:

Medicinteknisk säkerhet, 3 hp

Observera att föreläsningar och praktiskt arbete kommer att genomföras på distans p.g.a. det rådande pandemiläget. För att få en rimlig arbetsbelastning i distansläget kommer schemaläggningen att spridas ut under både vecka 12 och 13. Därtill kommer efterarbete motsvarande en vecka. 

Kursen behandlar fysiologiska effekter av elektrisk ström och av exponering för gas och joniserande strålning. Dessutom behandlas lagar och bestämmelser för medicinteknisk utrustning.

Observera att kursen ges på heltid en vecka på plats (v 12) och sedan är det efterarbete motsvarande en vecka, som kan ske på valfri plats. 

En unik examen Visa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll