VAL II - Vidareutbildning av lärare, 120 hp

VAL II - Professional Qualification Course for Teachers, 120 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Avslutad utbildning leder till behörighetsgivande lärarexamen.

Studietakt

Halvfart

Inledning

Vidareutbildningen av lärare och förskollärare som saknar examen (VAL) är en kompletterande utbildning som bygger dels på tidigare högskoleutbildning, dels på yrkeserfarenhet. 

Utbildningsplanen ansluter till förordning SFS 2011:689 om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen. 

VAL bedrivs i samverkan mellan Umeå universitet (nationell samordnare), Stockholms universitet, Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Jönköping University, Göteborgs universitet och Malmö universitet. 

Utbildningen får högst omfatta 120 hp och anordnas på minst kvartsfart. VAL pågår till 30 juni 2030. Sista ordinarie antagning sker inför hösten 2026. 

Syfte

Utbildningarna skall, enligt SFS 2011:689, 7 §, ges för att öka andelen lärare och förskollärare i skolan och förskolan som har en examen som kan vara behörighetsgivande för legitimation enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800). 

Innehåll

Studierna kan avse såväl komplettering inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) eller allmänt utbildningsområde (AUO) som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och/eller kompletterande ämnesstudier. 

De vanligast förekommande kurserna i VAL framgår av programplanen. 

Undervisnings- och arbetsformer

En individuell studieplan upprättas för varje studerande. Vid individuell studieplanering tas hänsyn till varje students tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. De kurser som ingår i utbildningen beror på den individuelle studentens studiebehov för att uppnå avsett examensmål.

Kurserna ges normalt på halvfart och distans med campusträffar. 

Verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan om det är lämpligt genomföras på egen skola. I annat fall ordnar programmet en placering på annan skola. 

Förkunskapskrav

Behörighet att antas är den som:
- är verksam som lärare hos en skolhuvudman (kommun, landsting eller friskola)
- och har tidigare utbildning och yrkeserfarenhet som lärare i sådan omfattning att lärarexamen kan uppnås inom projektets totala ram max 120 högskolepoäng.

Examenskrav

Efter genomgånget utbildningsprogram vid Linköpings universitet kan studenten, efter ansökan, erhålla examina enligt 2011 års examensordning (Grundlärarexamen, Ämneslärarexamen, Yrkeslärarexamen) eller Lärarexamen enligt 2001 års förordning eller en examen motsvarande en tidigare påbörjad utbildning till lärare (påbörjad före 2001).

Examensbenämning på svenska

Avslutad utbildning leder till behörighetsgivande lärarexamen.

Särskild information

Behörighet

Behörig för utbildning regleras i särskild förordning SFS 2011:689. 

Behörig är den som saknar en behörighetsgivande examen för legitimation som lärare om personen är verksam som lärare  hos en huvudman inom skolväsendet.

Därutöver gäller att den sökande ska ha gått igenom högskoleutbildning och/eller på något annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper i sådan omfattning att en lärarexamen kan uppnås inom ramen för högst 120 hp.

För yrkeslärare krävs vid Linköpings universitet också godkänd prövning i yrkesämnen samt minst 2 års lärarerfarenhet från gymnasieskolans yrkeskurser. 

Särskilda behörighetskrav gäller för förskollärare enligt SFS 2011:689. Linköpings universitet antar inte mot inriktning Förskollärarexamen inom VAL. 

Antagning

Behörighetsprövning och antagning sker vid det lärosäte den sökande prioriterat som utbildningsgivare. Ansökningsförfarandet är däremot samordnat till ett lärosäte, Umeå universitet. De separata myndighetsbesluten föregås av beredning i den nationella ledningsgruppen för VAL- projektet.

Lokal antagning tillämpas. 

Urval 

I normalfallet har vi platsgaranti på utbildningen. I de fall urval behöver göras tillämpas SFS 2011:689.

Tillgodoräknande

En ansökan om studier inom ramen för VAL-projektet är i sig en ansökan om tillgodoräknanden av tidigare studier och yrkesverksamhet. Vid upprättandet av den individuella studieplanen beslutas om tillgodoräknanden. Ytterligare ansökningar om tillgodoräknanden ställs till programmet. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut ska motiveras skriftligt.

