VAL II - Vidareutbildning av lärare, 120 hp

VAL II - Professional Qualification Course for Teachers, 120 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Avslutad utbildning leder till behörighetsgivande lärarexamen.

Studietakt

Halvfart

Inledning

Vidareutbildningen av lärare och förskollärare som saknar examen (VAL) är en kompletterande utbildning som bygger dels på tidigare högskoleutbildning, dels på yrkeserfarenhet. 

Utbildningsplanen ansluter till förordning SFS 2011:689 om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen. 

VAL bedrivs i samverkan mellan Umeå universitet (nationell samordnare), Stockholms universitet, Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Jönköping University, Göteborgs universitet och Malmö universitet. 

Utbildningen får högst omfatta 120 hp och anordnas på minst kvartsfart. VAL pågår till 30 juni 2030. Sista ordinarie antagning sker inför hösten 2026.

Syfte

Utbildningen skall, enligt SFS 2011:689, 7 §, ges för att öka andelen lärare och förskollärare i skolan och förskolan som har en examen som kan vara behörighetsgivande för legitimation enligt 2 kap. 16 § i skollagen (2010:800).

Innehåll

Studierna kan avse såväl komplettering inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) eller allmänt utbildningsområde (AUO) som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och/eller kompletterande ämnesstudier. 

De vanligast förekommande kurserna i VAL framgår av programplanen. 

Undervisnings- och arbetsformer

En individuell studieplan upprättas för varje studerande. Vid individuell studieplanering tas hänsyn till varje students tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. De kurser som ingår i utbildningen beror på den individuelle studentens studiebehov för att uppnå avsett examensmål.

Kurserna ges normalt på halvfart och distans med campusträffar. 

Verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan om det är lämpligt genomföras på egen skola. I annat fall ordnar programmet en placering på annan skola. 

Förkunskapskrav

Behörighet att antas är den som:
- är verksam som lärare hos en skolhuvudman (kommun, landsting eller friskola)
- och har tidigare utbildning och yrkeserfarenhet som lärare i sådan omfattning att lärarexamen kan uppnås inom projektets totala ram max 120 högskolepoäng.

Examenskrav

Efter genomgånget utbildningsprogram vid Linköpings universitet kan studenten, efter ansökan, erhålla examen enligt 2011 års examensordning (Grundlärarexamen, Ämneslärarexamen, Yrkeslärarexamen) eller Lärarexamen enligt 2001 års förordning eller en examen motsvarande en tidigare påbörjad utbildning till lärare (påbörjad före 2001). 

Examensbenämning på svenska

Avslutad utbildning leder till behörighetsgivande lärarexamen.

Särskild information

Behörighet

Behörig för utbildning regleras i särskild förordning SFS 2011:689. 

Behörig är den som saknar en behörighetsgivande examen för legitimation som lärare om personen är verksam som lärare hos en huvudman inom skolväsendet.

Därutöver gäller att den sökande ska ha gått igenom högskoleutbildning och/eller på något annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper i sådan omfattning att en lärarexamen kan uppnås inom ramen för högst 120 hp.

För yrkeslärare krävs vid Linköpings universitet också godkänd prövning i yrkesämnen samt minst 2 års lärarerfarenhet från gymnasieskolans yrkeskurser. 

Särskilda behörighetskrav gäller för förskollärare enligt SFS 2011:689. Linköpings universitet antar inte mot inriktning Förskollärarexamen inom VAL. 

Antagning

Behörighetsprövning och antagning sker vid det lärosäte den sökande prioriterat som utbildningsgivare.

Ansökningsförfarandet är däremot samordnat till ett lärosäte, Umeå universitet. De separata myndighetsbesluten föregås av beredning i den nationella ledningsgruppen för VAL- projektet.

Lokal antagning tillämpas. 

Urval 

I normalfallet har vi platsgaranti på utbildningen. I de fall urval behöver göras tillämpas SFS 2011:689.

Tillgodoräknande

En ansökan om studier inom ramen för VAL-projektet är i sig en ansökan om tillgodoräknanden av tidigare studier och yrkesverksamhet. Vid upprättandet av den individuella studieplanen beslutas om tillgodoräknanden. Ytterligare ansökningar om tillgodoräknanden ställs till programmet. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut ska motiveras skriftligt.

