Strategiprocess, prioriterade vägval och målindikatorerVisa/dölj innehåll

Här beskrivs strategikarta, verksamhetsplan, prioriterade vägval och målindikatorer som alla utgör viktiga instrument för LiU:s strategi- och planeringsprocess.

Strategikarta, årshjul och verksamhetsplanVisa/dölj innehåll

Linköpings universitets strategikarta

Strategikartan för Linköpings universitet pekar ut övergripande mål för kärnverksamheterna: forskning, utbildning och samverkan/nyttiggörande. Dessa mål är:

 • Skapa och sprida forskningsresultat med internationell genomslagskraft.
 • Attrahera och examinera eftertraktade studenter och doktorer för ett hållbart samhälle i en föränderlig värld.
 • Bidra till en samhällsutveckling baserad på kunskap.

 

Strategikartan beskriver också ett antal målbilder för att uppnå lärosätets övergripande vision. Dessa är:

 • ”Attraktiva akademiska miljöer”.
 • ”En god arbetsplats med ett engagerande och ansvarstagande ledar- och medarbetarskap”.
 • ”En offensiv och strategisk rekrytering”.
 • ”Ett professionellt och ändamålsenligt verksamhetsstöd”.
 • ”Förmåga att generera, prioritera och omfördela resurser”.

Strategikartan

Strategikartan pekar ut övergripande mål för LiU:s kärnverksamheter: forskning, utbildning och samverkan/nyttiggörande. 

Strategikartan beskriver också ett antal kärnvärden som fungerar som vägvisare och riktningsgivare i den dagliga verksamheten. Kärnvärdena är ”nytänkande”, ”gränsöverskridande”, ”resultatorientering” och ”konkurrensmedvetenhet”.

I kartan pekas även några av de grundläggande förutsättningarna för att kunna uppnå lärosätets övergripande vision och kärnverksamhetens högt ställda mål.

Den strategiska processen

Planeringsarbetet vid LiU tar sin utgångspunkt i beslutad vision och mål vilka illustreras i LiU:s strategikarta. Dialoger i olika former utgör en viktig komponent som grund till en in- och omvärldsanalys och därpå följande formuleringar av möjligheter och utmaningar vilket i sin tur utgör grund för prioriterade vägval. Utifrån dessa förutsättningar förväntas alla fakulteter, institutioner och övriga enheter upprätta handlingsplaner och därtill kopplade budgetar samt identifiera och värdera risker för att målen inte uppnås.

Kontinuerlig uppföljning av planering och budget, uttryckt i enheternas handlingsplan, sker i samband med rektors årliga institutionsdialoger men också genom tertialvisa rapporter till universitetsledningen.

Under varje givet kalenderår befinner sig LiU i planerings-, genomförande- och uppföljningsfaserna genom att man planerar närmast kommande år och de två därpå följande, man genomför den planering man upprättat året innan genomförandeåret och man följer upp såväl pågående som tidigare års verksamhet.

Detaljerna under ett visst år framträder i LiU:s årshjul vars komponenter beskrivs mer detaljerat i universitetets verksamhetsplan. Vi skiljer här på två grundläggande typer av aktiviteter, dialoger (ljusblå textrutor) och produkter/styrdokument (klarblå textrutor). Momenten är markerade i årshjulet utifrån när på året de infaller men de kan avse olika planeringsperioder. För varje ny planeringsperiod börjar processen med rektors strategidialoger på hösten.

Kvalitetssäkringsarbetet är en grundläggande komponent i strategiarbetet, och ligger till grund för institutionsdialoger i början av året.

LiU:s årshjul

LiU:s strategi- och planeringsarbete görs i en 3-årscykel. Varje år planerar man verksamheten tre år framåt, genomför den planering som bestämdes året innan och följer upp det föregående årets verksamhet.


För viss planeringsperiod börjar processen med rektors strategidialoger och omvärldsanalys med universitetsstyrelsen på hösten ett drygt år innan första året i planeringsperioden. Innan årsskiftet presenteras en riskanalys för LiU:s verksamhet samt årsrapporten för kvalitetsuppföljning. Riskarbetet samt kvalitetssäkringsarbetet är båda grundläggande komponenter i strategiarbetet. Rektor genomför i början av året dialoger med institutionerna innan ett förslag till prioriterade vägval presenteras i början av mars. De prioriterade vägvalen prövas och konkurrensutsättas årligen utifrån andra behov av fokusområden. Det kan även finnas behov av att modifiera de prioriterade vägvalen. Förslag till uppdrag tas fram efter att förslag till prioriterade vägval är framtagna. Uppdrag utformas utifrån de behov som har framkommit i analysarbetet eller för att kunna verkställa aktiviteter för att nå målbilderna som beskrivs till de prioriterade vägvalen.