Examination och betyg

Den studerande examineras utifrån de lärandemål som återfinns i respektive kursplan och de bedömningskriterier som är uppsatta för respektive examination. Formerna för examination och betygsskala anges i respektive kursplan.

Den studerandes tillämpade kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt i verksamhetsförlagd utbildning examineras genom uppvisande av tillämpade sociala och/eller didaktiska lärarförmågor. Examinationen av de tillämpade sociala lärarförmågorna liksom de tillämpade didaktiska lärarförmågorna begränsas till tre tillfällen, vilket framgår av respektive kursplan.

Handlingsplan

Den studerandes utveckling under studietiden skall följas fortlöpande i syfte att hjälpa den som får problem i utbildningen. Vid behov har den studerande rätt att få en handlingsplan upprättad. 

Avrådan

Vid tveksamhet om den studerandes möjligheter att med godkänt resultat fullfölja utbildningen eller dennes lämplighet att utöva läraryrket ska ansvarig utbildningsledare ta initiativ till ett avrådanssamtal. I särskilda fall kan ansvarig utbildningsledare besluta att kalla till avrådanssamtal utan att en handlingsplan upprättats. Om den studerande så önskar kan också en studeranderepresentant eller studievägledare delta i avrådanssamtalet. Ansvarig utbildningsledare ska informera den berörda studenten om denna möjlighet. I samband med avrådan skall den studerande erbjudas samtal med studievägledare.

Termin 1 (VT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
976G05 Bedömning och betygssättning 7.5 G1X v201904-201913 V
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v201904-201913 V
9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X v201904-201913 V
9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 A1X v201904-201913 V
9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X v201904-201913 V
9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X v201904-201913 V
LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X v201904-201913 V
919G22 Textilslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7.5 G2X v201904-201923 V
919G23 Textilslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7.5 G2X v201904-201923 V
919G24 Trä- och metallslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7.5 G2X v201904-201923 V
919G25 Trä- och metallslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7.5 G2X v201904-201923 V
919G27 Textilslöjd, Lärandeprocesser i slöjd (16-30hp) 15 G2X v201904-201923 V
919G29 Textilslöjd, Slöjd och slöjddidaktik (46-60hp) 15 G2X v201904-201923 V
919G31 Trä- och metallslöjd. Lärandeprocesser i slöjd (16-30hp) 15 G1X v201904-201923 V
919G33 Trä- och metallslöjd. Slöjd och slöjddidaktik (46-60hp) 15 G2X v201904-201923 V
976G03 Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del I 15 G1X v201904-201923 V
976G07 Utveckling av yrkesutbildning och utvärdering 7.5 G2X v201904-201923 V
9GF362 Specialisering Grundläggande färdigheter, Grundläggande färdigheter i matematik (16-30 hp) 15 G2X v201904-201923 V
9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 v201904-201923 V
9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X v201904-201923 V
9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E v201904-201923 V
9ÄEGEX Examensarbete utifrån förordningen 2011:689 15 G2X v201904-201923 V
9KP304 Undervisningens didaktiska processer 7.5 G2X v201914-201923 V
9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 A1X v201914-201923 V
9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X v201914-201923 V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v201914-201923 V
9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X v201914-201923 V
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v201914-201923 V
9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X v201914-201923 V
LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X v201914-201923 V

