Kvalitetssäkringsarbete vid Linköpings universitetVisa/dölj innehåll

Att erbjuda utbildning med högsta möjliga kvalitet är avgörande för att kunna upprätthålla en god rekrytering till LiU:s utbildningar. Därför har LiU under de senaste åren utvecklat ett lärosätesgemensamt kvalitetssäkringssystem där samtliga kurser, utbildningsprogram, forskarutbildning och forskning systematiskt utvärderas i sexårscykler i syfte att utveckla kvalitet, relevans och attraktivitet.

 

Kvalitetssäkring av utbildningVisa/dölj innehåll

Gemensam modell för kvalitetssäkring av utbildning

En viktig del i kvalitetsarbetet vid Linköpings universitet är de kvalitetssäkrande processer som syftar till att, på ett systematiskt sätt, säkerställa hög kvalitet i utbildning på alla nivåer. Dessa processer är även utgångspunkten för LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning.

Modellen är enhetlig för hela lärosätet och utformad utifrån de krav som ställs i Högskolelagen, Högskoleförordningen samt i det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning som Universitetskanslerämbetet (UKÄ) utarbetat. UKÄ:s granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete baseras på internationella principer för kvalitetssäkring av högre utbildning, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG).

Rektor har det yttersta ansvaret för att utbildningarna vid Linköpings universitetets och i delegation ansvarar de tre fakultetsstyrelserna och områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap för kvalitetsarbetet. Den organisationsmodell som tillämpas vid LiU innebär att fakulteterna och institutionerna har stor frihet att själva fatta beslut om hur det kvalitetsfrämjande arbetet ska organiseras medan det kvalitetssäkrande systemet är gemensamt. Den gemensamma modellen för kvalitetssäkring vid LiU bygger på aktiv dialog och erfarenhetsutbyte mellan fakulteterna.

Till respektive utbildningsområde finns en processbeskrivning som mer i detalj beskriver arbetsprocessen och ansvarsområden. Alla dokument inklusive rapporter och handlingsplaner finns tillgängliga på de interna sidorna för Kvalitetsarbetet på LiU

 

grafik - LiU-gemensam modell för kvalitetssäkring av program och kurser.Den LiU-gemensamma modellen för kvalitetssäkring av program och kurser. Under en sexårscykel bedöms ett antal olika element som tillsammans utgör grunden för utbildningarnas kvalitet.

 

I LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå ingår en rad olika aktiviteter och processer. Det är övergripande processer som kompetensförsörjning, pedagogiska meriteringsmodeller, kompetensutveckling för lärare, stödresurser i form av bibliotek, kommunikationsavdelning, studenthälsa osv. Navet i kvalitetssäkringssystemet utgörs av en systematisk granskning av samtliga program och kurser inom LiU. Granskningen sker i sexårscykler och genomförs på fakultetsnivå. Granskningen sker enligt en LiU-gemensam modell som successivt utvecklas genom aktivt samspel mellan centrala LiU-nivån och fakulteterna. Även institutionerna ger inspel i denna process. Den primära arenan för detta utvecklings- och samordningsarbete utgörs av Kvalitetsrådet. Detta råd är nära kopplat till LiU:s ledningsråd.

 

1- och 6-årscyklerna

Samtliga utbildningar vid LiU ska vid ett tillfälle inom en sexårsperiod (den första pågår under 2017-2022) kvalitetssäkras ingående i enlighet med LiU:s modell för kvalitetssäkring.

Arbetet med kvalitetssäkring är förankrat i LiU:s årshjul. Den gemensamma modellen för kvalitetssäkring bygger på två olika kvalitetscykler på ett respektive sex år.

SKISS sexårshjul kvalitetssäkringArbetet med kvalitetssäkring är en integrerad del av LiU:s process för verksamhetsutveckling. Det innebär att verksamheten samtidigt arbetar med två olika kvalitetscykler; 1-års och sexårs-cykler.

 

Sexårscykeln för fakulteternas arbetsprocess innebär att under år 1 upprätta en kvalitetsrapport för varje utvärderingsobjekt enligt den LiU-gemensamma processbeskrivningen, behandla kvalitetsrapporten i berörda råd eller nämnder, och genomföra en programdialog, som ska utmynna i en bedömning från dekanus. Därefter upprättas en handlingsplan. Denna följs sedan upp under år 2 till 6. Vid nästa utvärderingstillfälle (den s.k. sexårscykeln) ska en ny utvärdering i sin helhet genomföras.

Dekanernas årliga rapportering till rektor sker i december. Vid detta tillfälle ska kvalitetsrapporter, prefekternas inlagor, fastställda handlingsplaner samt en sammanfattande analys med fokus på styrkor och utmaningar lämnas för de utbildningar som utvärderats under året. Analysrapporterna presenteras och diskuteras i Kvalitetsrådet.

Beroende på utfall av granskningen kan vid behov en central handlingsplan upprättas. I den ska kvalitetsaspekter som kräver LiU-gemensamma åtgärder samt förändringar i den LiU-gemensamma modellen för kvalitetssäkring beskrivas. Därefter fattar rektor beslut för det fortsatta arbetet.

Efter att hela sexårscykeln genomförts, inleds en ny utvärdering av utbildningen (programmet/kursen).

