Psykoterapeutprogrammet, 90 hp

Studenter som samarbetar

Psykoterapeutprogrammet är en utbildning i psykoterapi. Studierna på psykoterapeututbildningen är inriktade på endera kognitiv beteendeterapi eller relationell - interpersonell terapi. Utbildningen leder till psykoterapeutexamen. Programmet startar nästa gång vårtermin 2020

Psykoterapeutprogrammet - Inriktning mot Kognitiv beteendeterapi

VT 2020, Halvfart, Linköping

Psykoterapeutprogrammet - Inriktning mot Relationell och interpersonell psykoterapi

VT 2020, Halvfart, Linköping

Utbildningen omfattar en fördjupning i psykoterapeutisk teori och psykoterapeutiska metoder. En central del av utbildningen är klinisk handledning på eget klientarbete. Utbildningen har en nära koppling till pågående psykoterapiforskning vid institutionen.  Parallellt med studierna ska studenten vara yrkesverksam med psykoterapeutiska arbetsuppgifter.

Studierna sker på halvtid i sex terminer och tillämpar problembaserat lärande, PBL, där studenterna arbetar i så kallade basgrupper med fall och problembeskrivningar för att utifrån detta lägga upp sitt arbete mot kursens mål. Föreläsningar, seminarier, och övningar följer och stöttar detta arbete. Undervisning och handledning är förlagd till två heldagar varannan vecka.

Utbildningen är en utbildning i psykoterapi på avancerad nivå för personer som har ett annat människovårdande yrke som grund.  För att vara behörig att söka till utbildningen krävs en grundläggande examen på högskolenivå samt en grundläggande utbildning i psykoterapi.

Programmet fokuserar på såväl skolövergripande som skolspecifika frågor. De skolövergripande frågorna rör moment som är av vikt i all psykoterapiutövning såsom kunskaper och färdigheter kring diagnostik, etik, vetenskapsteori och vetenskaplig metod.

De skolspecifika studierna är de mest omfattande och rör fördjupad terapeutisk metod och teknik, frågor om klinisk bedömning samt utvecklingen av egna terapeutiska färdigheter.  Kontinuerliga moment kopplade till självreflektion ingår också i utbildningen. I de grenspecifika momenten ingår en betydande del handledning av eget kliniskt arbete.

Den första terminen fokuserar på generella perspektiv på psykoterapi och samläses mellan utbildningens båda grenar.  Under utbildningens fjärde termin ingår en kurs i vetenskaplig teori och metod kopplad till psykoterapiforskning. Denna kurs samläsas också mellan utbildningens båda grenar.  Den resterande delen av utbildningen ägnas åt studier som är specifika för respektive inriktning i syfte att fördjupa studenternas kunskaper och färdigheter i psykoterapi. Den sjätte och sista terminen görs ett vetenskapligt examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng.

Utbildningen leder till psykoterapeutexamen och efter detta kan den studerande ansöka om legitimation som psykoterapeut hos Socialstyrelsen.

Visa/dölj innehåll

Dokument att bifoga ansökan
Visa/dölj innehåll

Efter anmälan (antagning.se) skickas intyg på samtliga behörighetskrav tillsammans med övriga meriter till Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund. Använd nedanstående dokument.
Sidansvarig: Studentrekrytering, studentrekrytering@liu.se