Termin 2 (HT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
976G01 Den egna yrkeskunskapen och lärande i yrkesämne 7.5 v201934-201943 V
976G06 Sociala relationer, lärarens ledarskap och konflikthantering 7.5 G1X v201934-201943 V
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v201934-201943 V
9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X v201934-201943 V
9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 A1X v201934-201943 V
LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X v201934-201943 V
919G20 Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp) 15 G2X v201934-202003 V
919G21 Uppsatsarbete i trä- och metallslöjd (76-90hp) 15 G2X v201934-202003 V
919G26 Textilslöjd, Det pedagogiska slöjdrummet (1-15hp) 15 G2X v201934-202003 V
919G28 Textilslöjd, Slöjdens tradition och samtid (31-45hp) 15 G2X v201934-202003 V
919G30 Trä- och metallslöjd, Det pedagogiska slöjdrummet (1-15 hp) 15 G2X v201934-202003 V
919G32 Trä- och metallslöjd. Slöjdens tradition och samtid (31-45hp) 15 G2X v201934-202003 V
9GF352 Grundläggande färdigheter i läsning och skrivning 15 v201934-202003 V
9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 v201934-202003 V
9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X v201934-202003 V
9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E v201934-202003 V
9ÄEGEX Examensarbete utifrån förordningen 2011:689 15 G2X v201934-202003 V
LULV03 Examensarbete inom engelska, med didaktisk inriktning 15 G2E v201934-202003 V
976G02 Perspektiv på skola, utbildningens styrning och organisation 7.5 G1X v201944-202003 V
976G04 Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del II 7.5 G1X v201944-202003 V
976G07 Utveckling av yrkesutbildning och utvärdering 7.5 G2X v201944-202003 V
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v201944-202003 V
9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X v201944-202003 V
9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X v201944-202003 V
9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X v201944-202003 V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v201944-202003 V
9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X v201944-202003 V
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v201944-202003 V
9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X v201944-202003 V
LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X v201944-202003 V

Termin 3 (VT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
919G22 Textilslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7.5 G2X V
919G23 Textilslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7.5 G2X V
919G24 Trä- och metallslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7.5 G2X V
919G25 Trä- och metallslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7.5 G2X V
919G27 Textilslöjd på distans, kurs 2 – Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp 15 G2X V
919G29 Textilslöjd på distans, kurs 4 – Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp 15 G2X V
919G33 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 4 – Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp 15 G2X V
976G03 Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del I 15 G1X V
976G05 Bedömning och betygssättning 7.5 G1X V
976G07 Utveckling av yrkesutbildning och utvärdering 7.5 G2X V
9GF362 Specialisering Grundläggande färdigheter, Grundläggande färdigheter i matematik (16-30 hp) 15 G2X V
9KP304 Undervisningens didaktiska processer 7.5 G2X V
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X V
9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X V
9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 A1X V
9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 A1X V
9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X V
9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 V
9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X V
9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X V
9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X V
9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X V
9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X V
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X V
9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X V
9ÄEGEX Examensarbete utifrån förordningen 2011:689 15 G2X V
LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X V
LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X V
919G31 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 2 – Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp 15 G1X v202004-202023 V
9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 A1X v202004-202023 V

Termin 4 (HT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
919G20 Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp) 15 G2X V
919G21 Uppsatsarbete i trä- och metallslöjd (76-90hp) 15 G2X V
919G26 Textilslöjd på distans, kurs 1 – Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X V
919G28 Textilslöjd på distans, kurs 3 – Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X V
919G30 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 – Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X V
919G30 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 – Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X V
919G32 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 – Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X V
919G32 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 – Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X V
976G01 Den egna yrkeskunskapen och lärande i yrkesämne 7.5 V
976G02 Perspektiv på skola, utbildningens styrning och organisation 7.5 V
976G04 Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del II 7.5 G1X V
976G06 Sociala relationer, lärarens ledarskap och konflikthantering 7.5 G1X V
976G07 Utveckling av yrkesutbildning och utvärdering 7.5 G2X V
9GF352 Grundläggande färdigheter i läsning och skrivning 15 V
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X V
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X V
9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X V
9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X V
9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 V
9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X V
9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X V
9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X V
9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X V
9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 A1X V
9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X V
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X V
9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X V
9ÄEGEX Examensarbete utifrån förordningen 2011:689 15 G2X V
LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X V
LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X V

