Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

60 hp

Utbildningen vänder sig till läkare som har examen från ett land utanför EU/EES och behöver komplettera sin utbildning för att kunna få svensk läkarlegitimation.

Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen, 60 hp

HT 2022 / Helfart / Linköping

Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier och innehåller både teoretiska och kliniska studier. De studerandes tidigare medicinska kunskaper integreras med ny kunskap. De får också möjlighet att utveckla färdigheter i svenska språket, kommunikation, informationssökning och kunskapsutveckling. Målet är att den studerande efter utbildningen ska visa den kunskap och förmåga som krävs för läkaryrket i Sverige och, efter prövning av Socialstyrelsen, kunna söka till allmäntjänstgöring (AT).

Läkarrollen i Sverige, organisationen av svensk sjukvård, vilka sjukvårdsresurser som finns och hur de utnyttjas optimalt behandlas också under utbildningen, liksom lagar och förordningar som är aktuella för sjukvården.

Handledd praktisk klinisk utbildning i öppen och sluten vård utgör ett viktigt inslag. Temaveckor med teoretisk undervisning integreras med den kliniska praktiken. I undervisningen används metoder som individuell handledning av klinisk praktik, studier i basgrupper utifrån webbaserade scenarier, föreläsningar, seminarier och litteraturstudier.

Kurser

 • Grundläggande kompletterande kurs, 21 hp varav klinisk färdighetsträning, 8 veckor och teoretisk fördjupning, 6 veckor
 • Fortsatt kompletterande kurs, 13,5 hp varav klinisk färdighetsträning, fyra veckor och teoretisk fördjupning, fem veckor
 • Samhälls- och författningskunskap, 3 veckor, 4,5 hp
 • Speciell kompletterande kurs, 21 hp varav klinisk färdighetsträning, 8 veckor, teoretisk fördjupning 3 veckor, speciell undersökningsteknik 1,5 veckor och fördjupningsuppgift, 1,5 veckor.

 

För mer information om utbildningens innehåll se utbildningsplanen

Anmälan och antagning

Anmälan och antagning

Mer information om utbildning samt om anmälan och antagning finner du på www.antagning.se.

Kom ihåg att bifoga samtliga handlingar som styrker din behörighet, samt övriga meriter du vill åberopa (se lista nedan).

Dessa handlingar kan laddas upp elektroniskt på www.antagning.se eller skickas per post till Antagningsservice, R 312, 106 53 STOCKHOLM i samband med anmälan. Observera att alla handlingar måste vara vidimerade kopior på originalspråk samt vidimerade kopior av översättning till svenska eller engelska av auktoriserad översättare.

Skicka in vidimerade kopior på följande meriter:

 1. Läkarexamen (från land utanför EU/EES och Schweiz)
 2. Beslut om utredning i form av kunskapsprov för läkare från Socialstyrelsen.
 3. Betyg i Svenska B eller Svenska 3 (eller motsvarande) med lägst betyget Godkänd.
 4. Den ifyllda blanketten Meritförteckning - kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen (Ladda ner blanketten Meritförteckning, finns också bland dokument nedan).
 5. Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa, till exempel:
  - Yrkesarbete som läkare utanför Sverige
  - Yrkesarbete inom svensk hälso- och sjukvård
  - Annat yrkesarbete i Sverige
  - Studier i svenska utöver Svenska B/Svenska 3
  - Högskolestudier i Sverige
  - Övriga studier på eftergymnasial nivå i Sverige


Observera angående C1-intyg: C1-intyg godtas inte för den kompletterande utbildningen. Du måste styrka dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, alltså Svenska B eller Svenska 3.

Sista kompletteringsdag är 21 april 2022, då måste samtliga handlingar ha ankommit Antagningen. Kom ihåg att du inte ska skicka in meritförteckningen innan du anmält dig.

Tänk även på att prioritera dina alternativ så att det du helst vill läsa placeras överst i din anmälan, eftersom du endast kan antas till en utbildning.

Observera att sista dag för att styrka avgiftsfrihet (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES) är den 21 april 2022. För information om anmälnings- och studieavgifter var god se www.antagning.se

Du får urvalsresultatet på "Mina sidor" på www.antagning.se.

Urval

Urvalet sker i två steg
Steg 1. Rangordning baserat på resultatet av den teoretiska delen av kunskapsprovet 
Steg 2. Intervju

Steg 1: Rangordning baserat på resultatet av den teoretiska delen av kunskapsprovet 

Då det finns fler behöriga sökande än antalet platser, kommer i första hand ett urval att göras med utgångspunkt från resultat från det nationella kunskapsprovet. En rangordning görs utifrån det bästa resultatet på det teoretiska delprovet av Socialstyrelsens kunskaps- och lämplighetsprov, och de sökande med bäst resultat blir kallade till intervju. 

För mer information om Socialstyrelsens prov samt anmälan se https://www.umu.se/utbildning/sok/kunskapsprov/kunskapsprov-for-lakare/

Steg 2: Intervju

Sökande som går vidare till steg 2 genomför en intervju som syftar till att ge en helhetsbild av den sökandes förutsättningar för utbildningen. Sökande har endast möjlighet att bli kallad till intervju på ett lärosäte. Om du anmäler dig till fler lärosäten, har du alltså endast möjlighet att gå vidare till Steg 2, dvs bli kallad till intervju, vid det lärosäte som du prioriterat som nummer ett på antagning.se. De kompetenser och egenskaper som bedöms i intervjuerna handlar om den sökandes motivation och aktuell medicinsk erfarenhet och kunskap. Vidare bedöms förhållningssätt samt kunskaper i svenska språket och kommunikationsförmåga.

Beslut om meritvärde

Samtliga som blivit intervjuade erhåller ett meritvärde där poängtalet avgör antagningen. Övriga behöriga sökande antas endast i mån av plats. Urvalsresultat publiceras på "Mina sidor" på www.antagning.se i juni.


Utbildnings- och programplan