Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård, 60 hp

Specialist Nursing Programme in Medical Care, 60 credits

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Efter fullbordat program om 60 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot medicinsk vård. Dessutom ett examensbevis med benämningen Medicine magisterexamen i omvårdnadsvetenskap, 60 högskolepoäng om villkoren för detta är uppfyllda.

Studietakt

Halvfart

Syfte

Programmet syftar till att förbereda för arbete som specialistsjuksköterska inom olika områden inom medicinsk vård och anställning inom såväl landsting, kommunal hemsjukvård som privata vårdgivare. Programmet skall leda fram till en specialistsjuksköterskeexamen inom allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot medicinsk vård (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing – Medical Nursing). Om en magisteruppsats utgör det självständiga arbetet (15 hp) uppfylls även kraven för en Medicine magisterexamen i omvårdnadsvetenskap.

Mål

Allmänna mål
Högskolelag (1992:1434)
Utfärdad: 1992-12-17; Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:1117

I Högskolelagen (SFS 1992:1 434 med uppdateringar) har följande allmänna mål för avancerad nivå fastslagits:

9 § Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173).

Mål för examen
Högskoleförordning (1993:100)
Utfärdad: 1993-02-04;Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:1118

Mål för specialistsjuksköterskeexamen enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100, bilaga 2- Examensordning).                          

Specialistsjuksköterskeexamen
Omfattning
Specialistsjuksköterskeexamen med angivna inriktningar uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med undantag av inriktningen mot distriktssköterska, där examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 75 högskolepoäng.

Vidare ställs det krav på legitimation som sjuksköterska som Socialstyrelsen har utfärdat.

Mål
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.

Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.

Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
 • visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
 • visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och
 • visa vårdpedagogisk förmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Inriktningar
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot medicinsk vård ska studenten också

 • visa förmåga att hos patienter med behov av medicinska insatser observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov.

Självständigt arbete (examensarbete)
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).

Övrigt
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten ha fullgjort en verksamhetsförlagd del av utbildningen av en omfattning som är anpassad efter behovet för respektive inriktning.

I examensbeviset ska utbildningens inriktning anges.

För en specialistsjuksköterskeexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Examina på avancerad nivå

Generella examina
Magisterexamen
Mål för magisterexamen enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100, bilaga 2- Examensordning)

Omfattning
Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.

Mål

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Självständigt arbete (examensarbete)
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Övrigt
För magisterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Förutom målen ovan skall studenterna efter avslutad utbildning ha uppnått lärosätets lokala mål och utbildningsprogrammets lokala mål.

Lokala mål för Hälsouniversitet
Den studerande skall efter genomgången utbildning:

 • ha förmåga att problematisera situationer i hälso- och sjukvården för att kunna motivera och värdera val av handling som professionell yrkesutövare,
 • visa kunskap om och förståelse för faktorer som påverkar hälsan ur ett lokalt och globalt perspektiv,
 • kunna värdera och tillämpa kunskap om evidens och förbättringsarbete,
 • kunna arbeta för en hållbar och hälsofrämjande utveckling för nuvarande och kommande generationer,
 • ha uppnått en interprofessionell kompetens för att kunna arbeta i team med andra yrkesgrupper,
 • visa kunskap om och förståelse för betydelsen av jämlikhet och lika villkor i samhället.

Lokala mål för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård

Inom programmet ges möjlighet att fokusera på ett specifikt område inom medicinsk vård. Oavsett område ska den studerande, efter avslutat program, självständigt kunna:

 • ge god och säker vård i en medicinsk vårdkontext, vid komplexa omvårdnadssituationer,
 • leda det kliniska omvårdnadsarbetet i enhetlighet med de sex kärnkompetenserna (personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård, informatik),
 • delta i och leda utveckling och förbättringsarbete inom medicinsk vård,
 • identifiera förbättringsområden och genomföra förbättringsarbeten enligt senaste evidens och forskning. 

Programmets lokala profil
Vid lärosätet bedrivs forskning som programmets lokala mål har sin utgångspunkt i.
Forskning bedrivs om akuta såväl som långvariga sjukdomstillstånd och hur patienterna och deras närstående påverkas av sjukdom och ohälsa samt av etiska förhållningssätt hos hälso- och sjukvårdspersonal.  Forskning bedrivs även för utveckling av evidensbaserad och patientsäker vård. Metodutveckling för patient och närståendeutbildning, delaktighet och förmåga till egenvård relaterat till hälsofrämjande faktorer är en viktig del i denna forskning.

Innehåll

Programmet omfattar 60 högskolepoäng varav verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör 9 högskolepoäng. Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård har huvudområdet omvårdnadsvetenskap. Fördelning av ämnesinnehåll anges i respektive kursplan. Programmet ges på halvfart.