Examination och betyg

Den studerande examineras utifrån de lärandemål som återfinns i respektive kursplan och de bedömningskriterier som är uppsatta för respektive examination. Formerna för examination och betygsskala anges i respektive kursplan.

Den studerandes tillämpade kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt i verksamhetsförlagd utbildning examineras genom uppvisande av tillämpade sociala och/eller didaktiska lärarförmågor.

Examinationen av de tillämpade sociala lärarförmågorna liksom de tillämpade didaktiska lärarförmågorna begränsas till tre tillfällen, vilket framgår av respektive kursplan.

Handlingsplan

Den studerandes utveckling under studietiden skall följas fortlöpande i syfte att hjälpa den som får problem i utbildningen. Vid behov har den studerande rätt att få en handlingsplan upprättad. 

Avrådan

Vid tveksamhet om den studerandes möjligheter att med godkänt resultat fullfölja utbildningen eller dennes lämplighet att utöva läraryrket ska ansvarig utbildningsledare ta initiativ till ett avrådanssamtal. I särskilda fall kan ansvarig utbildningsledare besluta att kalla till avrådanssamtal utan att en handlingsplan upprättats. Om den studerande så önskar kan också en studeranderepresentant eller studievägledare delta i avrådanssamtalet. Ansvarig utbildningsledare ska informera den berörda studenten om denna möjlighet. I samband med avrådan skall den studerande erbjudas samtal med studievägledare.

Termin 1 (VT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
976G05 Bedömning och betygssättning 7.5 G1X v201804-201813 V
9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X v201804-201813 V
9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X v201804-201813 V
9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X v201804-201813 V
LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X v201804-201813 V
919G23 Textilslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7.5 G2X v201804-201823 V
919G25 Trä- och metallslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7.5 G2X v201804-201823 V
919G27 Textilslöjd, Lärandeprocesser i slöjd (16-30hp) 15 G2X v201804-201823 V
919G29 Textilslöjd, Slöjd och slöjddidaktik (46-60hp) 15 G2X v201804-201823 V
919G31 Trä- och metallslöjd. Lärandeprocesser i slöjd (16-30hp) 15 G1X v201804-201823 V
919G33 Trä- och metallslöjd. Slöjd och slöjddidaktik (46-60hp) 15 G2X v201804-201823 V
976G03 Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del I 15 G1X v201804-201823 V
9GF362 Specialisering Grundläggande färdigheter, Grundläggande färdigheter i matematik (16-30 hp) 15 G2X v201804-201823 V
9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 v201804-201823 V
9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X v201804-201823 V
9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E v201804-201823 V
9ÄEGEX Examensarbete utifrån förordningen 2011:689 15 G2X v201804-201823 V
976G07 Utveckling av yrkesutbildning och utvärdering 7.5 G2X v201814-201823 V
9KP304 Undervisningens didaktiska processer 7.5 G2X v201814-201823 V
9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 A1X v201814-201823 V
9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X v201814-201823 V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v201814-201823 V
9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X v201814-201823 V
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v201814-201823 V
9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X v201814-201823 V
LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X v201814-201823 V

