Personal- och arbetsvetenskap, 180 hp

Studenter

Personalen är organisationens viktigaste resurs. Att förstå hur människor och organisationer fungerar och kan utvecklas är därför en värdefull kompetens. Utbildningen erbjuder dig kurser för att möta arbetslivets framtida behov.

Inom programmet bildar ämnen som beteendevetenskap, ekonomi och juridik en helhet. Med arbetsplatsförlagd utbildning och kurser med nära anknytning till forskning, får du nyttig erfarenhet och ständigt aktuella kunskaper.

Beteendevetenskap – pedagogik, sociologi och psykologi

Utbildningen ger dig en grundläggande och bred kompetens i pedagogik, psykologi och sociologi med inriktning mot arbetslivet. Du studerar också arbetsrätt, företagsekonomi, kompetensförsörjning, kommunikation, samt hälsa. Under tredje året på programmet studerar du organisering och ledning samt arbetsplatslärande och förändringsarbete. Utbildningen avslutas med ett fördjupningsarbete.

Koppling teori-praktik

Redan under första året genomförs ett projektarbete som anknyter till arbetslivet. Under år två har du fem veckors arbetsplatsförlagd utbildning. År tre erbjuds du möjlighet till en egen yrkesverksam mentor. Programmets studenter anordnar även konferenser där yrkesverksamma HR-praktiker och chefer bjuds in. Tillsammans ger detta en bra koppling mellan teori och praktik.

De här ämnena läser du

Utbildningsplan

Mer om programmet

Intyg om arbetslivserfarenhet

För att söka via särskilt urval behöver du intyg som styrker att du har arbetslivserfarenhet.

Efter utbildningen

Efter avslutade studier väntar en stor arbetsmarknad. Som utexaminerad student från programmet kan du söka dig till privat, offentlig och ideell sektor, som anställd eller konsult, i Sverige och internationellt.

Många tidigare studenter arbetar med kompetensförsörjning, det vill säga att hjälpa organisationer att attrahera, rekrytera, utveckla och avveckla personal, men även med att skapa goda förutsättningar för ett hälsosamt arbetsliv. Att arbeta med personalfrågor innebär vidare inte enbart att arbeta med individer utan det omfattar även att arbetet med arbetsgrupper, organisationer eller arbetslivet i stort.

HR-arbete bedrivs vid såväl offentliga som privata organisationers personal- och HR-avdelningar. Som personal- och arbetsvetare kan du också arbeta på utredningsavdelningar och arbetsmarknadsenheter samt arbets- och personalförmedlande verksamhet.

Tidigare studenter

Utlandsstudier inom programmet

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.