I programmet ingår följande kurser:
Omvårdnadens kärnkompetenser inom medicinsk vård, 2,5 högskolepoäng (Termin 1)
Nursing Core Competencies in medical care, 2,5 credits (Semester1)

Klinisk fysiologi, farmakologi och diagnostik inom medicinsk vård, 5 högskolepoäng (Termin 1)
Clinical physiology, pharmacology and diagnostics in medical care, 5credits (Semester 1)

Bedömning och handläggning av komplexa omvårdnadssituationer inom medicinsk vård, 22,5 högskolepoäng (Termin 1,2,4)
Assessment and management in advanced medical nursing and complex care 22,5 credits (Semester 1,2,4)

Patientundervisning inom medicinsk vård, 7,5 högskolepoäng (Termin 3)
Patient education in medical care, 7,5 credits (Semester 3)

Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad inom medicinsk vård, 7,5 högskolepoäng (Termin 3)
The professional nurse, patient safety and methods to develop nursing in medical care, 7,5 credits (Semester 3)

Självständigt arbete med inriktning mot medicinsk vård, 15 högskolepoäng (Termin 1,2,4)
Thesis in medical care, 15 credits (Semester 1,2,4)

Här finns möjlighet att välja:
Alternativ 1: Arbetet utgörs av ett vetenskapligt arbete motsvarande kravet för magisterexamen. Då uppfylls kraven för yrkes- och magisterexamen
Alternativ 2: Ett självständigt arbete av annan art på avancerad nivå, vilket då leder till yrkesexamen.

Progression
Progression inom huvudområdet framgår av lärandemålen i respektive kursplan för programmets kurser samt av föreslagen kurslitteratur i resurslistorna.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Hälsouniversitetet utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för, bearbetar och utforskar aktuellt innehåll i utbildningen. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Hälsouniversitetets utbildningar samverkar i integrationsmoment där interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Arbetsformer och integrationsmoment stimulerar och stödjer studentens utveckling till professionell och interprofessionell kompetens samt förbereder studenten för samarbete i kommande yrkesliv.

Förkunskapskrav

För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård krävs utöver grundläggande behörighet: sjuksköterskeexamen och minst 12 månaders yrkeserfarenhet, motsvarande heltidsarbete, som sjuksköterska. Om kandidatexamen saknas krävs kunskaper inom vetenskaplig metod motsvarande 15 högskolepoäng samt minst 24 månaders yrkeserfarenhet, motsvarande heltidsarbete, som sjuksköterska.

Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Examensbenämning på svenska

Efter fullbordat program om 60 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot medicinsk vård. Dessutom ett examensbevis med benämningen Medicine magisterexamen i omvårdnadsvetenskap, 60 högskolepoäng om villkoren för detta är uppfyllda.

Examensbenämning på engelska

Postgraduate Diploma in Specialist Nursing – Medical Care, 60 credits and Degree of Master of Medical Science, (60 credits) in Nursing.

Särskild information

Denna utbildningsplan gäller från och med höstterminen 2015.

Verksamhetsförlagd utbildning kan ske utanför studieorten vilket kan medföra kostnader för studenten.

Övriga föreskrifter

För övriga föreskrifter om anstånd, studieuppehåll, återkomst, tillgodoräknande etc hänvisas till Linköpings universitets regelsamling samt av Hälsouniversitetets fakultetsstyrelse fastställda studieadministrativa regler för Hälsouniversitetets utbildningar.

Termin 1 (HT 2019)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
8MIA05 Omvårdnadens kärnkompetenser inom medicinsk vård 2.5 A1X v201935-201937 O
8MIA06 Klinisk fysiologi, farmakologi och diagnostik inom medicinsk vård 5 A1X v201938-201943 O
8MIA09 Bedömning och handläggning av komplexa omvårdnadssituationer inom medicinsk vård 22.5* A1X v201944-202123 O
*Kursen läses över flera terminer
8MIA08 Examensarbete i omvårdnadsvetenskap med inriktning specialistsjuksköterska med inriktning medicinsk vård 15* A1E v201950-202117 V
*Kursen läses över flera terminer
8MIA20 Självständigt arbete för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot medicinsk vård 15* A1E v201950-202117 V
*Kursen läses över flera terminer

Termin 2 (VT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
8MIA09 Bedömning och handläggning av komplexa omvårdnadssituationer inom medicinsk vård 22.5* A1X v201944-202123 O
*Kursen läses över flera terminer
8MIA08 Examensarbete i omvårdnadsvetenskap med inriktning specialistsjuksköterska med inriktning medicinsk vård 15* A1E v201950-202117 V
*Kursen läses över flera terminer
8MIA20 Självständigt arbete för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot medicinsk vård 15* A1E v201950-202117 V
*Kursen läses över flera terminer

Termin 3 (HT 2020)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
8MIA09 Bedömning och handläggning av komplexa omvårdnadssituationer inom medicinsk vård 22.5* A1X v201944-202123 O
*Kursen läses över flera terminer
8MIA08 Examensarbete i omvårdnadsvetenskap med inriktning specialistsjuksköterska med inriktning medicinsk vård 15* A1E v201950-202117 V
*Kursen läses över flera terminer
8MIA20 Självständigt arbete för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot medicinsk vård 15* A1E v201950-202117 V
*Kursen läses över flera terminer
8MIA10 Patientundervisning inom medicinsk vård 7.5 A1X v202035-202044 O
8MIA11 Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad inom medicinsk vård 7.5 A1X v202045-202102 O

Termin 4 (VT 2021)

Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
8MIA09 Bedömning och handläggning av komplexa omvårdnadssituationer inom medicinsk vård 22.5* A1X v201944-202123 O
*Kursen läses över flera terminer
8MIA08 Examensarbete i omvårdnadsvetenskap med inriktning specialistsjuksköterska med inriktning medicinsk vård 15* A1E v201950-202117 V
*Kursen läses över flera terminer
8MIA20 Självständigt arbete för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot medicinsk vård 15* A1E v201950-202117 V
*Kursen läses över flera terminer