Nationalekonomi, masterprogram

120 hp
Glad student med hörlurar

Masterprogrammet i nationalekonomi ger verktyg och perspektiv för att analysera, förstå och utreda ekonomiska frågor inom såväl mikro-, makro- som finansiell ekonomi.

Nationalekonomi, masterprogram

HT 2023 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Studierna gör dig eftertraktad på en bred arbetsmarknad för ekonomer och samhällsvetare. Utbildningen förbereder dig för analytiska, beslutsfattande, kunskapsförmedlande, rådgivande och utredande arbetsuppgifter inom såväl offentlig som privat verksamhet. En viktig målsättning med programmet är att förbereda för såväl ett arbetsliv som nationalekonom som för högre studier i nationalekonomi. Du får bland annat möjligheten att:

 • Fördjupa dig mot olika områden inom ekonomisk analys med särskilt fokus på tillämpad mikroekonomi.

 • Fördjupa dig mot finansiell ekonomi med särskilt fokus på investeringsteori och riskhantering samt få praktisk träning i portföljförvaltning, portföljutvärdering, bearbetning och analys av finansiell data.

 • Läsa flera avancerade kurser i ekonometri där du tränas till att självständigt genomföra typiska ekonometriska studier inom mikro-, makro och finansiell ekonomi med hjälp av den för frågeställningen mest relevanta metoden. Här ingår till exempel prognosmetoder.

Nischa dig och själv skapa en personligt utformad utbildning genom att under en termin läsa valfria kurser inom valfritt ämne, alternativt genomföra praktik med fokus på utredningsverksamhet. Under den andra terminen kommer det att finnas möjlighet till praktik 30 hp (alternativt 15 hp) med fokus på utredande verksamhet. Den fria terminen ger också tillfälle att studera vid ett annat lärosäte i Sverige eller i utlandet.

Mer om inriktningen Ekonomisk analys

Inriktningen mot Ekonomisk analys, som du kan välja under din tredje termin, är en fördjupning mot studier av teorier, analysmetoder och tillämpningar inom främst mikroekonomi. Mikroekonomiska analysmetoder används inom samhällsekonomiska utredningar och utvärderingar, vid analys av strategiskt beteende på olika marknader och inom politik, vid ekonomiska laboratorie- och fältexperiment, eller vid analys av exempelvis jämställdhet och diskriminering.

Utbildningen är förankrad i den ekonomiska forskning som bedrivs vid Linköpings universitet inom tillämpad mikroekonomi. Vid avdelningen för nationalekonomi och vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs aktuell forskning inom områden som:

 • beteendeekonomi baserad på laboratorie- och fältexperiment
 • diskriminering på grund av etnicitet, religion, eller sexuell läggning
 • energiekonomi
 • hälsoekonomi och utvärdering av medicinsk teknik
 • hälsoekonomi och etik
 • institutionell ekonomi kopplat till ekonomisk historia
 • internationell handel
 • neuroekonomi
 • miljöekonomi och värdering av miljöintrång
 • reglering av olika marknader
 • transportforskning
 • utvecklingsekonomi

Sammantaget finns det således en bredd av kunskap som ger dig möjlighet att nischa dig mot aktuella och relevanta problemområden inom tillämpad mikroekonomi. Tack vare forskningen främjas utbildningen också av lärarnas metodkunskaper inom till exempel avancerad ekonometri, experimentell ekonomi och samhällsekonomisk utvärderingsteknik. Vidare är flertalet av lärarna vana att arbeta med utredningsuppdrag, utvärderingar och i några fall styrelsearbete.

Mer om inriktningen Finansiell ekonomi

Masterutbildningen med inriktning mot Finansiell ekonomi, vilken du kan välja under din tredje termin, är en fördjupning mot studier av teorier, analysmetoder och tillämpningar inom främst investering, riskhantering och tillgångsvärdering.

Inriktningen är baserad på en vision att utbildningen skall överbrygga gapet mellan teori och praktik. I våra finanslaboratorier får du under verklighetsnära förhållanden träning i portföljoptimering, portföljförvaltning och portföljutvärdering; samt i att med ekonometriska verktyg bearbeta och analysera finansiell data. Den praktiska träningen kan exempelvis ta sin utgångspunkt i investeringsprocesser som tar hänsyn till kundbehov, marknadsförhållanden och andra institutionella restriktioner.

Vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), där nationalekonomi är en avdelning, finns en bred kompetens inom finansiell ekonomi. Vid IEI arbetar exempelvis forskare och lärare med så skilda ting som:

 • finansiell matematik och optimering
 • programmering för exempelvis hantering av finansiell data
 • utveckling av metoder för att bättre skatta värdet på finansiella kontrakt och räntekurvor
 • ekonometri kopplat till finansiell ekonomi och makroekonomi
 • riskhantering
 • prissättning av råvaruderivat
 • beteendeekonomi och beslutstagande under osäkerhet
 • finansiella bubblor/kriser
 • företags- och aktievärdering
 • reglering av finansiella marknader
 • lagstiftning och de juridiska aspekterna kring finansiella kontrakt

Med andra ord, på samma institution finns nationalekonomer, matematiker, ingenjörer, företagsekonomer, jurister och en ekonomhistoriker som alla forskar och utbildar inom finansiell ekonomi. Därtill var Linköpings universitet först i Sverige med ett finanslaboratorium som är speciellt framtaget för att användas i utbildningssyfte. I finanslaboratoriet får våra studenter tillgång till samma realtidsdata, programvara och databaser som yrkesverksamma finansiella ekonomer.

Våra kurser i finansiell ekonomi är framtagna i samarbete med företrädare från den svenska finansmarknaden för att svara mot finansbranschens olika behov. Detta har till exempel inneburit att vi infört kursmoment med programmering i Excel och kursmoment i beteendeekonomi. Kännetecknande för våra kurser är att vi i hög grad arbetar med verklighetsnära projekt. I kursen i finansiell riskhantering får du exempelvis träna dig på att under nio veckor förvalta egna portföljer av värdetillgångar. Istället för att räkna på tillrättalagda läroboksexempel kan du räkna på och utvärderar dina egna portföljer och strategier. Flera av våra lärare har erfarenhet av att arbeta på/mot den svenska finansmarknaden.

För att läsa den finansiella inriktningen krävs förkunskaper i finansiell ekonomi. Fattas dessa förkunskaper kan dessa läsas in under masterutbildningens fria termin (termin 2).

Utbildnings- och programplan

Karriär och framtid

Studenter som tidigare läst nationalekonomi på avancerad nivå i Linköping arbetar bland annat med utrednings- och analysarbete inom exempelvis departement, Riksbanken, Statistiska Centralbyrån, myndigheter, kommuner, privata konsultbolag, utrednings- och intresseorganisationer. Typiska arbetsuppgifter är att ta fram, förbereda och föredra beslutsunderlag, skriva rapporter samt att göra makro- och omvärldsanalyser och ge råd i ekonomiska frågor. Många nationalekonomer går vidare till chefsuppdrag och andra beslutsfattande roller i såväl offentliga som privata organisationer.

Studenter som valt att fördjupa sig i finansiell ekonomi har i hög utsträckning fått jobb inom till exempel banker, försäkringsbolag, fondförvaltare, hedgefonder, konsultbolag, treasuryavdelningar på större privata företag, Riksbanken, Riksgälden och Finansinspektionen. Typiska arbetsuppgifter är att genomföra finansiella analyser, makroanalyser, skriva rapporter, ge ekonomisk rådgivning, förvalta kapital, eller bedriva riskhantering.

Tidigare studenter

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.