Termin 2 (HT 2018)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
976G01 Den egna yrkeskunskapen och lärande i yrkesämne 7.5 v201834-201843 V
976G06 Sociala relationer, lärarens ledarskap och konflikthantering 7.5 G1X v201834-201843 V
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v201834-201843 V
9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X v201834-201843 V
LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X v201834-201843 V
919G22 Textilslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7.5 G2X v201834-201903 V
919G24 Trä- och metallslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7.5 G2X v201834-201903 V
919G26 Textilslöjd, Det pedagogiska slöjdrummet (1-15hp) 15 G2X v201834-201903 V
919G28 Textilslöjd, Slöjdens tradition och samtid (31-45hp) 15 G2X v201834-201903 V
919G30 Trä- och metallslöjd. Det pedagogiska slöjdrummet (1-15hp) 15 G2X v201834-201903 V
919G32 Trä- och metallslöjd. Slöjdens tradition och samtid (31-45hp) 15 G2X v201834-201903 V
9GF352 Grundläggande färdigheter i läsning och skrivning 15 v201834-201903 V
9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 v201834-201903 V
9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X v201834-201903 V
9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E v201834-201903 V
9ÄEGEX Examensarbete utifrån förordningen 2011:689 15 G2X v201834-201903 V
919G20 Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp) 15 G2X v201834-201923 V
919G21 Uppsatsarbete i trä- och metallslöjd (76-90hp) 15 G2X v201834-201923 V
9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 A1X v201834-201943 V
976G02 Perspektiv på skola, utbildningens styrning och organisation 7.5 v201844-201903 V
976G04 Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del II 7.5 G1X v201844-201903 V
976G07 Utveckling av yrkesutbildning och utvärdering 7.5 G2X v201844-201903 V
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v201844-201903 V
9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X v201844-201903 V
9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X v201844-201903 V
9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X v201844-201903 V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v201844-201903 V
9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X v201844-201903 V
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v201844-201903 V
9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X v201844-201903 V
LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X v201844-201903 V

Termin 3 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
976G05 Bedömning och betygssättning 7.5 G1X v201904-201913 V
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v201904-201913 V
9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X v201904-201913 V
9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 A1X v201904-201913 V
9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X v201904-201913 V
9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X v201904-201913 V
LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X v201904-201913 V
919G22 Textilslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7.5 G2X v201904-201923
919G23 Textilslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7.5 G2X v201904-201923 V
919G24 Trä- och metallslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7.5 G2X v201904-201923
919G25 Trä- och metallslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7.5 G2X v201904-201923 V
919G27 Textilslöjd, Lärandeprocesser i slöjd (16-30hp) 15 G2X v201904-201923 V
919G29 Textilslöjd, Slöjd och slöjddidaktik (46-60hp) 15 G2X v201904-201923 V
919G31 Trä- och metallslöjd. Lärandeprocesser i slöjd (16-30hp) 15 G1X v201904-201923 V
919G33 Trä- och metallslöjd. Slöjd och slöjddidaktik (46-60hp) 15 G2X v201904-201923 V
976G03 Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del I 15 G1X v201904-201923 V
976G07 Utveckling av yrkesutbildning och utvärdering 7.5 G2X v201904-201923 V
9GF362 Specialisering Grundläggande färdigheter, Grundläggande färdigheter i matematik (16-30 hp) 15 G2X v201904-201923 V
9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 v201904-201923 V
9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X v201904-201923 V
9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E v201904-201923 V
9ÄEGEX Examensarbete utifrån förordningen 2011:689 15 G2X v201904-201923 V
9KP304 Undervisningens didaktiska processer 7.5 G2X v201914-201923 V
9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 A1X v201914-201923 V
9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X v201914-201923 V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v201914-201923 V
9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X v201914-201923 V
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v201914-201923 V
9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X v201914-201923 V
LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X v201914-201923 V

Termin 4 (HT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
976G01 Den egna yrkeskunskapen och lärande i yrkesämne 7.5 v201934-201943 V
976G06 Sociala relationer, lärarens ledarskap och konflikthantering 7.5 G1X v201934-201943 V
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v201934-201943 V
9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X v201934-201943 V
9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 A1X v201934-201943 V
LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X v201934-201943 V
919G20 Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp) 15 G2X v201934-202003 V
919G21 Uppsatsarbete i trä- och metallslöjd (76-90hp) 15 G2X v201934-202003 V
919G26 Textilslöjd, Det pedagogiska slöjdrummet (1-15hp) 15 G2X v201934-202003 V
919G28 Textilslöjd, Slöjdens tradition och samtid (31-45hp) 15 G2X v201934-202003 V
919G30 Trä- och metallslöjd, Det pedagogiska slöjdrummet (1-15 hp) 15 G2X v201934-202003 V
919G32 Trä- och metallslöjd. Slöjdens tradition och samtid (31-45hp) 15 G2X v201934-202003 V
9GF352 Grundläggande färdigheter i läsning och skrivning (1-15 hp) 15 v201934-202003 V
9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 v201934-202003 V
9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X v201934-202003 V
9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E v201934-202003 V
9ÄEGEX Examensarbete utifrån förordningen 2011:689 15 G2X v201934-202003 V
LULV03 Examensarbete inom engelska, med didaktisk inriktning 15 G2E v201934-202003 V
976G02 Perspektiv på skola, utbildningens styrning och organisation 7.5 G1X v201944-202003 V
976G04 Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del II 7.5 G1X v201944-202003 V
976G07 Utveckling av yrkesutbildning och utvärdering 7.5 G2X v201944-202003 V
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v201944-202003 V
9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X v201944-202003 V
9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X v201944-202003 V
9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X v201944-202003 V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v201944-202003 V
9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X v201944-202003 V
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v201944-202003 V
9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X v201944-202003 V
LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X v201944-202003 V

