Handikappvetenskap blir Funktionsnedsättning och samhälle

Institutet för handikappvetenskap har en internationellt känd forskning och forskarutbildning inom Handikappvetenskap. Nu ändras benämningen på huvudområdet och forskarutbildningsämnet till Funktionsnedsättning och samhälle.

Henrik Danielsson, föreståndare för institutet, förklarar.

– Socialstyrelsen använder inte handikapp i sin terminologi längre och själva begreppet känns något föråldrat. Behovet av att byta namn har diskuterats länge inom institutet, tillika forskningssamarbetet mellan Linköpings och Örebros universitet samt Jönköping University.

Varför "Funktionsnedsättning och samhälle"?
– Vi kom fram till att den benämningen bättre representerar den tvärvetenskapliga forskning som vi gör inom området. Funktionsnedsättning och samhälle innebär förutom ett teoretiskt område även ett praktik- och brukarnära fält, vilket också stämmer bra överens med hur vi vill närma oss ämnet.

Hur kommer samarbetet att se ut framöver?
– Avtalet för Institutet för handikappvetenskap har inte förlängts, vilket innebär att vi avslutar institutssamarbetet och övergår istället till att ha ett mer ordinärt forsknings-samarbete mellan lärosätena. Vi behåller våra respektive fokusområden, vilket är det
som genererar den tvärvetenskaplighet vi eftersträvar i våra gemensamma projekt.

Påverkas forskarutbildningen av ändringen?

Forskarutbildningen kommer inte att påverkas nämnvärt, då vi fortsätter samarbetet
med gemensamma obligatoriska kurser och precis som tidigare så sker a
ntagningen av doktorander på respektive lärosäte. Alla tre kommer att ha en egen studieplan och kursplan registrerad.

 

 

----------------------------------

Funktionsnedsättning och samhälle är ett tvärvetenskapligt ämne där samspelet mellan funktionsnedsättning, individ och samhälle behandlas utifrån en bio-psyko-socialt modell. Inom ämnet studeras även hinder och möjligheter som kan bidra till att motverka respektive underlätta individens delaktighet. Centralt för ämnet är det etiska förhållnings-sätt som kommer till uttryck i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.