Slöjd, hantverk och formgivning, kandidatprogram, 180 hp

Sjojdprogrammet_nybild

Utbildningen är den enda i sitt slag i landet! En unik möjlighet för dig som vill utveckla ditt skapande inom slöjd, hantverk och formgivning – samtidigt som du skriftligt reflekterar över hantverkets processer, produkter och sammanhang.

Slöjd, hantverk och formgivning, kandidatprogram

HT 2019, Heltid 100%, Linköping

Inte öppen för anmälan

På Slöjd, hantverk och formgivningsprogrammet utvecklar du dina kunskaper och färdigheter i att arbeta med formgivning och framställning av produkter i materialen textil, trä och metall. Utgångspunkten ligger i hantverket och genom att analysera och reflektera över olika produkters funktioner och uttryck lär du dig att kritiskt granska hantverksprocesser och produkter. Undervisningen vilar på vetenskapliga och konstnärliga arbetsformer, där hantverket integreras med de skriftliga uppgifterna.

Kurser som ger bredd

Utbildningen inleds med kurser i grundläggande formgivning i de olika teknikerna och materialen. Du introduceras i skisstekniker, färg- och formlära samt i gestaltning i två och tre dimensioner genom praktiska övningar. Kurserna presenterar begrepp och teorier inom slöjd, hantverk och formgivning som konkretiseras genom textproduktion. Resultaten från kursuppgifterna åskådliggörs i såväl muntliga som skriftliga presentationer och i utställningsform.

Under år två läser du specialiseringskurser och sätter in ditt arbete i relation till det omgivande samhället. Du studerar kulturhistoria utifrån ett historiskt och geografiskt perspektiv samt entreprenörskap, marknadsföring och utställningskunskap. Två veckors fältstudier blir en första kontakt med den kommande arbetsmarknaden. Individuella arbetsformer prövas utifrån både vetenskapliga och konstnärliga metoder som resulterar i produkter och olika former av texter, bland annat i form av en uppsats.

Under det sista året profilerar du dig inom valt material- och teknikområde. Du utvecklar din hantverksskicklighet och tillägnar dig kunskap om forskningsmetoder relevanta för området. Detta kompletteras med fältstudier under sex veckor hos utövare eller företag inom slöjd, hantverk och formgivningsområden. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som består av ett individuellt projekt. Examensarbetet består av tre integrerade delar – ett produktarbete, en utställning och en uppsats inom slöjd, hantverk och formgivningsområdet.

De här ämnena läser du

Meritvärde

Efter utbildningen

Efter utbildningen är du förberedd för såväl skapande hantverksproduktion i egen regi som för kreativt arbete inom olika delar av kultursektorn. Du kan driva egen verksamhet inom slöjd, hantverk och formgivning eller arbeta i olika företag och organisationer med till exempel utställning, scenisk produktion, museiverksamhet, eller utbildning. Utbildningen ger även behörighet till fortsatta studier på avancerad nivå.

Artiklar om utbildningen

Utlandsstudier inom programmet

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.