Logopedprogrammet, 240 hp

Utbildningsprogram Logopedprogrammet, studenter som pratar

Logopeder arbetar med människor som har svårigheter med kommunikation (kognition, språk, tal och röst) samt sväljning.

Kunskap och förståelse

I arbetet som logoped bedömer du kommunika­tion och sväljning. Du har kunskap om vilka kon­sekvenser problem med kommunikation och sväljning får för människans personlighet, hälsa och livskvalitet samt hur de utreds och behand­las. Tillsammans med patienterna planerar och genomför du insatser som ska ge så bra förutsättningar som möjligt i det dagliga livet. 

Utbildningens huvudämne, logopedi, beskriver och förklarar olika former av kommunikations­problem liksom svårigheter att svälja. Även läs- och skrivsvårigheter ingår i ämnet. För att förstå hur kognition, språk, tal, röst och sväljning fung­erar, samt hur sjukdomar och skador kan påverka förmågorna, studerar du lingvistik, fonetik och psykologi, relevanta medicinska ämnen samt logopedi. Undervisningen bedrivs efter den pedagogiska modellen problembaserat lärande (PBL), där du själv får ta stort ansvar för ditt lärande. Dina teoretiska kunskaper får du sedan möjlighet att tillämpa praktiskt under verksam­hetsförlagd utbildning i kliniska verksamheter. 

Viktig resurs för många

Logoped är ett legitimationsyrke, där legitimationen är en garanti för att du är lämplig att utöva yrket och att ta det ansvar som det medför. Logopeder är verksamma inom vården på sjukhus, i primär­vård eller inom barnhälsovård, ofta i team med andra yrkesgrupper. Du kan också arbeta i för­skola, skola och äldreomsorg, eller undervisa personer verksamma inom röstkrävande yrken. Det blir dessutom vanligare att logopeder arbetar som konsulter, i privat verksamhet samt med hjälpmedelsfrågor.

Verksamhetsförlagd utbildning

Det kan förekomma kostnader i samband med verksamhetsförlagd utbildning på Logopedprogrammet.

Antagning

Utbildningsplan

Meritvärde

Efter utbildningen

Efter utbildningen

Som logoped kan du arbeta på sjukhus, i skola, i primärvård eller på specialskolor inom stat, kommun eller landsting. Många logopeder arbetar inom barn- och vuxenhabilitering. Det blir dessutom vanligare att logopeder arbetar inom barnhälsovård, hjälpmedelsservice, som konsulter och med privat behandling.

Utbildning vid Medicinska fakulteten

Utlandsstudier inom programmet

Kontakt