I april förs sedan en strategidialog med universitetsstyrelsen som en förberedelse inför beslut om verksamhetsplan och budget i juni. Utifrån detta beslut vidtar under hösten planering och budgetering i handlingsplaner vid institutioner och fakulteter, planer som ska vara klara till början av december månad. Handlingsplanerna ska beskriva verksamheternas aktiviteter för att nå målbilderna i de prioriterade vägvalen.

Efter april respektive augusti månad under genomförandeåret redovisas tertialrapporter, som främst har fokus på avvikelser avseende verksamhetens utveckling och ekonomi gentemot gjord planering. Under januari och februari efter genomförandeåret pågår årsredovisningsarbetet som utmynnar i årsredovisningen som tillsammans med budgetunderlaget till regeringen presenteras för universitetsstyrelsen vid dess februarimöte.

En uppföljning av verksamhetsplanens uppdrag görs efter varje verksamhetsår.

Verksamhetsplan

Omslag LiU verksamhetsplan 2022Omslag LiU VP 2022LiU:s verksamhetsplan ska ta ut riktningarna för den kommande treårsperiodens arbete. Den visar också hur det mer långsiktiga arbetet med att prioritera universitetets utveckling på medellång och lång sikt.

Linköpings universitet står inför många utmaningar både i närtid och i framtiden. Några av våra viktigaste frågor är hur vi kan stimulera till hög kvalitet i forskningen, stärka vår förmåga att attrahera extern forskningsfinansiering, fortsätta vår framgångsrika samverkan med omgivande samhälle och öka vår attraktionskraft bland nya studenter som söker sig till högre utbildning. En annan viktig fråga är hur LiU ska medverka till den stora förändring som sker inom högre utbildning under kommande år.
För LiU innebär den forskningspolitiska propositionen för 2021–2024 endast en måttfull anslagsökning för forskning varför LiU även fortsättningsvis kommer att vara starkt beroende av extern finansiering. Vi måste också göra viktiga interna prioriteringar som skapar långsiktiga förutsättningar för att bedriva forskning av hög kvalitet. Resultatet av det pågående strategiarbetet blir ett viktigt styrdokument. Det handlar bland annat om gemensamma former för hur viktig infrastruktur ska organiseras och finansieras, men också att utveckla våra anställningsformer för att skapa utrymme för att bibehålla centrala medarbetare och att rekrytera kompetenser som kan bidra till att driva vårt universitet i en positiv riktning.

Prioriterade vägvalVisa/dölj innehåll

LiU:s prioriterade vägval utgör en tydlig uppmaning till hela organisationen att utifrån olika förmågor och förutsättningar bidra till måluppfyllelse. Vid sidan av de aktiviteter som på detta sätt skapas i LiU:s olika verksamheter och redovisas i handlingsplaner på olika nivåer iscensätts en rad gemensamma långsiktiga satsningar på central nivå. 

 Kraftsamla för att möta den digitala transformationen

Det prioriterade vägvalet Kraftsamla för att möta den digitala transformationen motiveras av följande målbilder:

 • Lärandemålen i LiU:s utbildningar bygger på hållbara kunskaper och färdigheter som inkluderar den långsiktiga digitala utvecklingen i yrkeslivet och i samhället i stort.
 • LiU tar tillvara den kompetensuppbyggnad som nu pågår som resultat av coronapandemin i att genomföra och tillgängliggöra undervisning och forskning med hjälp av digitala verktyg och stödsystem.
 • LiU:s lärarkår är väl rustad att hantera digitala verktyg och olika former av e-lärande i sin pedagogiska verksamhet och reflekterar kring digitaliseringens påverkan på yrkesliv och samhället i stort.
 • LiU ska stå rustat att möta samhällets och forskningens rättmätiga krav på öppenhet och tillgänglighet till såväl forskningsresultat som användbara och sökbara forskningsdata.

 

Utveckla arbetet med livslångt lärande

Det prioriterade vägvalet Utveckla arbetet med livslångt lärande motiveras av följande målbilder:

 • Livslångt lärande utgör en stark, attraktiv och profilerad del av LiU:s utbildningsverksamhet och genomförs i nära samspel med relevanta samhällsaktörer.
 • LiU erbjuder fort- och vidareutbildning som kännetecknas av flexibel omfattning och startpunkt samt tillgänglighet i tid och rum som möter målgruppens förväntningar.
 • Samarbete mellan fakulteter och institutioner bidrar till LiU:s satsning på livslångt lärande och en breddad rekrytering.

