Sjuksköterskeprogrammet - information till dig som är antagen

Utbildningsprogram Sjuksköterskeprogrammet

Välkommen till tre spännande år på Sjuksköterskeprogrammet. Här kommer viktig information inför terminsstarten.

Svar på antagningen

Du som antagits i urval 1 måste svara Ja om du vill ha din plats. Ditt svar ska ha inkommit senast den 19 december 2022 till www.antagning.se.

Har du antagits i urval 2 behöver du inte lämna svar om du vill ha din plats.

Om du inte vill ha din plats ska du lämna återbud snarast oavsett när du antagits. Du kan lämna återbud till platser som du är antagen till, men också till reservplatser.
Läs mer här: Antagning.se: Tacka ja eller nej
 
Även om du har för avsikt att söka anstånd måste du tacka ja till din plats.
 

Välkomstbrev från programmet

Upprop för båda studieorterna den 23 januari 2023 på Campus US, Linköping. 

Klockan 10.00-10.30 är det en välkomstceremoni för alla programstudenter på Medicinska fakulteten i Växthuset på Campus Universitetssjukhuset
(Campus US), ingång 75, 76 eller 78.

 

Efter den gemensamma ceremonin genomförs programspecifika upprop. Sjuksköterskeprogrammets upprop är uppdelat för respektive studieort:

• För dig med studieort LINKÖPING är upprop kl. 10.45 - 11.30. Lokal: Granit, plan 9, ingång 7, Campus US.

• För dig med studieort NORRKÖPING är upprop kl. 11.45-12.30. Lokal: Granit, plan 9, ingång 7, Campus US.

Det är obligatorisk närvaro vid upprop (gäller alla utbildningar vid LiU, beslut 2013-01322). Om du har skäl att inte närvara, kontakta studievägledare före upprop (se adress nedan). Om du inte närvarar vid upprop, och inte meddelat detta till studievägledare förlorar du din plats på programmet.

 

Välkomstsamling

Före uppropet sker välkomstceremonin med följande schema:

Tid: 23/1 kl 10.00-10.30
Plats: Växthuset (hus 511, ingång 75/76), Campus US.

Hållpunkter:
10.00 Lithe Blås
10.10 Välkommen från dekan och prodekan LiU samt Region Östergötland
10.25 Consensus
10.30 Klart

 

Bra att veta om utbildningen

Sjuksköterskeprogrammet är en professionsutbildning: den leder till en yrkesexamen (sjuksköterska) och en kandidatexamen (omvårdnad). Efter slutfört program kan du ansöka om legitimation som sjuksköterska.
Omvårdnad och hälsofrämjande arbete är sjuksköterskans kompetens- och ansvarsområde. Som legitimerad sjuksköterska har du ansvar för omvårdnaden och leder omvårdnadsarbetet i vårdteam. Arbetet förutsätter att du har inhämtat goda kunskaper i omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap.

Sjuksköterskeprogrammet omfattar teori och praktisk tillämpning inom omvårdnad. Du studerar också ämnen såsom etik, kommunikation, patientsäkerhet, personcentrerad vård, kvalitet och teamarbete. Arbetet som sjuksköterska fordrar en helhetssyn på människan, men också förståelse för grupper och samhälle. Du studerar därför ämnena människokroppens anatomi och fysiologi, sjukdomslära, farmakologi och läkemedelshantering med mera. Dessa kunskaper ger dig förutsättning att även arbeta med förebyggande omvårdnad och med människor som har ohälsa eller sjukdom.

Ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt är grunden för akademiska studier, och du kommer genom utbildningen att arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Den pedagogiska utgångspunkten för sjuksköterskeprogrammet (och andra grundutbildningar vid Medicinska fakulteten) är problembaserat lärande, PBL. PBL är studentcentrerat vilket ger dig som student ansvar för ditt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till olika lärstödjande moment och uppgifter.

Vi rekommenderar att du inför start på sjuksköterskeprogrammet förbereder dig genom att läsa följande litteratur (som rör högskolestudier och sjuksköterskans profession):

  • Bergman, M. & Israelsson, B-M. Att studera på högskolan studieteknik och motivation på vägen. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur, 2018. Denna bok introduceras i ett antal Youtube-sekvenser som du finner via den här länken

  • Dahlborg-Lyckhage, E. (red). Att bli sjuksköterska en introduktion till yrke och ämne. 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur, 2019.

