Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Utbildningsprogram Sjuksköterskeprogrammet

Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att vårdtagare och närstående ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver. Det är också du som leder och planerar omvårdnadsarbetet i teamet. 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

HT 2019, Helfart, Norrköping

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

VT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

VT 2020, Helfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

HT 2020, Helfart, Norrköping

Inte öppen för anmälan

Medicinsk vetenskap och mänsklig kommunikation

Helhetssyn på människan, goda kunskaper i omvårdnad, medicinsk vetenskap, förbättringsarbete och ledarskap är det som utmärker LiU:s sjuksköterskeprogram i Linköping och Norrköping.  I fokus ligger hälsofrämjande aktiviteter för att behålla hälsa och lindra lidande. Du erhåller kunskaper för att kunna genomföra personcentrerad vård som är säker och använda dig av tillgänglig hälso- och sjukvårdsinformatik, för att kunna verka inom samhällets olika vårdformer. Vid programmet utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Du tar ett eget ansvar för ditt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna.

Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment. Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer din utveckling av professionell kompetens, samt förbereder dig för interprofessionellt teamarbete och samverkan i din kommande yrkesutövning.

Programmets upplägg

Programmet är indelat i kurser i huvudämnet omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap. Inom omvårdnadsvetenskap är människa, hälsa, omvårdnad, miljö, etik och sjuksköterskans kärnkompetenser centrala begrepp. Andra ämnen som också ingår i omvårdnadsvetenskap är kommunikation, pedagogik, psykologi och ledarskap.

Inom medicinsk vetenskap studerar du t ex människokroppens uppbyggnad och funktion, sjukdomar, farmakologi, läkemedelsberäkning och kliniskt kemiska och fysiologiska undersökningar i relation till personcentrad vård.

I programmet ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under samtliga terminer. Här träffar du vårdtagare med olika hälsoproblem och du får träna på kommunikation och utveckla omvårdnadshandlingar och ditt professionella förhållningssätt. På centrum för färdighetsträning (Clincium) övar och förbereder du dig inför VFU genom färdighetsträning och simulering genom att använda simulatorer, exempelvis SimMan® – en ”docka” som kan programmeras för olika sjukdomstillstånd.

De här ämnena läser du
Visa/dölj innehåll

Utbildnings- och programplan
Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

En unik utbildningsmiljö
Visa/dölj innehåll

Som student inom medicin och vård på LiU får du en unik möjlighet att träna i verklighetsnära simuleringsövningar vid Clinicum. 

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Du behövs

Som sjuksköterska kan du arbeta både i Sverige och internationellt. Du kan också välja att läsa vidare och få specialistutbildning inom till exempel intensivvård, operationssjukvård, anestesisjukvård, distriktssjukvård och psykiatrisk vård, eller bli barnmorska.

Tidigare studenter
Visa/dölj innehåll

Utbildning vid Medicinska fakulteten
Visa/dölj innehåll

Särskilt (alternativt) urval vid Medicinska fakulteten
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll

För programmets studenter
Visa/dölj innehåll