Termin 5 (VT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v202004-202013 V
9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X v202004-202013 V
9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 A1X v202004-202013 V
9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X v202004-202013 V
9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X v202004-202013 V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v202004-202013 V
LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X v202004-202013 V
919G22 Textilslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7.5 G2X v202004-202023 V
919G23 Textilslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7.5 G2X v202004-202023 V
919G24 Trä- och metallslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7.5 G2X v202004-202023 V
919G25 Trä- och metallslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7.5 G2X v202004-202023 V
919G27 Textilslöjd på distans, kurs 2 – Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp 15 G2X v202004-202023 V
919G29 Textilslöjd på distans, kurs 4 – Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp 15 G2X v202004-202023 V
919G31 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 2 – Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp 15 G1X v202004-202023 V
919G33 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 4 – Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp 15 G2X v202004-202023 V
976G03 Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del I 15 G1X v202004-202023 V
976G05 Bedömning och betygssättning 7.5 G1X v202004-202023 V
976G07 Utveckling av yrkesutbildning och utvärdering 7.5 G2X v202004-202023 V
9GF362 Specialisering Grundläggande färdigheter, Grundläggande färdigheter i matematik (16-30 hp) 15 G2X v202004-202023 V
9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 v202004-202023 V
9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X v202004-202023 V
9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E v202004-202023 V
9ÄEGEX Examensarbete utifrån förordningen 2011:689 15 G2X v202004-202023 V
9KP304 Undervisningens didaktiska processer 7.5 G2X v202014-202023 V
9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 A1X v202014-202023 V
9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X v202014-202023 V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v202014-202023 V
9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 A1X v202014-202023 V
9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X v202014-202023 V
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v202014-202023 V
9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X v202014-202023 V
LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X v202014-202023 V

Termin 6 (HT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
919G26 Textilslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X V
919G28 Textilslöjd på distans, kurs 3 – Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X V
919G32 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 – Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X V
976G01 Den egna yrkeskunskapen och lärande i yrkesämne 7.5 v202034-202043 V
976G06 Sociala relationer, lärarens ledarskap och konflikthantering 7.5 G1X v202034-202043 V
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v202034-202043 V
9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X v202034-202043 V
9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 A1X v202034-202043 V
LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X v202034-202043 V
919G20 Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp) 15 G2X v202034-202103 V
919G21 Uppsatsarbete i trä- och metallslöjd (76-90hp) 15 G2X v202034-202103 V
919G30 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X v202034-202103 V
919G32 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 – Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X v202034-202103 V
9GF352 Grundläggande färdigheter i läsning och skrivning 15 v202034-202103 V
9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 v202034-202103 V
9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X v202034-202103 V
9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E v202034-202103 V
9ÄEGEX Examensarbete utifrån förordningen 2011:689 15 G2X v202034-202103 V
976G02 Perspektiv på skola, utbildningens styrning och organisation 7.5 v202044-202103 V
976G04 Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del II 7.5 G1X v202044-202103 V
976G07 Utveckling av yrkesutbildning och utvärdering 7.5 G2X v202044-202103 V
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v202044-202103 V
9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X v202044-202103 V
9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X v202044-202103 V
9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X v202044-202103 V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v202044-202103 V
9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X v202044-202103 V
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v202044-202103 V
9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X v202044-202103 V
LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X v202044-202103 V