 

Öka nyttiggörandet av universitetets kunskapstillgångar

Det prioriterade vägvalet Öka nyttiggörandet av universitetets kunskapstillgångar motiveras av följande målbilder:

 • Samverkan och nyttiggörande är integrerade komponenter i LiU:s kvalitetssäkringssystem för forskning och utbildning.
 • LiU:s forskning når en bred publik och syns i samhällsdebatten. Framgångsrika exempel på nyttiggörande och genomslag är dokumenterade och kommunicerade.
 • Ett proaktivt samverkansarbete med syftet att öka nyttiggörandet av LiU:s kunskapstillgångar skapar nya vägar för samproduktion där genererad kunskap når praktisk användning.
 • Ledningsverktyg, meriterings- och incitamentsstrukturer, på såväl organisations- som individnivå, som stimulerar och belönar ett framgångsrikt samverkansarbete implementeras.

 

Intensifiera arbetet med hållbar utveckling

Det prioriterade vägvalet Intensifiera arbetet med hållbar utveckling motiveras av följande målbilder:

 • LiU:s proaktiva hållbarhetsarbete har effekt i samhället och stimulerar samhällsomställning nationellt och internationellt.
 • Studenter och doktorander som tar examen från LiU har kunskap, förmåga och förhållningssätt som gör att de kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Relevanta lärandemål med avseende på hållbar utveckling finns integrerade på ett sätt som säkerställer progression i LiU:s utbildningar och som systematiskt följs upp som en del av LiU:s kvalitetssäkring.
 • En ökad externfinansiering av forskning och samverkan kring regionala och nationella samhällsutmaningar med dokumenterat genomslag på hållbar utveckling.
 • En ökad kunskap om hur LiU:s verksamheter kan minska den direkta och indirekta klimatpåverkan liksom påverkan på andra aspekter av hållbar utveckling.

 

Mål och indikatorerVisa/dölj innehåll

Nedan beskrivs mål och indikatorer för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå; för Forskning och utbildning på forskarnivå och för Samverkan/nyttiggörande. Mål och indikatorer illustreras i LiU:s strategikarta.

Utbildning – mål och indikatorer

Linköpings universitets strategiska mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå är att:

Attrahera och examinera eftertraktade studenter och doktorer för ett hållbart samhälle i en föränderlig värld.

Detta ska ske genom att universitetet ska: ”Vidareutveckla profilen av ett program- och campusuniversitet med innovativa, utmanande och studentaktiva utbildningar.” Universitetet ska också fortsätta utvecklingen av digitala resurser för lärande.

Följande två indikatorer med måltal är fastställda av universitetsstyrelsen:

 • Etablering på arbetsmarknaden med måltalet att universitetets jämförelsetal ska tillhöra topp 3 bland landets lärosäten i UKÄ:s rapporter om etableringen på arbetsmarknaden.
 • Nationell andel av antalet förstahandssökande till utbildningsprogram (hösttermin) med måltalet minst 5,50 procent.

 

Forskning – mål och indikatorer

Universitetets strategiska mål för forskningen är att:

Skapa och sprida forskningsresultat med internationell genomslagskraft.

Detta ska ske genom att: ”Stärka och utveckla internationellt slagkraftiga forskningsmiljöer som även tar ansvar för utbildning och samverkan.”

Följande två indikatorer med måltal är fastställda av universitetsstyrelsen:

 • Fältnormaliserat citeringsindex, med måltalet minst 1,15.
 • Andel externa medel från Vetenskapsrådet (VR), med måltalet minst 7 procent i medelvärde de tre senaste åren.

 

Samverkan och nyttiggörande – mål och indikatorer

Linköpings universitets strategiska mål för samverkan är att:

Bidra till en samhällsutveckling baserad på kunskap.

Detta ska ske genom att universitetet ska: ”Vidareutveckla och stärka samverkan med det omgivande samhället.”

Följande två indikatorer med måltal är fastställda av universitetsstyrelsen:

 • Externa medel: LiU:s andel av de externa medlen från EU:s ramprogram (exkl. European Research Council, ERC) och Vinnova, som går till svenska lärosäten, ska uppgå till minst 8 procent vardera.
 • Personalrörlighet: Andel adjungerade läraranställningar med måltalet runt 10 procent samt externanställda forskarstuderande med måltalet runt 20 procent.

 

LiU:s strategierVisa/dölj innehåll

Relaterade dokumentVisa/dölj innehåll

Om LiUVisa/dölj innehåll