Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin II, 7.5 hp

Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin II, 7.5 hp

HT 2019, Halvfart, Linköping

Vårdvetenskaplig eller medicinsk forskning ställer stora krav på såväl statistiska bearbetnings- och analysmodeller, såväl som tolkande analyser av intervjuer och textmaterial, då arbetsfälten inom hälso- och vårdvetenskaperna berör skilda områden som till exempel studier av kvalitetskontroll och metodutveckling eller utvärdering av behandling eller intervention. Kursen syftar till att den studerande förvärvar fördjupade kunskaper om en individuellt vald ansats eller metod samt om forskningsetiska problem och de krav som ställs vid genomförandet av olika typer av empiriska studier.

En unik examen
Visa/dölj innehåll