Som sjuksköterska har du ansvar för och utför omvårdnad. Du arbetar tillsammans med personer som är i behov av vård och deras närstående, i syfte att främja hälsa och motverka ohälsa. Du leder också omvårdnadsarbetet i vård- och omsorgsteam. 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

VT 2023 / Helfart / Norrköping

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

VT 2023 / Helfart / Linköping

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

HT 2023 / Helfart / Linköping

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

HT 2023 / Helfart / Norrköping

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

VT 2024 / Helfart / Norrköping

Stängd för sen anmälan

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

VT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Helhetssyn på människan, goda kunskaper i omvårdnad samt kunskap i medicinsk vetenskap, förbättringsarbete och ledarskap utmärker sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet. I fokus ligger aktiviteter för att främja hälsa och motverka ohälsa. Programmet ger kunskap och färdighet i att säkerställa evidensbaserad omvårdnad, och därmed bidra till god och säker vård. 

Studentcentrerat och problembaserat lärande

Ett studentcentrerat och problembaserat lärande utgör grunden i sjuksköterskeprogrammet: tillsammans med andra studenter bearbetar du teoretiskt och kliniskt förankrade scenarier och diskuterar perspektiv, tillvägagångssätt och kunskapsbehov. Du tar eget ansvar för ditt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt, och med hjälp av reflektion enskilt och i grupp. 

Medicinska fakultetens studenter samverkar i interprofessionella moment – från gemensamma scenarier till att driva kliniska utbildningsavdelningar (KUA). Interprofessionellt lärande ger dig kunskap om andra professioner och förutsättningar för teamsamverkan i hälso- och sjukvård och omsorg. Det stödjer din utveckling av professionell kompetens, och förbereder dig för att arbeta som sjuksköterska. 

Så läser du

Programmet är indelat i kurser i omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap. Omvårdnadsvetenskap är huvudämne för programmet. Inom omvårdnadsvetenskap är människa, hälsa, omvårdnad och miljö/sammanhang centrala begrepp. Andra ämnen som stödjer ämnet är kommunikation, pedagogik, psykologi och ledarskap. 

I medicinsk vetenskap studerar du bland annat människokroppens uppbyggnad och funktion, sjukdomar och dess betydelse för omvårdnadsbehov, och farmakologi. 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har en central roll i alla terminer: du möter personer med olika hälsorelaterade behov och problem och tränar dig i att göra bedömning och analys av dessa, för och med en individ eller grupp. Du utvecklar också din förmåga att planera, utföra och utvärdera omvårdnadshandlingar. På centrum för färdighetsträning (Clinicum) förbereder du dig inför VFU och tränar på omvårdnadsåtgärder och 
medicintekniska färdigheter.

Det här läser du

Verksamhetsförlagd utbildning och resor mellan studieorter

Verksamhetsförlagd utbildning

På sjuksköterskeprogrammet ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som en del av utbildningen med start redan den första terminen. Totalt är det cirka 29 veckor av utbildningen som utgör VFU. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan vara förlagd inom hela Östergötlands län, vilket innebär att du ska vara beredd att resa till annan ort än Linköping/Norrköping. Som student står du för de reskostnader som din placering kan medföra. Under VFU kommer du att följa sjuksköterskans schema vilket innebär dag-, kvälls- och helgarbete. 

Studieort

När du ansöker till sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet och blir antagen kommer din huvudstudieort att vara antingen Linköping eller Norrköping. Det är samma innehåll på utbildningen med samma utbildnings-, program- och kursplan oberoende av studieort, men moment, examinationer och föreläsningar kan vara förlagda på annat campus än din huvudstudieort.

Som student kan du färdas kostnadsfritt mellan Campus Norrköping och Campus US/Campus Valla i Linköping. 

En nyhet inför höstterminen 2023 är att det kommunala bostadsbolaget Studentbo erbjuder en bostadsgaranti. Den gäller för personer som bor en bit utanför Norrköping och blir antagna till minst två terminers studier vid Campus Norrköping.

Meritvärde

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Karriär och framtid

Du behövs

Som sjuksköterska kan du arbeta både i Sverige och internationellt. Du kan också välja att läsa vidare och få specialistutbildning inom till exempel intensivvård, operationssjukvård, anestesisjukvård, distriktssjukvård och psykiatrisk vård, eller bli barnmorska.

Röster om programmet

Emeli – Sjuksköterskestudent

Emeli Jonsson Sandh läser till sjuksköterska i Norrköping. Hör henne berätta varför hon valde att studera vidare vid LiU.

Anna – Sjuksköterskestudent

Anna Adlercreutz läser på Sjuksköterskeprogrammet i Linköping. Hör henne berätta om hur utbildningen är och vad hon har för planer för framtiden.

Karriärvägar

Artiklar

Plugga på LiU

Utlandsstudier

Information: Många förfrågningar från Ukraina

Det kommer många förfrågningar till oss om möjligheten att ansöka om transfer till LiU från universitet i Ukraina. I nuläget gör vi inga undantag från antagningsordningen med anledning av situationen i Ukraina. Studenter med korrekt behörighet kan ansöka om tillträde till termin 1 på våra program och efter antagning ansöka om tillgodoräknande som då bedöms av en sakkunnig. Detta kan inte göras i förväg. Se denna sida för mer information om ansökan till det program du är intresserad av: https://liu.se/utbildning