Vi rekommenderar också att du repeterar dina förkunskaper om människokroppens anatomi och fysiologi samt kemi och matematik. Förslag på litteratur: Naturkunskap 1 och 2 samt Kemi 1–3 (gymnasienivå).
PBL innebär bland annat att det inte finns obligatorisk litteratur på programmet, däremot referenslitteratur. Information om referenslitteratur ges första kursveckan. Då får du också schema för första terminen.

 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Nästan hälften av utbildningen på sjuksköterskeprogrammet omfattar klinisk träning och tillämpning av teoretiska kunskaper. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) genomförs i alla terminer, inom olika verksamheter (regional och kommunal samt privat hälso- och sjukvård).

VFU genomförs i hela Östergötland, vilket innebär att du ska vara beredd att resa till andra orter än din studieort. Schemat vid VFU innebär dag-, kvälls-, natt- och helgarbete.

Eventuella merkostnader för resor vid VFU betalas av dig som student. För din och andras säkerhet ska hygienregler följas under VFU. Du skall också följa verksamhetens hygienregler. Region Östergötlands hygienregler finner du här: Region Östergötlands hygienregler.

Studier första terminen

Sjuksköterskeprogrammet ges på två studieorter, med samma kursplan och kursledning. Vissa moment medför samläsning; vid sådana moment reser du som student gratis mellan studieorterna med Campusbussen.

Dina studier vid Medicinska Fakulteten börjar med sex ämnesspecifika veckor, då du läser omvårdnadsvetenskap. Du kommer att ingå i en så kallad basgrupp, vilket är centralt för problembaserat lärande (PBL). PBL förbereder dig för att arbeta som sjuksköterska.

Den sjunde veckan (kalendervecka 10) börjar det första av tre interprofessionella moment (IPL1) vid sjuksköterskeprogrammet. Då samläser studenter från alla program vid Medicinska Fakulteten.

Under de sex veckor som IPL1 ges kan studierna vara förlagda till både Linköping och Norrköping. IPL1 omfattar både interprofessionell utbildning på heltid och delar då du läser IPL1 parallellt med sjuksköterskeprogrammet. Under IPL1 deltar du därmed i två basgrupper. Läs mer om IPL på: https://liu.se/artikel/interprofessionellt-larande
 

Efter IPL1 är det två veckor VFU. Därefter följer fortsatta ämnesspecifika studier på sjuksköterskeprogrammet..

Alla kurser i programmet ges på helfart och är campusförlagda. Utöver basgrupp ingår både obligatoriska och lärstödjande moment samt självstudier. Det är inte möjligt att ansöka om ledighet under terminstid på universitetet.

Faddrar

Medicinska fakulteten erbjuder ett faddersystem, där du som student har möjlighet att ta del av erfarenheter från någon som kommit längre i programmet. Läs mer om detta på:

 

Studentenheten

Har du frågor inför studiestart är du välkommen att höra av dig till studievägledaren på respektive studieort. För kontakt (via telefon och mejl, eller för att boka ett möte), vänd dig till:

  • Linköping - studievägledare Ann-Christin ”Titti” Josefsson, 013-26 68 17
  • Norrköping – studievägledare Anna Svalin, 011-36 35 33
Du kan även nå studievägledarna via funktionsadressstudievagledare@medfak.liu.se

Varmt välkommen till sjuksköterskeprogrammet vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet!


Med vänliga hälsningar,

Helén Marklund och Eva Uebel
Programansvarig och Biträdande programansvarig

Om universitetsstudier

Utbildnings- och programplan

Mottagning/Nolle-P

Information inför utbildningsstarten

Folkbokföring

Aktuella adressuppgifter är viktiga. Det är viktigt både för dig och för universitetet att information som sänds ut verkligen kommer fram.
 
Enligt folkbokföringslagen är du skyldig att folkbokföra dig på studieorten. Undantag gäller för dem som har make/maka, sambo, barn på annan ort (eller saknar bostad på studieorten). Anmälan om folkbokföring görs till ditt lokala skattekontor.
 
Ladok hämtar adressuppgifter från Skatteverket. Tillfällig adress anger du själv i Studentportalen som du får tillgång till när du har registrerat dig på utbildningen.

Studiemedel

När du har registrerat dig dagen efter uppropet rapporteras det automatiskt till CSN och sedan sker utbetalningen av studiemedel. OBS! För att utbetalning skall ske måste du lämna en studieförsäkran till CSN.
 
Vi rekommenderar dig att söka studiemedel för så lång period som möjligt, då CSN gör ny prövning vid varje ansökan.
 
CSN i Linköping har adress: Hamngatan 13, 581 96 Linköping, tel. 0771-27 60 00, www.csn.se.

Kontaktpersoner

Tips till dig som ny student

Antagen till LiU