Interaktionsanalys, 7.5 hp

Interaktionsanalys, 7.5 hp

HT 2021, Halvfart, Linköping

Kursen ger en introduktion till mikroanalys av mänsklig interaktion. Du involveras i en komplett forskningsprocess från etiska överväganden, datainsamling och transkription till identifikation av relevanta fenomen och metodologiska och analytiska argument. Under kursen lär du dig att analysera språkliga och sociala aspekter av interaktion i såväl institutionella som mera vardagliga sammanhang, bland annat med fokus på verksamhetstyper, betydelser, lärande och förståelse. Du studerar verbala såväl som ickeverbala aspekter av mänskliga handlingar, inklusive hur olika teknologier och artefakter mobiliseras som resurser i det interaktiva meningsskapandet. Du lär dig också om metodens historiska bakgrund, och lär dig kritiskt diskutera såväl teori som resultat.

En unik examenVisa/dölj innehåll