Termin 5 (VT 2021)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
919G20 Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp) 15 G2X V
919G21 Uppsatsarbete i trä- och metallslöjd (76-90hp) 15 G2X V
919G26 Textilslöjd på distans, kurs 1 – Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X V
919G28 Textilslöjd på distans, kurs 3 – Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X V
919G30 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 – Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X V
919G30 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 – Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X V
919G32 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 – Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X V
919G32 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 – Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X V
976G01 Den egna yrkeskunskapen och lärande i yrkesämne 7.5 V
976G02 Perspektiv på skola, utbildningens styrning och organisation 7.5 V
976G04 Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del II 7.5 G1X V
976G06 Sociala relationer, lärarens ledarskap och konflikthantering 7.5 G1X V
976G07 Utveckling av yrkesutbildning och utvärdering 7.5 G2X V
9GF352 Grundläggande färdigheter i läsning och skrivning 15 V
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X V
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X V
9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X V
9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X V
9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 V
9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X V
9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X V
9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X V
9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X V
9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 A1X V
9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X V
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X V
9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X V
9ÄEGEX Examensarbete utifrån förordningen 2011:689 15 G2X V
LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X V
LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X V

Termin 6 (HT 2021)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
919G20 Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp) 15 G2X V
919G21 Uppsatsarbete i trä- och metallslöjd (76-90hp) 15 G2X V
919G26 Textilslöjd på distans, kurs 1 – Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X V
919G28 Textilslöjd på distans, kurs 3 – Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X V
919G30 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 – Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X V
919G30 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 – Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X V
919G32 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 – Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X V
919G32 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 – Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X V
976G01 Den egna yrkeskunskapen och lärande i yrkesämne 7.5 V
976G02 Perspektiv på skola, utbildningens styrning och organisation 7.5 V
976G04 Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del II 7.5 G1X V
976G06 Sociala relationer, lärarens ledarskap och konflikthantering 7.5 G1X V
976G07 Utveckling av yrkesutbildning och utvärdering 7.5 G2X V
9GF352 Grundläggande färdigheter i läsning och skrivning 15 V
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X V
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X V
9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X V
9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X V
9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 V
9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X V
9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X V
9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X V
9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X V
9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 A1X V
9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X V
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X V
9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X V
9ÄEGEX Examensarbete utifrån förordningen 2011:689 15 G2X V
LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X V
LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X V

Termin 7 (VT 2022)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
919G20 Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp) 15 G2X V
919G21 Uppsatsarbete i trä- och metallslöjd (76-90hp) 15 G2X V
919G26 Textilslöjd på distans, kurs 1 – Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X V
919G28 Textilslöjd på distans, kurs 3 – Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X V
919G30 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 – Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X V
919G30 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 – Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X V
919G32 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 – Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X V
919G32 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 – Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X V
976G01 Den egna yrkeskunskapen och lärande i yrkesämne 7.5 V
976G02 Perspektiv på skola, utbildningens styrning och organisation 7.5 V
976G04 Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del II 7.5 G1X V
976G06 Sociala relationer, lärarens ledarskap och konflikthantering 7.5 G1X V
976G07 Utveckling av yrkesutbildning och utvärdering 7.5 G2X V
9GF352 Grundläggande färdigheter i läsning och skrivning 15 V
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X V
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X V
9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X V
9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X V
9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 V
9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X V
9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X V
9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X V
9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X V
9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 A1X V
9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X V
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X V
9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X V
9ÄEGEX Examensarbete utifrån förordningen 2011:689 15 G2X V
LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X V
LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X V

Termin 8 (HT 2022)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
919G20 Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp) 15 G2X V
919G21 Uppsatsarbete i trä- och metallslöjd (76-90hp) 15 G2X V
919G26 Textilslöjd på distans, kurs 1 – Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X V
919G28 Textilslöjd på distans, kurs 3 – Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X V
919G30 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 – Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X V
919G30 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 – Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X V
919G32 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 – Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X V
919G32 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 – Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X V
976G01 Den egna yrkeskunskapen och lärande i yrkesämne 7.5 V
976G02 Perspektiv på skola, utbildningens styrning och organisation 7.5 V
976G04 Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del II 7.5 G1X V
976G06 Sociala relationer, lärarens ledarskap och konflikthantering 7.5 G1X V
976G07 Utveckling av yrkesutbildning och utvärdering 7.5 G2X V
9GF352 Grundläggande färdigheter i läsning och skrivning 15 V
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X V
9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X V
9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X V
9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X V
9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 V
9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X V
9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X V
9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X V
9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E V
9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X V
9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 A1X V
9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X V
9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X V
9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X V
9ÄEGEX Examensarbete utifrån förordningen 2011:689 15 G2X V
LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X V
LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X V