Arbetsprocessen på LiU

Arbetsprocessen från den sexåriga cykeln på fakultetsnivån med kvalitetsrapporter, programdialoger och handlingsplaner som lämnas över till LiU:s kvalitetsråd för upprättandet av centrala handlingsplaner årsvis.

Grafik kvalitetsarbete vid LiU 20191104Arbetsprocess på fakultetsnivå - per utbildning, sexårscykel.

 

På årlig basis genomför kvalitetsrådet en uppföljning av de utbildningsgranskningar som fakulteterna genomfört under det aktuella året. Uppföljningen syftar dels till att utveckla den LiU-gemensamma modellen för kvalitetssäkring av utbildning, dels till att analysera de övergripande förutsättningar vid lärosätet som påverkar möjligheten att upprätthålla och utveckla kvaliteten i lärosätets utbildningsverksamhet.

Grafik kvalitetsarbete vid LiU 20191104Årlig arbetsprocess LiU-nivån.

 

Arbetsgruppen understryker vikten av att dessa årliga utvärderingar också på ett tydligt sätt integreras i LiU:s övergripande strategiarbete. I själva verket utgör uppföljningarna av kvalitetssäkringssystemet en av de viktigaste invärldsanalyserna av LiU:s verksamhet och behöver därför ligga till grund för formuleringen av lärosätets strategiska mål och vägval. Att långsiktigt upprätthålla högsta möjliga kvalitet i LiU:s utbildningsutbud är en grundförutsättning för möjligheten att attrahera studenter men också för att fortsätta utveckla forskningsverksamheten.

Medan kvalitetsrådet genomför regelbundna och systematiska uppföljningar och analyser av lärosätets kvalitetssäkringsarbete ansvarar ledningsrådet för att integrera dessa uppföljningar och analyser i lärosätets övergripande strategiprocesser. Detta förutsätter ett nära samspel mellan de båda råden. När kvalitetssäkringsrådet i slutet av varje år genomfört sin uppföljning föredras denna i ledningsrådet som sedan tar ställning till vilka verksamhets- och budgetmässiga åtgärder som behöver vidtas för att långsiktigt säkra kvaliteten i LiU:s utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå.

 

Kriterier för kvalitetssäkring

För kvalitetssäkringen av varje enskild utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive varje enskild forskarutbildning finns ett antal kriterier uppsatta. Dessa innefattar bland annat: utbildningens utformning, genomförande och examination, studenternas/doktorandernas aktiva roll i lärandeprocesserna, utbildningens forskningsanknytning, antal lärare, påverkansmöjligheter, jämställdhet och hållbarhet.

 

Gemensamma resurser och gemensamt stöd för kvalitetsutveckling

Utöver kvalitetssäkring av varje enskild utbildning finns LiU-gemensamt stöd och LiU-gemensamma resurser som främjar kvalitet i utbildning vid Linköpings universitet. Dessa resurser, vilka beskrivs nedan, bidrar till att säkra kvaliteten i utbildning och relaterar till de krav på kvalitetsarbete som ställs i de lagar och förordningar som reglerar verksamheten.

 

grafik - Exempel på aktiviteter i LiU:s system för kvalitetssäkring av utbildning.Exempel på aktiviteter i LiU:s system för kvalitetssäkring av utbildning.

 

Regelverk och processer finns framtagna för alla led i kedjan från att inrätta, revidera och avveckla program, kurser och huvudområden inom utbildningen. Systematiskt insamlade nyckeltal och annan relevant information används för att styra och analysera verksamheten. Utförlig utbildningsinformation ges på webb, i kataloger, vid mässor samt vid andra informationstillfällen av betydelse för bland annat presumtiva studenters val av utbildning. Aktiv information om LiU:s verksamhet både inom forskning och utbildning sprids genom olika kanaler, både digitalt och i tryck för olika målgrupper, såväl nationellt som internationellt.

I den lokala anställningsordningen regleras hur LiU på bästa sätt ska kunna tillgodose såväl hög vetenskaplig som pedagogisk kompetens vid anställningsförfarandet. För att ytterligare stärka lärarnas pedagogiska kompetensutveckling finns vid LiU ett högskolepedagogiskt centrum inrättat, Didacticum.

Studenternas lärande står i fokus och utbildningar bedrivs med olika pedagogiska modeller men gemensamt är att de sätter studenternas aktiva lärande i centrum. Funktionella lärandemiljöer gynnar studenternas egna lärprocesser. Ändamålsenliga lokaler, teknisk infrastruktur samt väl fungerande biblioteksresurser, ger tillsammans med studenthälsovård, studievägledning, språkverkstäder och stöd för studenter med funktionsvariation förutsättningar för framgångsrika studier.

Vid LiU ges studenter och doktorander möjligheter att på flera olika sätt påverka de beslut som fattas avseende utbildningars genomförande. En annan form av systematiskt studentinflytande är att studenter, efter varje avslutad kurs, ges möjlighet att framföra sina synpunkter på kursen genom det gemensamma elektroniska kursvärderingssystem Evaliuate. Vidare genomförs med viss periodicitet även student- och doktorandundersökningar.

Kvalitetsarbete vid LiU - dokumentVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

Relaterade dokumentVisa/dölj innehåll

Om Linköpings universitetVisa/dölj innehåll