Psykoterapeutprogrammet med inriktning familjeterapi, 90 hp

Studierna på psykoterapeutprogrammet med inriktning familjeterapi är inriktade på att ge kompetens att självständigt arbeta psykoterapeutiskt med familjer t.ex. inom hälso- och sjukvården.

Psykoterapeutprogrammet med inriktning familjeterapi, 90 hp

VT 2019, Halvfart, Linköping

Utbildningen baseras på teorier, metoder och tekniker som utvecklats inom de familjeterapeutiska skolbildningarna och baseras på systemteori för förståelse av psykosociala/mänskliga system. Terapin syftar till att identifiera och behandla de dysfunktionella relationsmönster som kan utgöra ett hinder för familjens/individens utveckling och funktion. Utbildningen syftar till att de studerande ska förvärva de kunskaper och färdigheter som gör dem kvalificerade att arbeta med olika problemtyper i familjer och andra nära relationer. Utbildningen syftar också till att belysa sambandet mellan forskning och familjeterapeutiskt arbete.

Om programmet

Programmet fokuserar på såväl skolspecifika som skolövergripande frågor. De skolövergripande frågorna rör etik, diagnostik, bibliotekskunskap och litteratursökning, utveckling och hälsa, samt vetenskapsteori och forskningsmetodik och forskningsetik, inklusive moment som är av vikt vid all psykoterapiutövning

De skolspecifika studierna är de mest omfattande och rör fördjupad terapeutism metod och teknik, frågor om klinisk bedömning och prognos samt utveckling av den egna personliga terapeutiska stilen. Studierna omfattar en stor mängd klinisk psykoterapihandledning i grupp av eget klientarbete. Egen utbildningsterapi är ett moment. 

Planering

Studierna sker på halvtid i sex terminer och i utbildningen tillämpas problembaserat lärande. Arbetet sker i s.k. basgrupper där fall, problem, eller vinjetter introducerar diskussioner. Föreläsningar, seminarier och övningar följer basgruppsarbetet.

Psykoterapeututbildningen med inriktning familjeterapi omfattar 52 hp teori (det psykoterapeutiska arbetets grunder, psykoterapeutisk metodik, psykiatrisk och psykosocial ohälsa, intervjumetodik och diagnostik, etik och juridik inom psykoterapeutisk verksamhet, behandlingsplanering samt familjerekonstruktion), 16 hp omfattande psykoterapi under handledning, samt 7 hp omfattande vetenskapsteori, forskningsmetodik och forskningsetik. Den sjätte och sista terminen ägnas huvudsakligen åt det självständiga arbetet (examensarbete) i form av empiriskt undersökningsarbete och uppsatsskrivning som omfattar 15 hp.

På IKE/Barn och ungdomspsykiatri, den avdelning där utbildningen ges, bedrivs en bred forskning om barn, unga och familjer, huvudsakligen med förtecken av risk och utsatthet.

Visa/dölj innehåll

Vill du sticka ut? Läs vidare ett eller två år.
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen

Yrket psykoterapeut med inriktning systemisk familjeterapi innebär kompetens att självständigt kunna bedriva psykoterapeutisk behandling inom t.ex. hälso- och sjukvården.

Programmet ger behörighet till att söka handledar- och lärarutbildning i psykoterapi.