:

Handikappvetenskap III, fortsättningskurs, 30 hp

Handikappvetenskap III, fortsättningskurs, 30 hp

HT 2022, Halvfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2022-07-15

Handikappvetenskap är ett tvärvetenskapligt forskningsämne som behandlar frågor om funktionsnedsättning, funktionshinder, avvikelse, normalitet, etc. Som handikappvetare vid LiU utvecklar studenterna förmågan att reflektera över funktionshinder ur ett brett perspektiv. I stället för att fördjupa sig i enstaka diagnoser tränar studenterna problematisering enligt den bio-psyko-sociala modellen. Detta betyder att de reflekterar över de biologiska, psykologiska och sociala konsekvenserna av en funktionell nedsättning samt eventuella insatser som kan vara både medicinska, psykologiska, tekniska och sociokulturella. Kursen ger tankeverktyg som är användbara i arbete inom exempelvis skola, vård och omsorg samt inom andra universitetsutbildningar såsom psykologi, vård, rehabilitering och pedagogik. Centralt är förmågan att kritiskt förhålla sig till den handikappvetenskapliga litteraturen samt etiska och metodologiska frågeställningar. Forskningsanknytning säkras genom att de flesta av lärarna är forskare vid LiU. Studenternas egna kunskaper om och erfarenheter av funktionsnedsättning tas tillvara vilket skapar hög samhällsrelevans. Förmågan att redogöra för egna kunskaper i tal och skrift samt ta del av och förhålla sig till andras texter utvecklas successivt under kursen. LiU-handikappvetaren bidrar till ett inkluderande samhälle.

Kursen ges på halvfart och heldistans med ca 6 digitala halvdagsträffar. 

 

På LiU finns i dagsläget tre fristående kurser i ämnesområdet handikappvetenskap på grundnivå:

​Handikappvetenskap I (30 hp)

Studenterna lär sig att identifiera och beskriva funktionsnedsättning och intervention på olika förklaringsnivåer såsom den biologiska, den psykologiska och den sociala nivån. Detta kallar vi för det vertikala perspektivet.

Handikappvetenskap II (30 hp)

Studenterna fördjupar det vertikala perspektivet samtidigt som de lär sig det horisontella perspektivet, dvs att identifiera mekanismer och använda begrepp som binder samman olika diagnoser på olika förklaringsnivåer.

Handikappvetenskap III (30 hp)

Kunskaperna i​ntegreras och fördjupas genom att studenterna genomför ett Handikappvetenskapligt arbete från idé till färdig rapport (kandidatuppsats/c-uppsats).

Läsa på distans Visa/dölj innehåll

En unik examen Visa/dölj innehåll