Termin 7 (VT 2021)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
976G05 Bedömning och betygssättning 7.5 G1X v202104-202113 V
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v202104-202113 V
9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X v202104-202113 V
9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 A1X v202104-202113 V
9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X v202104-202113 V
9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X v202104-202113 V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v202104-202113 V
LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X v202104-202113 V
919G22 Textilslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7.5 G2X v202104-202123 V
919G23 Textilslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7.5 G2X v202104-202123 V
919G24 Trä- och metallslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7.5 G2X v202104-202123 V
919G25 Trä- och metallslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7.5 G2X v202104-202123 V
919G29 Textilslöjd på distans, kurs 4 – Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp 15 G2X v202104-202123 V
919G30 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 – Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X v202104-202123 V
919G33 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 4 – Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp 15 G2X v202104-202123 V
919G44 Textilslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp 15 G2X v202104-202123 V
919G47 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp 15 G1X v202104-202123 V
919G48 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X v202104-202123 V
976G03 Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del I 15 G1X v202104-202123 V
976G07 Utveckling av yrkesutbildning och utvärdering 7.5 G2X v202104-202123 V
9GF362 Specialisering Grundläggande färdigheter, Grundläggande färdigheter i matematik (16-30 hp) 15 G2X v202104-202123 V
9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 v202104-202123 V
9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X v202104-202123 V
9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E v202104-202123 V
9ÄEGEX Examensarbete utifrån förordningen 2011:689 15 G2X v202104-202123 V
9KP304 Undervisningens didaktiska processer 7.5 G2X v202114-202123 V
9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 A1X v202114-202123 V
9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X v202114-202123 V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v202114-202123 V
9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 A1X v202114-202123 V
9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X v202114-202123 V
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v202114-202123 V
9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X v202114-202123 V
LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X v202114-202123 V

Termin 8 (HT 2021)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
919G28 Textilslöjd på distans, kurs 3 – Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X V
919G32 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 – Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X V
976G01 Den egna yrkeskunskapen och lärande i yrkesämne 7.5 v202134-202143 V
976G06 Sociala relationer, lärarens ledarskap och konflikthantering 7.5 G1X v202134-202143 V
9FVG10 Perspektiv på språk med inriktning mot F-3 7.5 G1X v202134-202143 V
9FVG11 Perspektiv på språk med inriktning mot 4-6 7.5 G1X v202134-202143 V
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v202134-202143 V
9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X v202134-202143 V
9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 A1X v202134-202143 V
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v202134-202143 V
LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X v202134-202143 V
919G20 Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp) 15 G2X v202134-202203 V
919G21 Uppsatsarbete i trä- och metallslöjd (76-90hp) 15 G2X v202134-202203 V
919G26 Textilslöjd på distans, kurs 1 – Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X v202134-202203 V
919G30 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 – Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X v202134-202203 V
919G44 Textilslöjd på distans, kurs 2 – Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp 15 G2X v202134-202203 V
919G45 Textilslöjd på distans, kurs 3 – Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X v202134-202203 V
919G46 Textilslöjd på distans, kurs 4 - Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp 15 G2X v202134-202203 V
919G47 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp 15 G1X v202134-202203 V
919G48 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X v202134-202203 V
919G49 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 4 - Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp 15 G2X v202134-202203 V
9FVG06 Matematikdidaktik åk F-3 15 G1X v202134-202203 V
9FVG07 Matematikdidaktik åk 4-6 15 G1X v202134-202203 V
9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 v202134-202203 V
9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X v202134-202203 V
9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E v202134-202203 V
9ÄEGEX Examensarbete utifrån förordningen 2011:689 15 G2X v202134-202203 V
976G02 Perspektiv på skola, utbildningens styrning och organisation 7.5 v202144-202203 V
976G04 Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del II 7.5 G1X v202144-202203 V
976G07 Utveckling av yrkesutbildning och utvärdering 7.5 G2X v202144-202203 V
9FVG08 Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3 7.5 G1X v202144-202203 V
9FVG09 Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6 7.5 G1X v202144-202203 V
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v202144-202203 V
9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X v202144-202203 V
9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X v202144-202203 V
9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X v202144-202203 V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v202144-202203 V
9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X v202144-202203 V
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v202144-202203 V
9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X v202144-202203 V
LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X v202144-202203 V
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se