yrkesexamen eller motsvarande kan delar av programmet tillgodoräknas. Programledningen fattar beslut om tillgodoräknanden.

Antagning till Senare del av program 

Behörig att antas till senare del av inriktning Pedagogiskt arbete är sökande som har:

 • en magisterexamen i Pedagogiskt arbete eller
 • en lärarexamen på avancerad nivå om minst 240 hp där två examensarbeten eller motsvarande ingår i examen, varav minst en inom ett relevant område för programmets huvudområden.

Behörig att antas till senare del av inriktning Specialpedagogik är sökande som har:

 • en specialpedagog- eller speciallärarexamen alt en magisterexamen i specialpedagogik. Inriktningen Specialpedagogik kan enbart sökas som senare delar av program.
   

Övrigt

Inom vissa kurser förekommer resor och övernattning under enkla förhållanden. Merkostnader i samband med dessa bekostas av studenten.

Undervisning både i Norrköping och Linköping kan förekomma.

Handlingsplan

Den studerandes utveckling under studietiden skall följas fortlöpande i syfte att hjälpa den som får problem i utbildningen. Vid behov har den studerande rätt att få en handlingsplan upprättad. Initiativ ska tas så tidigt som möjligt under utbildningen. Initiativtagare kan vara t.ex. studenten själv, undervisande lärare eller fältmentor/handledare via ansvarig utbildningsledare. Handlingsplanen upprättas av programansvarig utbildningsledare i samråd med studievägledare och studenten själv. I arbetet med handlingsplanen får studenten möjlighet att bearbeta och vid behov konfronteras med problem som uppkommit under studietiden. Handlingsplanen ska ge hjälp för studenten att strukturera studierna och eventuellt kartlägga behov av annat stöd. Handlingsplanen innehåller en tidsplan för genomförandet. Målet är att hjälpa studenten tillbaka till utbildningen. En uppföljning sker efter handlingsplanens genomförande.

Avrådan

Vid tveksamhet om den studerandes möjligheter att med godkänt resultat fullfölja utbildningen eller dennes lämplighet att utöva läraryrket ska ansvarig utbildningsledare ta initiativ till ett avrådanssamtal. I särskilda fall kan ansvarig utbildningsledare besluta att kalla till avrådanssamtal utan att en handlingsplan upprättats. Om den studerande så önskar kan också en studeranderepresentant eller studievägledare delta i avrådanssamtalet. Ansvarig utbildningsledare ska informera den berörda studenten om denna möjlighet. I samband med avrådan skall den studerande erbjudas samtal med studievägledare.

Examensbevis

Studerande som med godkänt resultat genomgått kurser i tillräcklig omfattning inom programmet får efter begäran examensbevis. I examensbeviset skall framgå vilka kurser den  studerande har fullgjort. Dessutom redovisas titel på det examensarbete och eventuella övriga uppsatser omfattande minst 15 hp som den studerande skrivit under utbildningen.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se