Nationalekonomi, masterprogram, 120 hp

Glad student med hörlurar

Masterprogrammet i nationalekonomi ger verktyg och perspektiv för att analysera, förstå och utreda ekonomiska frågor inom såväl mikro-, makro- som finansiell ekonomi.

Nationalekonomi, masterprogram

HT 2019, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Studierna gör dig eftertraktad på en bred arbetsmarknad för ekonomer och samhällsvetare. Utbildningen förbereder dig för analytiska, beslutsfattande, kunskapsförmedlande, rådgivande och utredande arbetsuppgifter inom såväl offentlig som privat verksamhet. En viktig målsättning med programmet är att förbereda för såväl ett arbetsliv som nationalekonom som för högre studier i nationalekonomi. Du får bland annat möjligheten att:

 • Fördjupa dig mot olika områden inom ekonomisk analys med särskilt fokus på tillämpad mikroekonomi.och beteendeekonomi. Ekonomisk analys är en valbar inriktning under utbildningens andra år.

 • Fördjupa dig mot finansiell ekonomi med särskilt fokus på investeringsteori och riskhantering samt få praktisk träning i portföljförvaltning, portföljutvärdering, bearbetning och analys av finansiell data. Finansiell ekonomi är en valbar inriktning under utbildningens andra år.

 • Läsa avancerade kurser i ekonometri där du tränas till att självständigt genomföra ekonometriska studier med hjälp av den för frågeställningen och datamaterialet mest relevanta metoden. Här ingår bl a prognosmetoder och metoder för att evaluera teoretiskt relevanta samband.

 • Nischa dig och själv skapa en personligt utformad utbildning genom att under en termin läsa valfria kurser inom valfritt ämne, alternativt genomföra praktik med fokus på utredningsverksamhet. Under den andra terminen kommer det att finnas möjlighet till praktik 30 hp (alternativt 15 hp) med fokus på utredande verksamhet. Den fria terminen ger också tillfälle att studera vid ett annat lärosäte i Sverige eller i utlandet.

Mer om inriktningen Ekonomisk analys

Inriktningen mot Ekonomisk analys, som du kan välja under din tredje termin (samt uppsats under fjärde terminen), är en fördjupning mot studier av teorier, analysmetoder och tillämpningar inom främst mikroekonomi och beteendeekonomi. Mikroekonomiska analysmetoder används inom samhällsekonomiska utredningar och utvärderingar, vid analys av strategiskt beteende på olika marknader och inom politik, vid ekonomiska laboratorie- och fältexperiment, eller vid analys av demokratiska värden som jämställdhet, likabehandling och mänskliga rättigheter. Beteendeekonomi studerar hur individer fattar beslut i praktiken och är ett forskningsområde i gränslandet mellan mikroekonomi och psykologi.

Utbildningen är förankrad i den ekonomiska forskning som bedrivs vid Linköpings universitet. Vid avdelningen för nationalekonomi och vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs aktuell forskning inom områden som:

 • beteendeekonomi baserad på laboratorie- och fältexperiment
 • diskriminering på grund av etnicitet, kön, eller sexuell läggning
 • energiekonomi
 • hälsoekonomi och utvärdering av medicinsk teknik
 • hälsoekonomi och etik
 • institutionell ekonomi kopplat till ekonomisk historia
 • internationell handel
 • neuroekonomi (beteendeekonomi i kombination med hjärnforskning)
 • miljöekonomi och värdering av miljöintrång
 • reglering av olika marknader
 • transportforskning
 • utvecklingsekonomi

Sammantaget finns det således en bredd av kunskap som ger dig möjlighet att nischa dig mot aktuella och relevanta problemområden. Tack vare forskningen främjas utbildningen också av lärarnas metodkunskaper inom till exempel avancerad ekonometri, experimentell ekonomi och samhällsekonomisk utvärderingsteknik. Vid avdelningen för nationalekonomi finns JEDI Lab (Judgement, Emotion, Decision, & Intuition Laboratory) som faciliterar fördjupning i den experimentella ansatsen. Vidare är flertalet av lärarna vana att arbeta med utredningsuppdrag, utvärderingar och styrelsearbete.

Mer om inriktningen Finansiell ekonomi

Masterutbildningen med inriktning mot Finansiell ekonomi, vilken du kan välja under din tredje termin (samt uppsats under fjärde terminen), är en fördjupning mot studier av teorier, analysmetoder och tillämpningar inom främst investering, riskhantering och tillgångsvärdering.

Inriktningen är baserad på en vision att utbildningen skall överbrygga gapet mellan teori och praktik. I våra finanslaboratorier får du under verklighetsnära förhållanden träning i portföljoptimering, portföljförvaltning och portföljutvärdering; samt i att med ekonometriska verktyg bearbeta och analysera finansiell data. Den praktiska träningen kan exempelvis ta sin utgångspunkt i investeringsprocesser som tar hänsyn till kundbehov, marknadsförhållanden och andra institutionella restriktioner.

Vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), där nationalekonomi är en avdelning, finns en bred kompetens inom finansiell ekonomi. Vid IEI arbetar exempelvis forskare och lärare med så skilda ting som:

 • finansiell matematik och optimering
 • programmering för exempelvis hantering av finansiell data
 • utveckling av metoder för att bättre skatta värdet på finansiella kontrakt och räntekurvor
 • ekonometri kopplat till finansiell ekonomi och makroekonomi
 • energiekonomi
 • finansiell ekonomi kopplad till makroekonomisk tillväxt
 • riskhantering
 • prissättning av råvaruderivat
 • beteendeekonomi och beslutstagande under osäkerhet
 • finansiella bubblor/kriser
 • företags- och aktievärdering
 • reglering av finansiella marknader
 • lagstiftning och de juridiska aspekterna kring finansiella kontrakt

Med andra ord, på samma institution finns nationalekonomer, matematiker, ingenjörer, företagsekonomer, jurister och en ekonomhistoriker som alla forskar och utbildar inom finansiell ekonomi. Därtill var Linköpings universitet först i Sverige med ett finanslaboratorium som är speciellt framtaget för att användas i utbildningssyfte. I finanslaboratoriet får våra studenter tillgång till samma realtidsdata, programvara och databaser som yrkesverksamma finansiella ekonomer.

Våra kurser i finansiell ekonomi är framtagna i samarbete med företrädare från den svenska finansmarknaden för att svara mot finansbranschens olika behov. Detta har till exempel inneburit att vi infört kursmoment med programmering i Excel och kursmoment i beteendeekonomi. Kännetecknande för våra kurser är att vi i hög grad arbetar med verklighetsnära projekt. I kursen i finansiell riskhantering får du exempelvis träna dig på att under nio veckor förvalta egna portföljer av värdetillgångar. Istället för att räkna på tillrättalagda läroboksexempel kan du räkna på och utvärderar dina egna portföljer och strategier. Flera av våra lärare har erfarenhet av att arbeta på/mot den svenska finansmarknaden.

För att läsa den finansiella inriktningen krävs förkunskaper i finansiell ekonomi. Fattas dessa förkunskaper kan dessa läsas in under masterutbildningens fria termin (termin 2).

Den fria terminen med möjlighet till praktik

Den andra terminen på masterutbildningen är en så kallad ”fri termin”. Det innebär att du kan nischa dig eller passa på att förkovra dig i ett eller flera ämnen. Du kan, om du vill, läsa i stort sett vilken sökbar kurs som helst vid Linköpings universitet eller vid någon annan högskola i Sverige (givet att du är behörig och blir antagen). Exempel på kurser som tidigare studenter läst är programmering i R och linjär algebra.

Ungefär hälften av våra masterstudenter väljer att göra handledd studiepraktik under hela (30 hp) eller halva (15 hp) den fria terminen. Du söker en studiepraktikplats inom en offentlig eller en privat organisation för att där självständigt genomföra kvalificerade utredningsuppgifter. Exempel på tidigare praktikplatser är riksdag, departement, ambassader (utomlands), statliga verk, utredningsinstitut och handelskammare. Utöver träning i att praktiskt genomföra ett utredningsuppdrag ger praktik värdefull arbetslivserfarenhet och referenser.

Väljer du inte praktik kan du läsa ytterligare valbara kurser i nationalekonomi inom exempelvis finansiell ekonomi, arbetsmarknadsekonomi och hälsoekonomi.

Visa/dölj innehåll

Varför Master?
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Studenter som tidigare läst nationalekonomi på avancerad nivå i Linköping med inriktning mot ekonomisk analys arbetar bland annat med utrednings- och analysarbete inom exempelvis departement, Riksbanken, Statistiska Centralbyrån, myndigheter, kommuner, privata konsultbolag, utrednings- och intresseorganisationer. Typiska arbetsuppgifter är att ta fram, förbereda och föredra beslutsunderlag, skriva rapporter samt att göra makro- och omvärldsanalyser och ge råd i ekonomiska frågor. Många nationalekonomer går vidare till chefsuppdrag och andra beslutsfattande roller i såväl offentliga som privata organisationer.

Studenter som valt att fördjupa sig i finansiell ekonomi har i hög utsträckning fått jobb inom till exempel banker, försäkringsbolag, fondförvaltare, hedgefonder, konsultbolag, treasuryavdelningar på större privata företag, Riksbanken, Riksgälden och Finansinspektionen. Typiska arbetsuppgifter är att genomföra finansiella analyser, makroanalyser, skriva rapporter, ge ekonomisk rådgivning, förvalta kapital, eller bedriva riskhantering.

Oavsett val av inriktning brukar några från varje årskull fortsätta att doktorera inom nationalekonomi eller inom annat närliggande ämne.

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.
Visa/dölj innehåll

Sidansvarig: Studentrekrytering, studentrekrytering@liu.se