Att leda lärande för hållbar utveckling 7,5 hp

Barn med framtidstro.
En utbildning för dig som är skolledare och som vill få konkreta verktyg och fördjupade kunskaper om lärande för hållbar utveckling.

Denna uppdragsutbildning fokuserar på ledarskapets betydelse för skolans omställningsarbete i det som rör lärande och hållbar utveckling

I utbildningen får du möjlighet att tillsammans med andra skolledare dela dina erfarenheter från den egna praktiken. En annan viktig del i utbildningen är att kartlägga nuläget och diskutera olika hållbarhetsfrågor med representanter från den globala skolan och det nationella chefsnätverket för lärande för hållbar utveckling (CESD).

LiU ger denna utbildning på uppdrag av Skolverket och den ingår i Fortbildning av rektorer - FFK.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till rektorer. I mån av plats kan även andra skolledare såsom biträdande rektorer eller motsvarande delta i utbildningen.

Förkunskapskrav

  1. Fullgjord befattningsutbildning för rektorer, dvs. Rektorsprogrammet eller den äldre statliga rektorsutbildningen eller att deltagaren har fått rektorsprogrammet tillgodoräknat av ett lärosäte som anordnar sådan befattningsutbildning.
  2. Arbetat som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion minst ett år på halvtid eller motsvarande efter befattningsutbildning.

Om utbildningen 

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen har fyra schemalagda träffar. Fysiska träffar varvas med digitala möten. Den som inte önskar delta vid de fysiska träffarna kan vid de planerade campustillfällena istället ansluta digitalt.

Mellan de gemensamma tillfällena sker tre informella träffar i mindre självstyrande grupper. Utöver detta behöver du avsätta tid för individuell läsning och arbete med examinationsuppgiften (kartläggningsuppgift).

Innehåll

Utbildningen innehåller konkreta verktyg för hur kartläggning, avstämningar och uppföljning kan genomföras i praktiken. Som rektor och skolledare ska du få ökad förståelse, mod och inspiration för hur du kan genomföra och driva arbete som rör implementering av hållbar utveckling i den skolmiljö där du verkar. Följande ingår i utbildningen:

  1. Verktyg för kartläggning och nulägesanalys
  2. Föreläsningar av kvalificerade forskare från LiU som verkar inom områdena utbildningsvetenskap, ledarskap, lärande och förändringsarbete
  3. Långsiktigt arbete med hållbar utveckling
  4. Erfarenhetsutbyte och nätverkande
  5. Gästföreläsningar från Globala skolan och CESD

Under utbildningen kommer du att utveckla din kompetens för att kunna leda lärande för hållbar utveckling med utökad förståelse för ledarskapets betydelse.

Omfattning och examination

Utbildningen omfattar 7,5 hp och examineras genom en kartläggningsuppgift. Med hjälp av olika verktyg görs en nulägesanalys av den egna verksamheten. I uppgiften ingår också att ta fram en plan för implementering samt en strategi för ett långsiktigt arbete på den egna skolan.

Den som fullföljer utbildningen och genomfört examinationsuppgiften med godkänt resultat erhåller högskolepoäng samt formellt kursbevis.

Kursplan

Kursplan hittar du här. 

Kontakt

Relaterad information